Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
634z dziś
5394z ostatnich 7 dni
23754z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa usuwania podrostów drzew i krzewów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa usuwania podrostów drzew i krzewów

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
ul. I. Krasickiego 25
42-500 Będzin
powiat: będziński
tel. (32) 267 44 82; (32) 267 04 23
biurozpk@zpk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 267 44 82;
Termin składania ofert: 2023-11-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Usługa usuwania podrostów drzew i krzewów z powierzchni cennych przyrodniczo na
terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (8 ha) - szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 i 3.

Dokument nr: OKiDK-B.5000.9.2023.EŻO, L.dz. 609 .2023

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę (skan) należy przesłać na adres e-mail: biurozpk@zpk.com.pl do 16.11.2023 r. do
godz. 9:00. Ofertę można także złożyć w Sekretariacie Biura ZPKWŚ w Będzinie lub przesłać
pocztą tradycyjną (ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin) - decyduje data wpływu do ZPKWŚ.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: przedmiotu zamówienia: 12.12.2023 r.

Wymagania:
Forma i termin płatności: przelew, 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub
faktury VAT (po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia).
I. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferent musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania ofertowego;
b) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości
zamówienia;
2. Oferent niespełniający warunków zostanie z postępowania wykluczony. Spełnianie
warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w Formularzu ofertowym.
II. Kryterium oceny ofert:
1. Ocenie podlegać będą tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wszystkie wymogi
formalne określone w Zapytaniu ofertowym.
2. Kryterium wyboru oferty jest cena - ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, iż zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
III. Sposób przygotowania oferty:
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Dopuszcza się
składania ofert częściowych, osobno dla każdej powierzchni.
2. Ofertę stanowi:
a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania
ofertowego;
b) podpisany opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 i 3).
c) wypełniona klauzula RODO (załącznik nr 4) i Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
(Załącznik nr 5).
d) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób
nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty
nieczytelne zostaną odrzucone.
4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Oferenta w toku postępowania winny być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, zgodnie
z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy,
uchwały lub pełnomocnictwa.
5. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne)
należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (do oferty należy dołączyć
dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika).
6. Oferta Oferenta winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikacje osoby składającej
podpis.
7. Wszelkie skreślenia, poprawki, których dokonał Oferent w ofercie winny być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
8.Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferty, których treść Oferent zmieni po upływie terminu składania ofert, Zamawiający odrzuci.
10. Walutą ceny oferty jest złoty polski. Zamawiający nie przewiduje stosowania walut obcych
w rozliczeniu.
11. Oferent w Formularzu oferty stanowiącym załącznik 1 do Zapytania ofertowego ustala całkowitą
cenę oferty (cena brutto), która musi obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją
przedmiotu zamówienia oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty, opłaty,
wydatki Oferenta, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług.
12. Cena musi uwzględniać wymagania niniejszego Zapytania ofertowego i opisu przedmiotu
zamówienia.
13. Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych oferty, jest zobowiązany do przestrzegania
zasad uczciwej konkurencji, z zastrzeżeniem, iż cena lub koszty lub ich istotne części składowe nie
mogą być rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14. Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną jednoznaczną
i ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Zamawiającego winny być uwzględnione w cenie
oferty.
15. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia,
a płatność nastąpi zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego.
16. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia
należy wykonać zgodnie z zasadami matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku, tj. jeśli
trzecia cyfra mieści się w przedziale 0-4 - obowiązuje zaokrąglenie w dół, a jeśli mieści się w
przedziale 5-9 - obowiązuje zaokrąglenie w górę).
18. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
19. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
IV. Ocena ofert:
1. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert Zamawiający dokona ich analizy i oceny
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zapytaniu.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert lub uzupełnienia dokumentów wymaganych w zapytaniu.
3. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotu zamówienia
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta,
którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku, gdy zaoferowana cena budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania,
że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Oferencie.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) Oferent, który złożył ofertę, zostanie wykluczony z postępowania;
b) oferta została złożona po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert;
c) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
e) Oferent nie udzielił wyjaśnień o których mowa w pkt. 4 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia lub nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia;
f) Oferent w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie wyjaśnił wątpliwości bądź niejasności
lub nie uzupełnił braków formalnych;
g) Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
h) jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny niestanowiące omyłek rachunkowych;
i) jest nieważna na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
j) z innych uzasadnionych przyczyn, w szczególności, gdy Zamawiający podał nieprawdziwe lub
wprowadzające w błąd dane, co mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
6. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który wcześniej wykonał nienależycie na rzecz
Zamawiającego zamówienia publiczne w szczególności: nie wykonał zamówienia w umówionym
terminie, nie odebrano prac wynikających z zamówienia w określonym terminie oraz nie spełniały
właściwej jakości i parametrów, nie wywiązał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi,
wykonał zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi konieczność poniesienia
dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez Zamawiającego.
7. Zamawiający informuje niezwłocznie Oferenta, którego oferta została odrzucona o powodach
odrzucenia oferty podając uzasadnienie. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany
w ofercie adres e-mail. Odpowiedzialność za podanie niewłaściwego adresu e-mail Oferent.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferenta, który nie wykazał spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Zamawiający informuje niezwłocznie Oferenta, który został wykluczony z postępowania,
o powodach wykluczenia. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres email. Odpowiedzialność za podanie niewłaściwego adresu e-mail ponosi Oferent.
10. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę (niepodlegającą odrzuceniu) przedstawiającą
najkorzystniejszą cenę.
11. Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy oraz
Oferentów, którzy złożyli ofertę oraz zostanie zamieszczona w BIP ZPKWŚ (Zakładka: Zamówienia
publiczne/Zapytania ofertowe).
12. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
13. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
o wartości poniżej 130 000 zł netto.
14. Zamawiający w każdej chwili może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku
nieuzyskania środków finansowych w formie dotacji, przeznaczonych na realizację przedmiotu
zamówienia.

Kontakt:
17. Pytania do przedmiotu zamówienia, kierować należy na adres email: biurozpk@zpk.com.pl .

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.