Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 16
ul. Dunikowskiego 5
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7213 624, fax 95 7213 918, tel: 667659342
zsol6@edu.gorzow.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 95 7213 624, fa
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 ZŁ
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1720 ze zm.), art.2 ust.l oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr ZSO16.III.021.04.2023 z dnia 1 marca 2023 roku, prowadzone jest w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości.
zaprasza do złożenia oferty na:
I. Nazwa nadana zamówieniu: ,,Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16"
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia j est:
1) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16;
2) Planowane przedsięwzięcie musi spełniać wszystkie wymogi określone przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie;
3) Wykonawca musi:
a) reprezentować inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzać jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów o należytych właściwościach użytkowych;
c) sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotować i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzać faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy

CPV: 71247000-1

Dokument nr: ZSO 16.111.251.10.2023

Składanie ofert:
Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć do dnia 17.11.2023 r.. do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły na adres zamawiającego Ul. Dunikowskiego 5 w Gorzowie Wlkp.

Miejsce i termin realizacji:
I. Termin wykonania zamówienia: w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
Zamówienie może być zrealizowane przez Wykonawców, którzy posiadają:
1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w pełnieniu pełno branżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, że należycie zrealizowali w ciągu 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej 2 usługi polegające na prowadzeniu pełno branżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.
2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy do realizacji zamówienia będą dysponować osobami posiadającymi wiedze i umiejętności z zakresu prowadzenia pełno branżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi..
3) Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2 dołączając do oferty:
a) Wykaz wykonanych zamówień - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, zawierający co najmniej 2 usługi dotyczące pełnienia pełno branżowego nadzoru inwestorskimi nad robotami budowlanymi oraz załączeniem dokumentów lub oświadczeniem potwierdzającym, że te usługi zostały wykonane zależycie,
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagania uprawnienia.
4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
III. Warunki i termin płatności: zapłata wynagrodzenia w terminie 14 dni.
IV. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:
1. wpis do KRS lub CEDiG,
2. wypełniony formularz oferty -- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
4. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
5. oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
6. wykaz usług -- załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
7. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia -- załącznik nr 6 do zapytania ofertowego,
8. parafowany wzór umowy - załącznik nr 7 do zapytania ofertowego,
V. Sposób przygotowania oferty :
1. dopuszcza się złożenie oferty :
a) w formie pisemnej na adres Zamawiającego: ul. Dunikowskiego 5 w Gorzowie Wlkp.
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: zso16@edu.gorzow.pl (oferta składana w formie elektronicznej musi stanowić czytelny skan podpisanej oferty pisemnej zapisanej w formacie: pdfjpeg, png, bmp).
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca może złożyć jedną cenę i nie może jej zmienić.
4. Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie oraz obejmować koszty całkowite związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. W przypadku składania oferty pisemnie, należy ją złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i oznaczona ,,Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16".
7. Dokumenty, o których mowa w rozdziale IV należy przedstawić w formie oryginału (formularz oferty, oświadczenia) lub kopii (pozostałe dokumenty - jeśli dotyczy) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
8. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny.
9. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
10. Oferta powinna zawierać:
1) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania,
2) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz nr telefonu,
3) cenę netto i brutto realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia, cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN
4) wymagane oświadczenia i dokumenty,
5) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Wykonawca), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo.
11. Oferta wymaga podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zgodnie z odpowiednim wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentowania wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji, do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynikać będzie umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wykonawcy, w tym do składania w jego imieniu oświadczeń woli.
VI. Projekt umowy znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie składniki, upusty oraz niezbędne koszty dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
2. Cena musi być wyrażana w złotych polskich.
3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (stosując zasadę, że liczbę z końcówką mniejszą od 5 zaokrągla się w dół, zaś z końcówką większą niż 5 w górę).
4. Rozliczane między Zamawiającym a Wykonawcę będzie prowadzone w PLN.
IX. Kryterium wyboru oferty:
1. cena 100%
1) sposób oceny oferty - punktacja wg wzoru Cena brutto najtańszej oferty
--------------------------------x 100 = liczba punktów
Cena brutto badanej oferty
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
3. Wykonawca składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowali w złożonych pierwotnie ofertach.
X. Zamawiający może żądać od Wykonawców w toku badania i oceny ofert wyjaśnień w zakresie złożonych ofert oraz żądać uzupełnień brakujących dokumentów.
1. Zamawiający w ofercie poprawi:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania;
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3) nie będzie podpisana, zgodnie z wymogiem określonym w rozdziale V, pkt.l 1 zapytania ofertowego,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XI. Uzupełniania i poprawianie Ofert
1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do poprawienia/uzupełnienia oferty drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). W wezwaniu do poprawienia oferty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin 1 dnia roboczego na poprawienie błędów. Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego lub dokonanie jej oceny bez uwzględnienia poprawek. Celem poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści lub istotnych elementów oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami ocen.
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w tym oświadczeń lub dokumentów.
3. Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta powinna spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego - i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty.
4. Wykonawca nie spełniający wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Wykonawcę czy poprawieniu błędów formalnych), nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny).
5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiaj ącemu.
XII. Wybór Oferty najkorzystniejszej i powiadomienie wykonawców:
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
3. Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów oferty.
4. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie jednego dnia roboczego.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Uwagi:
XIII. Klauzula informacyjna RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16 z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 5 w Gorzowie Wlkp.; Tel: 95 7213624; e-mail: zsol6@edu.gorzow.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować e-mail; zsol6@edu.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym zamówieniem.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wydatku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowanie w odniesieniu do przechowywania, w celu fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.l lit.c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
XIV. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą w umożliwienia wizji lokalnej i zakresem prac jest Artur Kunik, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00, nr telefonu 95 7213624, 667659342, adres e-mail zsol6@edu.gorzow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.