Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa mat przerostowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mat przerostowych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wolbórz
Pl. Jagiełły 28
97-320 Wolbórz
powiat: piotrkowski
Tel. 44/61-64-241
a.pakowska@wolborz.eu
Województwo: łódzkie
Miasto: Wolbórz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 44/61-64-241
Termin składania ofert: 2023-11-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE pn. ,,DOSTAWA mat przerostowych".
Opis i zakres przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zmówienia jest DOSTAWA mat przerostowych - 70 szt. o wymiarach l,00m x 1,50m , kolor czarny, gr. 23mm.

CPV: 37535200-9

Dokument nr: 271.bp. 15.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2023 o godz. 1215

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres email a.pakowska@wolborz.eu lub za pomocą Systemu E-Zamówienia Publiczne pod adresem: https://e-zp.wolborz.eu nie później niż do dnia 16.11.2023. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy: Polichno 66, 97-320 Wolbórz
Wymagany termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 12.12.2023 r.

Wymagania:
Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Wolborzu.
5. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Cena-waga 100%
6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
Na wykonawcę zamówienia zostanie wybrana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę
7. Opis sposobu przygotowania
1. Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wynikające z zawartości formularza oferty;
2. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę
1
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji.
8. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
12. Postanowienia końcowe
1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
4. W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także może wezwać do uzupełnienia w szczególności pełnomocnictw oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów przedmiotowych.
5. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
6. W przypadku, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska i budzi wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z żądaniem podania szczegółów dotyczących zaproponowanej ceny.
7. Po wybraniu Wykonawcy Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z wybranym Wykonawcą w celu wynegocjowania lepszych warunków.
8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej ważnej oferty,
2
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty niezwłocznie zawiadamiając Wykonawców.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
11. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszcza te informacje na własnej stronie internetowej.

Uwagi:
13. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Wolborza, z siedzibą: Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz, tel. 44/61-64-241;
? inspektor ochrony danych osobowych: inspektor@wolborz.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z zapytaniem ofertowym pn. ,,Dostawa mat przerostowych"
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej t.j. 1330, Dz. U. z 2018 r., poz.1330 z późn. zm.;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z ustawą o archiwizacji;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
? W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
? Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
? Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
? Agnieszka Chylak-Pakowska, tel. 44 616 42 41 wew. 31, e-mail: a.pakowska@wolborz.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.