Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Zakup piasku rzecznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup piasku rzecznego

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wołomiński Wydział Dróg Powiatowych
ul. Asfaltowa 1
05-200 Zagościniec
powiat: wołomiński
tel.: 22 777 47 79 wew. 18, 22 777 47 79 wew. 29
l.ornoch@powiat-wolominski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zagościniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 777 47 79 w
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: ,,Zakup piasku rzecznego sortowanego
0÷2mm w ilości około 700 ton do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
2023/2024 z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul.
Asfaltowej 1 w Zagościńcu"
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą piasku rzecznego sortowanego 0÷2mm w
ilości około 700 ton do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 z
dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy Ul. Asfaltowej 1
w Zagościńcu.

CPV: 14211000-3

Dokument nr: SPW.273.312.2023

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Wydział Dróg Powiatowych
05-200 Zagościniec, Ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 26
20 listopada 2023r. o godz. 12:15. r.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania oferty:
Wydział Dróg Powiatowych, Ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec
Oferty
należy
złożyć
w
Kancelarii
20 listopada 2023 r. do godz. 12:00.
Wydziału
Dróg
Powiatowych
do
dniaZamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty w sytuacji
niezgodnego z powyższym sposobem opisania ofert.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres:
Wykonawca:
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
Wydział Dróg Powiatowych
ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec
OFERTA NA:
,,Zakup piasku rzecznego sortowanego 0÷2mm w ilości około 700 ton do zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 z dostawą do siedziby
zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy Ul. Asfaltowej 1 w
Zagościńcu".
Nr sprawy: SPW.273.312.2023
Nie otwierać przed dniem 20 listopada 2023r. godz. 12:15

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
- 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Warunki płatności: 1) Należność za wykonanie zadania, zostanie przez Zamawiającego przekazana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 2) Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności. 3) Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy będzie rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.. 5. Warunki udziału w postępowaniu: 1) Warunki oceny zdolności technicznej lub zawodowej - Warunek ten Zamawiający uważa spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje sprzętem tj. samochodami do przewozu i wyładowania pisaku rzecznego w wskazanym miejscu. 6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów wraz z ofertą: 1) Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów wraz z ofertą: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 7. Kryteria oceny ofert: Cena za wykonanie zadania - najniższa cena

Dostawa będzie zrealizowana partiami po uprzednim przesłaniu poczta elektroniczną lub
faxem przez upoważnionego pracownika WDP tym samym do wydania zlecenia, odbioru
pisaku i podpisania dokumentu WZ.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia piasku rzecznego sortowanego własnym
transportem na swój koszt i ryzyko.
Dostawa każdej partii zrealizowana będzie w czasie nie dłuższym niż 72h od momentu
wystosowania zamówienia, chyba że zamówienie będzie przewidywało inny termin, który
podany będzie w jego treści.
Zapłata nastąpi w częściach za faktycznie dostarczoną ilość piasku po wykonaniu
każdorazowej dostawy. W przypadkach wątpliwych Zamawiający zastrzega sobie
prawo kontroli dostarczonego piasku z każdej partii dostawy w
wybranym przez siebie laboratorium. W przypadku stwierdzenia wadliwości
przedmiotu dostawy kosztami badań zostanie obciążony Wykonawca. Poniesie onrównież koszty wymiany partii dostawy na materiał zgodny z wymogami.

Kontakt:
listopada 2023r. o godzinie 12:15. r.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
1) Łukasz Ornoch - tel.: 22 777 47 79 wew. 18,
e-mail: l.ornoch@powiat-wolominski.pl
2) Patryk Kurek - tel. 22 777 47 79 wew. 29,
e-mail.: p.kurek@powiat-wolominski.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.