Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa pionowych znaków drogowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa pionowych znaków drogowych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Raciborska 150
44-280 Rydułtowy
powiat: wodzisławski
tel. 32 4577097, wew. 25, wew. 30
akaluza@zgk.rydultowy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rydułtowy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 4577097, wew
Termin składania ofert: 2023-11-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"DOSTAWA PIONOWYCH ZNAKÓW DROGOWYCH"
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA pionowych znaków drogowych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: ZP.261.43.2023, ZP.1237.2023

Składanie ofert:
VIII. Informacje dotyczące formy oraz terminu składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w jednej spośród niżej wymienionych form:
1) dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Zakład Gospodarki
Komunalnej 44-280 Rydułtowy Ul. Raciborska 150, sekretariat,
2) drogą elektroniczną na adres mailowy akaluza@zgk.rydultowy.pl,
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia,
4) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze
zm.).
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie
do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z zapisów w odpowiednich rejestrach.
W przeciwnym przypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
4. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści
muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
VI. Kryterium oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty - 100%
2. Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość
punktów tj. 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku
VII. Warunki płatności
Warunki płatności zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
Uwaga! Oferta złożona drogą elektroniczną powinna być podpisana podpisem elektronicznym lub
podpisana w sposób tradycyjny i zeskanowana w formacie pdf lub jpg.
IX. Dodatkowe informacje
1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość
zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została oceniona, jako kolejna
najkorzystniejsza oferta.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi
przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawia -
damiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku otrzymania niekompletnej oferty Zamawiający może wezwać Wykonawcę do
uzupełnienia oferty.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Jeżeli zostały złożone oferty, które zawierają taką samą cenę, wzywa się tych Wykonawców do
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
7. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w prowadzonym postępowaniu,
określonych w zaproszeniu do składania ofert, podlegają odrzuceniu.

Uwagi:
X. Informacje dotyczące danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą
w Rydułtowach 44-280 przy ul. Raciborskiej 150, tel.: 324577097, e-mail: zgk.rydultowy@onet.pl,
2) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może Pani/Pan mogą się
skontaktować telefonicznie pod numerem: 324537480 lub mailowo na adres iod@rydultowy.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO dla celów
związanych z postępowaniem poniżej 130 000,00 zł, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na: Dostawę pionowych znaków drogowych.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy
obowiązującego prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.
Następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do
zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u administratora
danych,
6) podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. 1 i e
Rozporządzenia RODO,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
5. Osoba do kontaktu:
Marcin Ruda tel. 32 4577097 wew. 25
Anna Kałuża tel. 32 4577097 wew. 30.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.