Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
788z dziś
6322z ostatnich 7 dni
23354z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont dachu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont dachu

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 35
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
Fax. (0...91) 384-85-55, Tel. (0...91) 384-25-65, tel. 091 38-425-65
dpsgryfice@gryfice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax. (0...91) 384-85
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na: remont dachu na budynku pralni i kotłowni przy Ul. Kościuszki 71 Domu Pomocy Społecznej w Gryficach.
Opis przedmiotu i warunków zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na remoncie dachu : wymiana pokrycia dachowego z materiału ,, papa "na papę termozgrzewalną jednowarstwową, rozbiórka wyeksploatowanych technicznie obróbek blacharskich oraz rynien, rur spustowych PVC, okapów , murów ogniowych , kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku, wykonanie podbitki, naprawa kominów, przełożenie instalacji odgromowej w budynku pralni i kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Gryficach przy Ul. Kościuszki 71.
Wymagania w zakresie wykonania:
a. przygotowanie i prowadzenie robót zgodnie z: przepisami technicznymi, bhp, p.poż., sztuką budowlaną, ustalonym zakresem robót, zaleceniami Zamawiającego nie wykraczającymi poza ustalony zakres robót;
b. prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci na koszt Wykonawcy, a po skończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go zamawiającemu w terminie na dzień odbioru;
c. użyte do wykonania materiały własne Wykonawcy winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zgodnie z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie;
d. zapewnienie kompetentnego kierownictwa, pracowników oraz sprzętu w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy;
e. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i standard wykonania;
f. skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności atestów materiałowych oraz innych dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów budowlanych i innych;
g. zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego;
h. ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu powstałej szkody.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont dachu wraz z wymianą
elementów koniecznych według wymagań w zakresie wykonania. Gwarancja minimum 24 miesiące .
3) Wykonanie zlecenia musi odbywać się w godz.ch ustalonych z
Zamawiającym.

CPV: 45261900-3

Dokument nr: 1/2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2023 r. o godz. 11:00

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w:
1) Domu Pomocy Społecznej w Gryficach 72-300 Gryfice pokój 010 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem : ,,Remont dachu "NIE OTWIERAĆ PRZED 20.11.2023 r. do godz. 10.00.
2) Drogą elektroniczną e- mail na adres dpsgryfice@gryfice.pl
3) Poprzez platformę zakupową.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie do dnia 15.12.2023 r.

Wymagania:
4) Użyte do wykonania zamówienia materiały własne Wykonawcy winny być :
w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym zgodnie z wymaganiami polskich norm , atestów i posiada świadectwa bezpieczeństwa i higieny.
5) Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie
protokołu zdawczo - odbiorczego.
6) Wystawienie faktury VAT zgodnie z ustaloną kwotą.
7) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
8) Forma płatności - przelew 30 dni.
9) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
10) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty, jakie Wykonawca
powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

2. Cena podana w Formularzu ofertowym stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o obowiązującą w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
3. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w poszczególnych miejscach wykonania i wymienionych zakresach.
4. Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
X. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która otrzyma największą ilość punktów.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumienia się z
Wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania
wyjaśnień dotyczących postępowania są:
- Kamila Weiler tel. 091 38-425-65, dpsgryfice@gryfice.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych
warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy, tj.: w godz. 8:00-14:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.