Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
634z dziś
5394z ostatnich 7 dni
23754z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Konserwacja zbiorników wodnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja zbiorników wodnych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudna
Pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. +48 76 74 92 100, tel. 76 74 92 126
sekretariat@rudna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 76 74 92 10
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do
130 000,00 złotych Gmina Rudna, zaprasza do składania ofert na realizację zadania
pn.: ,,Konserwacja zbiorników wodnych".
2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na obiektach gminnych -
zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Rudna.
2.2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części (zadań), jak niżej:
Zadanie Nr 1. Konserwacja zbiornika wodnego położonego w miejscowości Gawronki na działce
nr 107 w obrębie Gawrony, stanowiącego własność Gminy Rudna. Zakres prac ustalono w pkt 3
Notatki służbowej (Nr SOŚ.7031.4.4.1.1.2023) z dnia 24 października 2023 r., stanowiącej
Załącznik Nr 1.1. do niniejszego Zaproszenia;
Zadanie Nr 2. Konserwacja zbiornika wodnego położonego w miejscowości Olszany na działkach
o nr 198, 199 w obrębie Olszany, stanowiących własność Gminy Rudna. Zakres prac ustalono
w pkt 3 Notatki służbowej (Nr SOŚ.7031.4.4.1.2.2023) z dnia 24 października 2023 r., stanowiącej
Załącznik Nr 1.2. do niniejszego Zaproszenia;
Zadanie Nr 3. Konserwacja zbiornika wodnego położonego w miejscowości Miłogoszcz na działce
nr 57 w obrębie Miłogoszcz, stanowiącego własność Gminy Rudna. Zakres prac ustalono w pkt 3
Notatki służbowej (Nr SOŚ.7031.4.4.1.3.2023) z dnia 24 października 2023 r., stanowiącej
Załącznik Nr 1.3. do niniejszego Zaproszenia;
Zadanie Nr 4. Konserwacja zbiornika wodnego położonego w miejscowości Górzyn na działce
nr 148 w obrębie Górzyn, stanowiącego własność Gminy Rudna. Zakres prac ustalono
w pkt 3 Notatki służbowej (Nr SOŚ.7031.4.4.1.4.2023) z dnia 24 października 2023 r., stanowiącej
Załącznik Nr 1.4. do niniejszego Zaproszenia;
Załącznik Nr 5. Konserwacja zbiornika wodnego położonego w miejscowości Gawrony na działce
nr 246 w obrębie Gawrony, stanowiącego własność Gminy Rudna. Zakres prac ustalono w pkt 3
Notatki służbowej (Nr SOŚ.7031.4.4.1.5.2023) z dnia 24 października 2023 r., stanowiącej
Załącznik Nr 1.5. do niniejszego Zaproszenia.
6. Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia to 3 miesiące dla każdej z pięciu
części (zadań).

Dokument nr: SOŚ.7031.4.4.1.2023

Składanie ofert:
Formularz ofertowy powinien być przesłany za pomocą poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@rudna.pl lub przesłany za pomocą poczty, kuriera lub dostarczony osobiście na adres:
Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, do dnia 17 listopada 2023 r.
do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konserwacja zbiorników wodnych".

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2023 r. od dnia podpisania umowy/umów na
realizację pięciu części (zadań) - wyznaczony termin dotyczy wykonania wszystkich pięciu zadań.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy, proporcjonalnie do wielkości
zamówienia:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (wyposażenie w odpowiedni sprzęt oraz siłę
roboczą niezbędną do zrealizowania inwestycji) oraz wiedzą w przedmiotowym zakresie;
b) posiadają środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji.
4. Kryteria wyboru ofert.
4.1. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert) nastąpi w oparciu o kryterium: najniższa cena brutto dla
każdej z pięciu części (zadań).
4.2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie bądź wybrane części (zadania).
4.3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację każdej z pięciu części
(zadań) osobno, na podstawie niżej wymienionego kryterium oceny oferty dla każdej części (zadań)
osobno:
- cena oferty: Pc = 100 pkt - dla każdej z pięciu części (zadań) osobno
Ocena ofert według kryterium oceny najniższa cena brutto rozumiana jako całkowita wartość
ofert brutto dla każdej z pięciu części (zadań) osobno. Ocena tego kryterium będzie
przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:
Pc= Cn : Co x 100 pkt
gdzie:
Pc - oznacza punkty uzyskane za cenę oferty dla każdej z pięciu części (zadań) osobno,
Cn - oznacza ocenę najniższą wśród złożonych ofert na każdą z pięciu części (zadań) osobno,
Co - oznacza cenę zaproponowaną przez badanego wykonawcę dla każdej z pięciu części (zadań)
osobno,
100 pkt - maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania dla każdej z pięciu części (zadań)
osobno.
7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.1. Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia,
który powinien:
- być opatrzony pieczątka firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, REGON;
- być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy;
- uwzględniać całkowity szacowany koszt (brutto) całego zamówienia.
7.2. Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego
Zaproszenia;
7.3. Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
i art. 14 RODO wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego Zaproszenia;
7.4. Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę minimum
50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
7.5. Dokument, z którego wynika umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentacji
wykonawcy (jeżeli dotyczy).
do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konserwacja zbiorników wodnych".
W przypadku wpłynięcia ofert na taką samą kwotę, wybrana zostanie oferta, która wpłynęła jako
pierwsza do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu zmienić lub wycofać ofertę.
Termin związania ofertą: 30 dni.

Kontakt:
9. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Soboń - Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i
Leśnictwa, tel. 76 74 92 126, e-mail: asobon@rudna.pl.
Monika Malczewska - Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa
i Leśnictwa, tel. 76 74 92 126, e-mail: mmalczewska@rudna.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.