Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług podnośnikiem montażowym wraz z obsługą

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług podnośnikiem montażowym wraz z obsługą

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Betrans" sp. z o.o
Kalisko 13
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 72 00
oferty.piaski@betrans.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: odstępuje
Nr telefonu: +48 44 737 72 00
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
dotycząca Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/2761/2023
,,Świadczenie usług podnośnikiem montażowym wraz z obsługą"
POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKOŃCZONEGO
AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ LUB/I NEGOCJACJAMI HANDLOWYMI
Opis przedmiotu Zakupu:
4.1.
Przedmiotem Zakupu jest zakup usługi podnośnikiem montażowym o wysięgu min. 30m i udźwigu min. 200
kg - 1 szt., wraz z obsługą operatorską, kosztami paliwa oraz wszelkimi innymi kosztami.
4.2.
Zamawiający wskazuje szacunkową ilość 640 godzin do wykorzystania w trakcie trwania Zamówienia.
Zamawiający nie gwarantuje minimalnej ilości zlecanych prac w ramach Zamówienia. Zamawiający
gwarantuje, że minimalna dzienna ilość godzin zlecanej pracy będzie nie mniejsza niż 6 godzin.
4.3.
Usługi świadczone będą przez Wykonawcę w zależności od potrzeb Zamawiającego, niezależnie od
warunków atmosferycznych we wszystkie dni tygodnia na I lub II zmianie, głównie w dni robocze.

Dokument nr: BTC/LZ/2761/2023

Składanie ofert:
Ofertę
w
postaci
zaszyfrowanego
pliku
o
rozszerzeniu
7.zip,
należy
przesłać
na
adres:
oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 20.11.2023 r. do godz. 13:00, w temacie wiadomości
wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/LZ/2761/2023 pn.: ,,Świadczenie usług podnośnikiem
montażowym wraz z obsługą".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji Zakupu: od dnia udzielenia Zamówienia do wyczerpania wartości Zamówienia, jednak nie
dłużej niż do 14.07.2024 r.
Miejsce realizacji Zakupu (świadczenia usługi): teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Wymagania:
1. Informacje ogólne
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie Zakupu prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zakończonego aukcją elektroniczną lub/i negocjacjami handlowymi z zachowaniem zasad określonych
w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w PROC
77513/G Procedura - Zakupy w ,,Betrans" sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych z uwzględnieniem
Kodeksu
Postępowania
dla
Partnerów
Biznesowych
Spółek
GK
PGE,
dostępnych
na
stronie:
http://betrans.pl/przetargi jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.
Informacje wstępne:
3.1.
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a) ,,Postępowanie zakupowe" proces mający na celu wyłonienie Wykonawcy dla realizacji dostaw, usług lub
robót budowlanych.
b) ,,Specyfikacja/SWZ" niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.
c) ,,Wykonawca" osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która oferuje na rynku przedmiot Zakupu lub ubiega się o udzielenie Zakupu, złożyła Wniosek
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Ofertę wstępną/Ofertę lub zawarła Umowę.
d) ,,Zakup" dostawa, usługa lub robota budowlana będąca przedmiotem Postępowania zakupowego, którego
celem jest wybór Wykonawcy.
e) ,,Zamawiający" ,,Betrans" sp. z o.o. Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98.
3.2.Załączniki dołączone do Specyfikacji stanowią jej integralną część.
3.3.Wszelkie informacje przedstawione w SWZ mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania Oferty.
3.4.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować Ofertę
zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
3.5.
Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń -
upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego, dlatego też poczynione przez
nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
3.6.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, niezależnie od
wyniku Postępowania zakupowego. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione
przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem Oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w Postępowaniu zakupowym. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
względem Zamawiającego.
3.7.Zamawiający wybierze Ofertę Wykonawcy, która okaże się najkorzystniejsza.
3.8.Prawa autorskie do niniejszego opracowania przysługują Zamawiającemu.
Warunki realizacji Zakupu:
Zamawiający wymaga, aby Zakup był realizowany na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do SWZ -
Wzór Zamówienia Usługi oraz na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ - Ogólne Warunki
Zamówienia (OWZ).
7.Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.
8.Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.
9.Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert równoważnych.
10. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie przesłanek zawartych w pkt. 11 Specyfikacji oraz spełniają następujące warunki udziału
w postępowaniu:
10.1.1. dysponują potencjałem technicznym - są właścicielem i/lub posiadają prawo do dysponowania
sprzętem niezbędnym do świadczenia usług będących przedmiotem zakupu;
10.1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu (tzn. są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na
sumę nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
10.2.
Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa pkt. 12 SWZ metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie dopuszcza do udziału w Postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie Zakupu (Konsorcjum).
10.3.
Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zlecenia wykonywania usług lub ich części podwykonawcom.
11. Wykluczenie z Postępowania zakupowego.
11.1.
W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli:
11.1.1. Wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym,
11.1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców - urzędującego
członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
11.1.2.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
11.1.2.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
11.1.2.3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie,
11.1.2.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
11.1.2.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
11.1.2.6. pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
11.1.2.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
11.1.3. Wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
11.1.4. Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi
Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, złożyli odrębne Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty
wstępne/Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu
zakupowym/Oferty wstępne/Oferty niezależnie od siebie,
11.1.5. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym,
11.1.6. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu
lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą,
11.1.7. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
11.1.8. Wykonawca został umieszczony na LWZW, chyba, że Zamawiający zadecyduje o dopuszczeniu tego
Wykonawcy do udziału w postępowaniu, po uprzedniej uargumentowanej prośbie Wykonawcy złożonej
na piśmie Zamawiającemu, przed upływem terminu składania Ofert. W takim wypadku Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wydania decyzji odmownej bez podania przyczyny,
11.1.9. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE)
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).1
11.2.
Zamawiający może (fakultatywnie) zdecydować o wykluczeniu z Postępowania zakupowego Wykonawcy,
który:
11.2.1. doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania zakupowego i doszło
w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w Postępowaniu zakupowym,
11.2.2. nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki GK PGE lub wykonał ją
nienależycie, albo odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,
11.2.3. w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym,
11.2.4. w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu
zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, lub który zataił te informacje,
11.2.5. zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub
Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać
Zamawiającemu.
11.3.
Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa:
a. w pkt 11.1.2.1 -11.1.2.7, przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
b. w pkt 11.1.3, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
c. w pkt 11.1.4, 11.1.5, 11.1.7, 11.2.2 przez okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia,
d. w pkt 11.2.3 przez okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
e. w pkt 11.2.4 przez okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
12. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w Postępowaniu zakupowym.
12.1.Wypełniony Formularz ofertowy Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SWZ.
12.2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu zakupowym
oraz uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego - Załącznik nr 2 do SWZ.
12.3.
Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne - Załącznik nr 2a do SWZ.
12.4.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
12.5.
W celu spełnienia warunku udziału w Postępowaniu zakupowym o którym mowa w pkt. 10.1.1. uzupełniony
Załącznik nr 5 do SWZ.
12.6.
W celu spełnienia warunku udziału w Postępowaniu zakupowym o którym mowa w pkt. 10.1.2. Wykonawca
przedłoży wraz z ofertą kopię polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie
niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia
umowy ubezpieczenia.
12.7.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, składa oświadczenie, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
ani nie wszczęto postępowania restrukturyzacyjnego,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
13. Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora postępowania z Wykonawcami oraz
przekazywanie zaświadczeń, wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
13.1.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zobowiązuje się
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej
niż 3 dni robocze przed terminem składania Ofert.
13.2.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące specyfikacji należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego
pocztą lub e-mailem na adres wskazany w punkcie 2.4 SWZ.
13.3.
W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego treści SWZ, Zamawiający prześle treść pytań wraz
z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał informację o wszczęciu Postępowania
zakupowego bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści wyjaśnienia na stronie Zamawiającego.
13.4.Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Wykonawcom na równych zasadach.
13.5.Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną
w ten sposób zmianę SWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
informację o wszczęciu Postępowania zakupowego, a także zamieszcza ją na stronie internetowej.
13.6.
Jeżeli Zamawiający dokona wyjaśnień bądź modyfikacji treści specyfikacji, wyjaśnienia i modyfikacje będą
dla Wykonawców wiążące. SWZ należy odczytywać wraz z możliwymi wyjaśnieniami, modyfikacjami
i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
13.7.
Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby niż uprawniona do
kontaktowania się z Wykonawcami.
13.8.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: agnieszka.bartenbach@betrans.pl.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
15. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.
16. Termin związania Ofertą.
16.1.Wykonawca będzie związany Ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
16.2.Przed upływem terminu związania Ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu związania Ofertą.
16.3.
Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy.
Hasło do pliku z ofertą Wykonawca udostępni Zamawiającemu do 2 godzin od terminu składania ofert,
wskazanego powyżej, przesyłając je na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl. Szczegółowa instrukcja
przesyłania plików zabezpieczonych hasłem dostępna jest na stronie www.betrans.pl w zakładce Przetargi
/Przydatne dokumenty:
https://betrans.pl/upload/userfiles/files/pdf/instrukcja_przesylania_plikow_zabezpieczonych_haslem.pdf.
UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej
wysłania przez Wykonawcę.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wykonawca może złożyć jedną Ofertę podając cenę ofertową
w polskich złotych (PLN) cyfrowo na Formularzu ofertowym Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SWZ. W cenie
powinny być uwzględnione wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki.
17.3.Wykonawca zobowiązany jest podać cenę PLN netto za godzinę świadczenia usługi.
17.4.Po złożeniu Oferty ewentualna zmiana przepisów lub aktów prawnych nie daje Wykonawcy podstawy do
zmiany ceny przez cały okres obowiązywania Zamówienia usługi.
17.5.
Oferta sporządzona przez Wykonawcę musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy, potwierdzonymi dokumentem wydanym
przez właściwy organ rejestrowy, bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników. Dokument
pełnomocnictwa winien być dołączony do Oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie Oferty przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L
257, s. 73), zwanego dalej ,,podpisem elektronicznym" lub podpisu własnoręcznego. W przypadku Oferty
podpisanej podpisem własnoręcznym złożeniu podlega kopia cyfrowa podpisanej Oferty (skan). Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do Oferty dokumenty, o których mowa w pkt. 12. SWZ.
17.6.
Dokumenty składa się w formie elektronicznej lub skanu poświadczonego za zgodność z oryginałem
z wyłączeniem odpisu z KRS lub z CEIDG, które nie wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem.
17.7.
Wykonawcy mają prawo zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli, nie później niż wraz z
przekazaniem danej informacji Zamawiającemu, zastrzegli, że przekazywane informacje nie mogą być
udostępniane
innym
podmiotom
oraz
wykazali,

zastrzeżone
informacje
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa.
17.8.
Wykonawca może przed upływem terminu składania Ofert wycofać złożoną Ofertę składając odpowiednie
oświadczenie w postaci elektronicznej, z dopiskiem w temacie wiadomości WYCOFANIE OFERTY do
Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/2761/2023.
17.9.
Przed upływem terminu składania Ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej Oferty. Zmiany
winny być przesłane Zamawiającemu zgodnie z zapisami pkt. 17.1. przed upływem terminu składania Ofert,
z dopiskiem w temacie wiadomości ZMIANA OFERTY.
18. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
18.1.
Cena ofertowa obejmować będzie wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu
Zakupu. W cenie powinny być uwzględnione wszelkiego rodzaju opłaty i podatki.
18.2.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej - polskich złotych (PLN).
19. Zasady badania Ofert, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej Oferty.
19.1.
Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena PLN netto za
godzinę świadczenia usługi - waga tego kryterium 100%.
Za najkorzystniejszą Ofertę zostanie uznana Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SWZ.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa pozostałych Ofert
zostanie dokonana wg wzoru:
najniższa cena Oferty
Pc = ------------------------------
* 100
cena Oferty badanej
Ilość punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
19.2.
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie
aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych zapraszając do udziału w negocjacjach wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie
negocjacji handlowych jako dogrywki, zapraszając do udziału w negocjacjach Wykonawcę, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w aukcji. Parametrem licytowanym/przedmiotem negocjacji handlowych będzie cena
PLN netto za godzinę.
19.3.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego,
za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu lub telefonicznie.
19.4.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i
negocjacji handlowych bez podania przyczyn.
19.5.
Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą Ofertę w toku aukcji
elektronicznej. Bieg terminu związania Oferta nie ulega zmianie.
19.6.
W toku badania i oceny Ofert Zamawiający zbada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu
z Postępowania zakupowego. Podstawy wykluczenia określone zostały w pkt. 11. SWZ.
19.7.
W toku badania i oceny Ofert Zamawiający zbada czy Oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający odrzuca
Ofertę, jeżeli:
a) Oferta wstępna/Oferta została złożona po terminie składania Ofert wstępnych/Ofert,
b) Oferta wstępna/Oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
c) Oferta wstępna/Oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentach
Postępowania zakupowego,
d) Oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu Zakupu,
e) Oferta wstępna/Oferta Wykonawcy jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
f)
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie poprawił omyłek w Ofercie wstępnej/Ofercie lub nie wyraził
zgody na ich poprawienie przez Zamawiającego,
g) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty wstępnej/ Oferty na wezwanie
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia
wyjaśnień lub dokonania uzupełnień więcej niż jeden raz,
h) Oferta wstępna/Oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
i)
Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą wstępną/Ofertą lub Wykonawca
nie wyraził zgody na wybór jego Oferty po upływie terminu związania Ofertą wstępną/Ofertą,
j)
Wykonawca nie wniósł wadium lub nie przedłużył okresu ważności wadium, lub wniósł wadium
w sposób nieprawidłowy,
k) Oferta została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający tego
wymagał w dokumentach Zakupu,
l)
Oferta wstępna/Oferta została sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami
technicznymi lub organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania Ofert wskazanymi w SWZ.
19.8.
W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych Ofert oraz złożonych oświadczeń lub dokumentów.
19.9.
Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli pełnomocnictw,
oświadczeń lub dokumentów wskazanych w treści SWZ lub złożyli dokumenty, pełnomocnictwa
i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
19.10. Jeżeli nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty ze względu na to, że zostały złożone Oferty
o takiej samej cenie, a jedynym kryterium jest cena - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
Oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający Oferty dodatkowe,
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych Ofertach.
19.11. Jeżeli w Postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyż dwie lub więcej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja przetargowa rekomenduje wybór Oferty z niższą
ceną.
19.12. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia
Umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej, Zamawiający
może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia Postępowania zakupowego.
19.13. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę na podstawie kryterium oceny Ofert określonego w pkt. 19.1.
SWZ oraz po przeprowadzonej aukcji elektronicznej lub/i negocjacjach handlowych.
20. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców w tym wymagania techniczne oraz pozostałe
informacje dotyczące kryteriów oceny Ofert w zastosowaniu aukcji elektronicznej.
20.1.
Zamawiający po dokonaniu oceny Ofert w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie
aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.
20.2.
Aby wziąć udział w aukcji Wykonawcy zobowiązani są, w terminie 7 dni po złożeniu Oferty, dokonać rejestracji
na platformie OnePlace pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja. W celu wsparcia procesu
rejestracji oraz obsługi platformy OnePlace uruchomione zostało dedykowane biuro obsługi klienta, które
dostępne jest pod numerem 22 576 87 90. Na stronie internetowej http://betrans.pl/przetargi znajduje się
instrukcja - ,,Wykonawcy - instrukcja użytkownika końcowego".2
20.3.
Sposób logowania, prowadzenia aukcji elektronicznej oraz wymagania techniczne urządzeń informatycznych
zostały opisane w podręczniku ,,Wykonawca - Instrukcja użytkowników końcowych".
20.4.
Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią podręcznika
,,Wykonawca - Instrukcja użytkowników końcowych".
20.5.
Po
zalogowaniu
do
Systemu
zakupowego
GK
PGE
za
pośrednictwem
strony
internetowej
https://oneplace.marketplanet.pl, Wykonawca uzyskuje dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie Ofert.
W czasie trwania aukcji Wykonawca składa Oferty w postaci elektronicznej. W przypadku postępowań
publicznych postąpienie pod rygorem nieważności składa się za pomocą bezpiecznego podpisu
elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, ważnego na czas przeprowadzenia
aukcji.
20.6.
Wykonawca powinien wziąć udział w aukcji próbnej celem poprawnej weryfikacji zgodności parametrów
technicznych i funkcjonalnych sprzętu, za pośrednictwem którego będzie brał udział w aukcji, z wymogami
platformy.
20.7.
Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający
poinformuje Wykonawców o:
20.7.1. pozycji złożonych przez nich Ofert i otrzymanej punktacji,
20.7.2. stronie internetowej, na której odbędzie się aukcja,
20.7.3. minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,
20.7.4. terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
20.7.5. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,
20.7.6. sposobie oceny Ofert w toku aukcji elektronicznej.
20.8.
Zamawiający informuje, iż parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będzie łączna cena netto lub
łączna cena brutto lub cena jednostkowa netto lub inna wskazana w SWZ.
20.9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji elektronicznej. O zmianie zostaną
niezwłocznie poinformowani wszyscy Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji.
20.10. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny Ofert.
Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna
Oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej Oferty lub
zniżkowej aukcji dynamicznej co oznacza że każda następna Oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy
będzie ona korzystniejsza od własnej Oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio
zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
20.11. W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji
złożonych przez nich Ofert i otrzymanej punktacji oraz punktacji Najkorzystniejszej Oferty. Do momentu
zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
20.12. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą Ofertę w toku aukcji
elektronicznej. Bieg terminu związania Oferta nie ulega zmianie.
20.13. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia
i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną.
20.14. Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej:
20.14.1.aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie nie mniej niż
20 minut,
20.14.2.zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji
elektronicznej - pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe
postąpienie,
20.14.3.jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa Oferta
(zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona - o 5 minut plus liczba
sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej Oferty, o ile nie nastąpi nowe
postąpienie
20.14.4.cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.
20.15. Krok postąpienia zostanie wskazany w Zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, jako pochodna od
najkorzystniejszej ceny jednostkowej lub łącznej netto lub brutto, przy czym minimalna wartość kroku
postąpienia nie może być mniejsza niż 0,2%, maksymalna zaś nie wyższa jak 2%. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana Oferta, zgodnie z przyjętym kryterium określonym w pkt. 19.1. SWZ.
20.16. W przypadku, gdy awaria Systemu zakupowego GK PGE spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej,
Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy, po usunięciu
awarii z uwzględnieniem stanu Ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. Niezwłocznie po usunięciu
awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do
udziału w aukcji na adres e-mail podany w formularzu Oferty. Minimalny czas wznowienia wynosić będzie 5
minut z dopełnieniem do pełnych minut.
20.17. Złożenie Najkorzystniejszej Oferty w trakcie trwania aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem
Oferty.
20.18. Po zamknięciu aukcji Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny Ofert
określone w ogłoszeniu o Zakupie, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
20.19. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wylicytowane warunki (Ofertę złożoną
w aukcji elektronicznej) za pomocą elektronicznych środków komunikacji w dniu przeprowadzenia aukcji
elektronicznej. W przypadku odmowy lub uchylania się przez Wykonawcę od potwierdzenia Oferty złożonej
w toku aukcji elektronicznej Zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu Wykonawcy z udziału
w Postępowaniach prowadzonych w GK PGE począwszy od dnia zaistnienia tych okoliczności.
20.20. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia aukcji elektronicznej w każdym czasie bez podawania
przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje dochodzenie odszkodowania z tego tytułu.
21. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty w celu realizacji Zakupu.
21.1.
Wykonawca po przeprowadzeniu aukcji/negocjacji handlowych, potwierdzi wynegocjowane warunki za
pomocą elektronicznych środków komunikacji w terminie wyznaczonym przez Organizatora aukcji/Komisję
przetargową.
21.2.
W razie uchylania się od podpisania Zamówienia, warunki Umowy ustala się w oparciu o SWZ oraz Wzór
Zamówienia Usługi (Załącznik nr 3 do SWZ).
22. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy.
22.1.
Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem Zakupu mają charakter poufny i mogą
być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu Zakupu, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie
za zgodą Zamawiającego.
22.2.
Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne
związane z przygotowaniem i złożeniem Ofert, niezależnie od wyniku Postępowania zakupowego.
Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
22.3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania zakupowego lub odstąpienia od niego
w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyny.
22.4.
Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia Zamówienia jest uzyskanie wymaganej
zgody organów Spółki Zamawiającego.
22.5.
Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr
15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności, o której mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwagi:
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym składa Oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr
2 do SWZ, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej
działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww.
dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub
osoby przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie
internetowej http://betrans.pl/przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.