Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
168z dziś
5079z ostatnich 7 dni
21484z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Kontrola szczelności sprzętu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kontrola szczelności sprzętu

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej
ul. Powstańców Warszawy 2
85-915 BYDGOSZCZ
powiat: Bydgoszcz
fax. 261 411 234, tel. 261411601, 261 411 661
1blog.kancelaria@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: BYDGOSZCZ
Wadium: ---
Nr telefonu: fax. 261 411 234, te
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Kontrola szczelności zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE)
nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania
i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw
i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 92, str. 12) oraz
ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych sprzętu chłodniczego zgodnie z wykazem sprzętu podlegającego kontroli szczelności (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065) oraz naprawy awaryjne/wynikowe (powstałe podczas badania szczelności) agregatów chłodniczych tylko
i wyłącznie jeżeli wystąpi taka konieczność.
Wykaz sprzętu podlegającego kontroli szczelności:
Nazwa i typ sprzętu (urządzenia)
Model
nr fabryczny / seryjny
Zamontowana na
Nr rej. pojazdu / ewidencyjny kontenera chłodniczego
Czynnik
Ilość kontroli

Rodzaj
ilość [kg]

ZANOTTI
UN0080
1745208L
SAMOCHÓD CHŁODNIA MERCEDES ATEGO 1530
UE 05236
R404a
3,5
1
ZANOTTI
UN0080
1745203L
SAMOCHÓD CHŁODNIA MERCEDES ATEGO 1530
UE 05230
R404a
3,5
1

o m. Glewice (Glewice, 72-100 Goleniów):
Wykaz sprzętu podlegającego kontroli szczelności:
Nazwa i typ sprzętu (urządzenia)
Model
nr fabryczny / seryjny
Zamontowana na
Nr rej. pojazdu / ewidencyjny kontenera chłodniczego
Czynnik
Ilość kontroli

Rodzaj
ilość [kg]

ZANOTTI
Z35S
1231672F
SAMOCHÓD IZOTERMICZNY FIAT DUCATO
UC 00927
R404a
1,34
1
ZANOTTI
DFZ430
11355040
SAMOCHÓD CHŁODNIA EUROCARGO.MLC-150E
UC 02798
R404a
3,5
1
CARRIER
SUPRA 550
TB305097
CHŁODNIA NA SAMOCHODZIE STAR-12.227
UG 01140
R404a
4
1

o m. Ciechanów (ul. Wojska Polskiego 54/5, 06-400 Ciechanów):
Wykaz sprzętu podlegającego kontroli szczelności:
Nazwa i typ sprzętu (urządzenia)
Model
nr fabryczny / seryjny
Zamontowana na
Nr rej. pojazdu / ewidencyjny kontenera chłodniczego
Czynnik
Ilość kontroli

Rodzaj
ilość [kg]

CARRIER
MTR-D 225674
79-66625-00
KONTENER CHŁODNICZY 1 CC 20FT ELEKT.
PLWU 572781-3
R404a
3,9
1

o m. Hajnówka (Skład Materiałowy, 17-200 Hajnówka):
Wykaz sprzętu podlegającego kontroli szczelności:
Nazwa i typ sprzętu (urządzenia)
Model
nr fabryczny / seryjny
Zamontowana na
Nr rej. pojazdu / ewidencyjny kontenera chłodniczego
Czynnik
Ilość kontroli

Rodzaj
ilość [kg]

CARRIER TRANSICOLD
69NT40-541-301
LSN 50202632
KONTENER CHŁODNICZY 1 CC 20FT ELEKT.
QCRC125676
R134a
3,9
1
Thermo King SGCO 3000
MAGNUM PLUS-203
E0F1034202
KONTENER CHŁODNICZY 1 CC 20FT ELEKT.SPALIN.
TL 18100293
R404a
4,0
1
Thermo King SGCO 3000
MAGNUM PLUS-203
E0F1034215
KONTENER CHŁODNICZY 1 CC 20FT ELEKT.SPALIN.
TL 18100292
R404a
4,0
1
Thermo King SGCO 3000
MAGNUM PLUS-203
E0F1027889
KONTENER CHŁODNICZY 1 CC 20FT ELEKT.SPALIN.
TL 16091330
R404a
4,0
1
Thermo King SGCO 3000
MAGNUM PLUS-203
E0F1034217
KONTENER CHŁODNICZY 1 CC 20FT ELEKT.SPALIN.
TL 18100291
R404a
4
1
Thermo King SGCO 3000
MAGNUM PLUS-203
E0F1023052
KONTENER CHŁODNICZY 1 CC 20FT ELEKT.SPALIN
TL 15086682
R404a
4
1
ZANOTTI
Z350SBA50F/EU
1942050E
SAMOCHÓD IZOTERM.FORD TRANSIT 350L CAB
UC 05221
R404a
1,5
1
1. Przedmiotem zamówienia jest kontrola szczelności sprzętu chłodniczego zgodnie z ww. wykazem sprzętu podlegającego kontroli szczelności na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu
w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej
i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 92, str. 12) oraz ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz naprawy awaryjne/wynikowe (powstałe podczas badania szczelności) agregatów chłodniczych tylko i wyłącznie jeżeli wystąpi taka konieczność.
2. Wykonawca będzie dokonywał stosownych wpisów w tym kontroli szczelności w karcie urządzenia i naprawy urządzenia, wzór zgodnie z ww. ustawą.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2023 r. godz. 09:00 w pomieszczeniu Szefa Służby Żywnościowej w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert:

1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

2. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem

do dnia 20.11.2023 r., godz. 08.45

3. Na kopercie (opakowaniu), w której zawarto ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, należy umieścić nazwę, adres wykonawcy
i nr faksu. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać: 08/Żywn/U/ZOF/23

- (Oferta na kontrolę szczelności sprzętu chłodniczego). Nie otwierać bez zgody Szefa
Służby Żywnościowej przed 20.11.2023 r. godz. 09:00.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:
o Osobiście / pocztą / kurierem na adres: 1 Brygada Logistyczna
w Bydgoszczy, Ul. Powstańców Warszawy 2, 85 - 915 Bydgoszcz.
6. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie będzie realizowane w:

o m. Bydgoszcz (ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz):
Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 roku.
Miejsce realizacji umowy - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać kontrole szczelności sprzętu służby żywnościowej w miejscach określonych w załącznikach do zapytania: nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości 130 000 zł prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem bez stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i oznaczone jest znakiem: 08/Żywn/U/ZOF/23. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania urządzeń zawierających substancje kontrolowane zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
4. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje FGAZ lub autoryzacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. Wykonawca, usługi objęte umową, wykonuje przy użyciu własnych narzędzi i materiałów w miejscu stacjonowania sprzętu.
6. Naprawy (awaryjne/wynikowe powstałe podczas badania szczelności) będą dokonywane wyłącznie na odrębne zlecenie Zamawiającego, za dodatkowym wynagrodzeniem, w oparciu o określoną w formularzu ofertowym stawkę za jedną roboczogodzinę brutto, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem naprawy (m.in. koszt transportu, demontaż i montaż części). Zamawiający zleci wykonanie naprawy po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu naprawy z zastrzeżeniem:
6.1 Cena roboczogodziny podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy;
6.2 W przypadku konieczności dodatkowych prac przy sprzęcie
nieprzewidzianych w umowie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na podstawie przeprowadzonych oględzin, protokół oględzin wraz
z kalkulacją dodatkowych kosztów. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty doręczenia podejmie decyzję co do realizacji dodatkowych napraw;
6.3 Wykonanie usługi zostanie każdorazowo potwierdzone wystawioną przez Wykonawcę kartą usługi czynności wykonanych podczas naprawy (Naprawy awaryjne/wynikowe powstałe podczas badania szczelności). Osoba odpowiedzialna za mienie jest zobowiązana potwierdzić pod względem formalnym i merytorycznym dokumentację naprawy, montażu i demontażu przedstawioną przez pracownika Wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem zużytych materiałów
i części zamiennych.
7. Wykonanie usługi zostanie każdorazowo potwierdzone wystawioną przez Wykonawcę kartą usługi czynności wykonanych podczas przeglądu. Osoba odpowiedzialna za mienie jest zobowiązana potwierdzić pod względem formalnym i merytorycznym dokumentację przeprowadzonego przeglądu przez pracownika Wykonawcy.
8. Wykonanie czynności przeglądu potwierdzone będzie przez Wykonawcę pisemnie w dowodach urządzeń.
9. Zamawiający zobowiązany jest do:
9.1. Zapewnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń;
9.2. Rozwiązywania problemów technicznych leżących po stronie Zamawiającego;
9.3. Informowania na bieżąco Wykonawcy o wszelkich zmianach
i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości przedmiotu umowy bez prawa dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie zapłata
z tytułu zrealizowania części umowy.
11. Wykonawca udzieli minimum 6 - miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę oraz gwarancję na materiały eksploatacyjne zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie mniej niż 12 - miesięcy.

IV. Termin związania ofertą (rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert) aż do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

V. Warunki udział w postępowaniu:
1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę dokumenty określone w pkt. VI oraz prawidłowo wypełnioną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 2
do zapytania.
2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać uprawnienia do wykonania napraw oraz prób szczelności substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z ustawą
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w oryginale oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postepowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.
4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania uprawnień elektroenergetycznych przez pracowników wykonujących przedmiotową usługę.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Certyfikat dla przedsiębiorców i personelu - uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie instalacji oraz naprawy, konserwacji lub serwisowania oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacji lub pomp ciepła (dot. FGAZ-szczelność);
3. Uprawnienia elektroenergetyczne pracowników Wykonawcy wykonujących usługę.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 1 do zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania usługi ze względu na panujące zmienne warunki geopolityczne.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu - Oferta cenowa, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli.
2. Szczegółowa specyfikacja cenowa załączniki: nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do zapytania.
3. Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą przedstawić w oryginale oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
4.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.2. certyfikat dla przedsiębiorców i personelu - uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie instalacji oraz naprawy, konserwacji lub serwisowania oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacji lub pomp ciepła (dot. FGAZ-szczelność);
5. Uprawnienia elektroenergetyczne do 1kw pracowników Wykonawcy wykonujących usługę.

IX. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr
i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy).
2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, m.in.: koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, koszty transportu, itp.
3. Cena usług jest stała przez okres obowiązywania umowy.
4. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym
w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując jednocześnie Wykonawcę o dokonaniu poprawek.
XII. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej:
1. Jedynym kryterium wyboru jest cena oferty. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
2. Wartością brutto jest suma cen jednostkowych brutto.
3. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza cenowo.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników o wynikach postępowania poprzez zamieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej.
3. Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
6. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.
7. Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie wymagane w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 7) do zapytania.

Kontakt:
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
e-mail: 1blog.kancelaria@ron.mil.pl lub faksem 261-411-234. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawie postępowania są Szef Służby Żywnościowej kpt. Marek WESOŁOWSKI, a w przypadku jego nieobecności Podoficer Służby Żywnościowej sierż. Jarosław SOBOLEWSKI, godziny kontaktu 07.30 - 14.00, pod numerem 261 411 661.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.