Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
240z dziś
5152z ostatnich 7 dni
21557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa i wymiana stolarki okiennej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i wymiana stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Teatralna 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel./fax. 95-735-24-89, tel: 739 693 395
sekretariat@psmgorzow.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 95-735-24-
Termin składania ofert: 2023-11-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na robotę budowlaną pn. ,,DOSTAWA i wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim "
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i wymiana stolarki okiennej wraz z montażem w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wielkopolskim przy Ul. Teatralnej 8.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3) Wszystkie prace należy wykonać wg obowiązujących Polskich Norm, odpowiednich zarządzeń oraz wytycznych branżowych , producentów materiałów i urządzeń. Należy stosować przepisy i zarządzenia właściwych urzędów terenowych i centralnych.
4) Wszystkie użyte do budowy materiały i urządzenia zastosowane w projektowanym obiekcie, powinny posiadać odpowiednie i aktualne atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiązek posiadania certyfikatów na znak bezpieczeństwa i deklaracji zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi na wyroby budowlane wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobaty i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw RP Nr 107 z 1998 roku, poz. 679 wraz z późniejszymi zmianami).
7. Wymagania Zamawiającego ogólne:
1) Wykonawca obowiązany jest ustalić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy, terminy realizacji poszczególnych robót, montażu. Wszelkie materiały niezbędne z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni we własnym zakresie, a roboty budowlane wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt wykona zakres przedmiotu zamówienia,
3) Wykonawca będzie realizować przedmiot zamówienia na czynnym obiekcie w związku z powyższym Zamawiający zaleca szczególne zabezpieczenie terenu budowy wraz z wyznaczeniem trasy dojścia do budynku.
8. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu komunikowania się Stron:
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywanie na piśmie i dostarczane osobiście, wysłane pocztą lub kurierem, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w załączniku do Umowy oraz protokolarne przekazanie terenu budowy,
2) Wszelkie wpisy do dziennika robót mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.
9. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcjonalnych:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objęte niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Robót,
3) Funkcje, kierownika robót będzie pełniła osoba wskazana w ofercie Wykonawcy,
4) Kierownik robót ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy,
5) Kierownik robót oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych,
6) Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.
10. Wymagania Zamawiającego dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1) Wykonawca (Kierownik robót) zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.
2) W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót:
a) powodujących ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości,
b) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.
3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).
4) Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być wliczone w koszty ogólne robót.
11. Wymagania Zamawiającego dotyczące terenu budowy.
1) Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP.
2) Doprowadzenia na teren budowy, na własny koszt i staraniem własnym, wody i energii elektrycznej,
3) Urządzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie należytym przez cały okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego,
4) Zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,
5) Zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami,
6) Zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe,
7) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w miejscu prowadzenia robót lub majątku Zamawiającego - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swój koszt,
8) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu, w tym przed kradzieżą i zniszczeniem wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy,
9) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów,
10) Likwidacji terenu budowy i uporządkowania tego terenu w terminie nieprzekraczającym wyznaczonego termin zakończenia realizacji robót budowlanych,
11) Wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,
12) Zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego,
13) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji zadania,
12. Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót:
1) Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru,
2) Przed rozpoczęciem odbioru robót Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego robót w zakresie i ilości określonej postanowieniami projektu technicznego i harmonogramie rzeczowo - finansowym,
3) W przypadku zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu nieodebranych przez Zamawiającego Wykonawca wykona na własny koszt dokona ich odkrycia,
4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
13. Wymagania Zamawiającego dotyczące wbudowywanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest:
1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów własnych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach,
2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości, deklaracje zgodności) i okazać je na każde żądanie Zamawiającego,
3) Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca winien uzyskać zatwierdzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie powyżej, a w przypadku zastosowania materiałów równoważnych winien w pełni udokumentować ich równoważność. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi deklaracje zgodności, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiały. Dokumenty te winny wskazywać, że dane materiały zostały użyte na przedmiotowej budowie (określenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
14. Wymagania Zamawiającego dotyczące stwierdzonych wad:
1) Jeżeli zostaną stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorów, w okresie gwarancji i/lub rękojmi) to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać wykonania części lub całości przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów, a przedmiot umowy nadaje się do wykorzystania, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia,
2) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.
3) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (dalej: ,,Wykonanie Zastępcze"). Odstąpienie takie traktuje się, jako dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizację Wykonania Zastępczego Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CPV: 45000000 - 7, 45420000 - 7, 45400000 - 1

Dokument nr: psm.2600.10.k.2023

Składanie ofert:
XI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej do 19 listopada 2023 r. do godz. 13:00.
2. Ofertę należy przesłać na skrzynkę mailową Zamawiającego: sekretariat@psmgorzow.pl
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Przewidywany termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wchodzący w zakres przedmiotu zamówienia, zrealizowano w terminie 20 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
II. Udzielenie zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1605 ze zm.), (art.2 ust.1 pkt.1) oraz na podstawie Zarządzenia dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie prowadzonego postępowania.
3. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 60 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego robót oraz rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 60miesięcy.
4. Zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
5. Wizja lokalna:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty.
6. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej dokumentacji postępowania, w szczególności w dokumentacji projektowej, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z załączonych dokumentów.
V. Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zapytania
1. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia w tym celu Wykonawca wskaże podwykonawców a Formularzu Ofertowym.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, w przypadku przekroczenia zakładanego budżetu, prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji oraz prawo do odrzucenia oferty, zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, szczególnie gdy grozi to nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia.
6. Nabywcą przedmiotu zamówienia jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
VI. Warunki dokonania zmiany umowy
1. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych ewentualnych, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy, kary umowne lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy.
2. Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie i przypadkach:
a) modyfikacji przedmiotu umowy mającej na celu jej optymalizację i osiągnięcie zakładanych wskaźników,
b) zmiany szczegółowych terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
c) zmiany sposobu i terminu płatności wynagrodzenia wynikające ze zmian w zakresie przedmiotu umowy wprowadzonych w trakcie jej realizacji lub innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3. Warunkiem przystąpienia do negocjacji w przedmiocie zmiany umowy z przyczyn określonych powyżej jest złożenie przez Stronę inicjującą drugiej Stronie propozycji zmiany ze wskazaniem okoliczności i zakresu zmiany, z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej.
4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.
VII. Wymagania wobec Wykonawcy i warunki udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy i ekonomiczny umożliwiający uczestnictwo w składaniu ofert oraz zrealizowanie zamówienia.
2. Wykonawca powinien spełniać poniższe warunki udziału w postępowaniu: 1) Powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) Powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia;
a) Kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
Uwaga:
W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający wymaga, uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj.Dz.U. z 2023r. poz.682 ze zm.) oraz wcześniej obowiązujących przepisów, a także zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz.220).
? Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie z formułą ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o analizę oświadczenia Wykonawcy. Z treści tego dokumentu musi wynikać jednoznacznie, że wymienione warunki Wykonawca spełnił.
? Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca wpłaci zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w wysokości 2% wartości oferty.
VIII. Wykluczenia z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
3) określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp., tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
2. Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania, nie później niż 3 dni przed dniem składania ofert.
X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. Kryteria oceny ofert
1. Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty.
a. Cena: 100%
2. Kryterium Cena oferty będzie obliczona wg wzoru:
Najniższa cena
A = ------------------------------ x waga x 100
Cena badanej oferty
XIII. Uzupełniania i poprawianie Ofert
1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do poprawienia/uzupełnienia oferty drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). W wezwaniu do poprawienia oferty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin 3 dni robocze na poprawienie błędów. Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego lub dokonanie jej oceny bez uwzględnienia poprawek. Celem poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści lub istotnych elementów oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami ocen.
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w tym oświadczeń lub dokumentów.
3. Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta powinna spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego - i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty.
4. Wykonawca nie spełniający wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Wykonawcę czy poprawieniu błędów formalnych), nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny).
5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
XIV. Wybór Oferty najkorzystniejszej i powiadomienie wykonawców:
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
3. Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów oferty.
4. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie jednego dnia roboczego.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Uwagi:
XV. Klauzula informacyjna RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego z siedzibą przy ul. Teatralnej 8; 66-400 Gorzów Wielkopolski; Tel: +48 95 7 352 489; e-mail: sekretariat@psmgorzow.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych jest Bartosz Buczkowski z którym można się kontaktować e-mail; rodo.gorzow@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa i wymiana stolarki okiennej wraz z montażem";
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wydatku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowanie w odniesieniu do przechowywania, w celu fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
Dane osoby do kontaktu odpowiedzialnej za zamówienia:
Imię i Nazwisko: Katarzyna Kisielewska - tel: 739 693 395
IX. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego z siedzibą przy ul. Teatralnej 8 , 66-400 Gorzów Wielkopolski; poprzez e-maila: kadry@psmgorzow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.