Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Poprawa BRD poprzez dostawę i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Poprawa BRD poprzez dostawę i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 728 540 345
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 728 540 345
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Nazwa zamówienia: Poprawa BRD poprzez dostawę i montaż 4 radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Kcynia, Złotoria i Krusin (2 sztuki).
Szczegółowy zakres robót określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ), SOR - Opis techniczny oraz Specyfikacja techniczna.

Dokument nr: ZDW.N4.362.99.2023

Składanie ofert:
Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 17.11.2023 r. włącznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl na formularzu oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Według oferty złożonej przez Wykonawcę: 20-30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
VII. Warunki płatności:
Dane do faktury:
Nabywca: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536,
Płatnik: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
Kwota wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za datę otrzymania przyjmuje się datę wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.
VIII. Inne dane:
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Ceny podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy.
3. Kryteria oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego wagę określa się 100 %.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia, a zaoferowana cena nie przekroczy możliwości finansowych Zamawiającego.
IX. Inne
W przypadku wykonawców działających w postępowaniu przez pełnomocnika, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, podpisane przez mocodawcę będącego osobą fizyczną lub przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę:
o w sprawach merytorycznych: Sławomir Knoff - Naczelnik Wydziału Dróg, tel. 728 540 345, e-mail: s.knoff@zdw-bydgoszcz.pl
o w sprawach proceduralnych: Mariusz Wojtyszyn - St. Referent WZP, e-mail: m.wojtyszyn@zdw-bydgoszcz.pl
kontakt w godzinach 7:00 do 15:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.