Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
366z dziś
5277z ostatnich 7 dni
21683z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa części zamiennych do wentylacji i klimatyzacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa części zamiennych do wentylacji i klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
Kazimierska 45
62-510 Konin
powiat: Konin
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1537827,70fb242efc9faefd8ad8ea57a3a3f19e.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-11-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybór dostawcy części zamiennych do wentylacji i klimatyzacji w Elektrowni Pątnów.
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Zamawiający - ZE PAK Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej.
Przedmiot zamówienia:
Części zamienne do wentylacji i klimatyzacji - poz. 12
Szczegóły w zakładce Opcje, Uwagi.
Dla Elektrowni Pątnów
1. Planowany termin dostawy.
20 dni po otrzymaniu zamówienia
2. Warunki dostawy.
1) Miejsce dostawy: Elektrownia Pątnów Ul. Kazimierska 45
2) Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2020. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
3. Warunki płatności.
Płatność przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury.
4. Termin przyjmowania ofert.
1) Oferty można składać zgodnie z informacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.
1a-Termin złożenia oferty 2023-11-16
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
5. Sposób przygotowania oferty.
1) Oferty należy składać z wykorzystaniem platformy zakupowej.
2) Skan podpisanej oferty należy również dołączyć jako załącznik na platformie zakupowej.
3) Do oferty należy załączyć:
- Oświadczenie o wypełnieniu przez Dostawcę/Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
6. Koszty przygotowania oferty.
1) Dostawca przygotuje ofertę na swój koszt.
2) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Wykonawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.
7. Okres związania Ofertą.
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 5 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
8. Gwarancja.
1) Dostawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 7 dni od daty powiadomienia. Termin usunięcia wad może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
2) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznej wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% tej wartości, a Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
9. Warunki formalne udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania dostawy materiałów będących przedmiotem postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca.
4) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
10. Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.
1) Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
2) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres:
zaopatrzenie@zepak.com.pl
11.
1) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
2) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
12. Istotne postanowienia umowy.
Przy podpisywaniu ewentualnej umowy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zapisów o karach umownych: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki (nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto); za odstąpienie od realizacji umowy lub przerwanie prac w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto.
13. Zastrzeżenia.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
14. Pozostałe postanowienia
1)Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4)Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie.
5)Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
6)Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w https://www.zepak.com.pl/pl/o-firmie/rodo.html internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
7)Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania przez osobę zamieszczającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
8)Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/. 9)Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego, tj. zgodnie z Regulaminem Wyboru Dostawców ZE PAK S.A. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych i ta Ustawa nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu
10)Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej (aukcje nie są aukcjami elektronicznymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez Internetową Platformę Zakupową, e-mailem lub faksem.
15. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie.
16. ,, Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 118) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy."
Język postępowania
1. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu niniejszego postępowania jest język polski.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeśli Dostawca/Wykonawca składa dokumenty wydane w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski.
Tłumaczenie musi być podpisane/poświadczone przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę, tzn. uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Dostawcy/Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem, wydanym przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy), bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, albo przez tłumacza przysięgłego.
Tłumaczenia powinny być opatrzone tekstem ,,za zgodność tłumaczenia z oryginałem".
W przypadku niezgodności pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polską dokumentu, rozstrzygająca jest wersja polska.
3. Wszystkie dokumenty dotyczące ewentualnych podwykonawców zagranicznych dostarczane przez Dostawcę/Wykonawcę w ofercie muszą być również sporządzone, lub przetłumaczone na język polski.
17. Odstępstwa od ww. wymagań mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. ZAWOREK SERW. AV4 1/4" CZ. KLIMATYZ.Zawór serwisowy shreder, port serwisowy AVX 50mm lutowany. Zawory shredera stosowane są w chłodnictwie oraz klimatyzacji do kontroli ciśnień oraz możliwości napełnienia czynnika chłodniczego. Dane techniczne: długość rurki: 50 [mm] przyłącze: 1/4" SAE obudowa: mosiężna narzutka wraz z kluczykiem do wymiany wentyli 20 szt. 000000005265142920
2. DYSZA D/TERMOSTAT. TE5 NR 4 067B2792Dysza Danfoss do zaworu termostatycznego TE5 nr 4 067B2792 3 szt. 000000005265145450
3. DYSZA D/TERMOSTAT. TE5 NR 3 067B2791Dysza Danfoss do zaworu termostatycznego TE5 nr 3 067B2791 3 szt. 000000005265145460
4. ELEMENT TERMOSTAT. TEZ5 067B3278 R407C 7Element termostatyczny Danfoss TEZ5 067B3278 R407C 7 3 szt. 000000005450104550
5. ELEMENT D/TERMOSTAT. TEZ5 067B3250 R22Element termostatyczny Danfoss TEX5 067B3250 R22 3 szt. 000000005450104570
6. ZAWÓR EL-MAGN. 1028/3 FI 3/8" CASTELZawór elektromagnetyczny 1028/3 lutowany (O3/8") CASTEL 2 szt. 000000005401061150
7. ZAWÓR EL-MAGN. 1068/4 FI 1/2" CASTELZawór elektromagnetyczny Castel 1068/4 lutowany (O1/2") 2 szt. 000000005401061160
8. ZAWÓR EL-MAGN. 1098/6 FI 3/4" CASTELZawór elektromagnetyczny Castel 1098/6 lutowany (O3/4") 2 szt. 000000005401061170
9. USZCZELKA 1 1/4" D/ROTALOCK PTFE NESSUNUszczelka teflonowa 1.1/4" NESSUN Uszczelki stosowane do zaworów Rotalock do podłączenia do sprężarki chłodniczej. 20 szt. 000000005401064190
10. USZCZELKA 1 3/4" D/ROTALOCK PTFE NESSUNUszczelka teflonowa 1.3/4" NESSUN Uszczelki stosowane do zaworów Rotalock do podłączenia do sprężarki chłodniczej. 20 szt. 000000005401064160
11. ZAWÓR ROTALOCK 1 3/4"X28mm NESSUNawór ROTALOCK 1.3/4" x 28mm NESSUN Przyłacza: ODS (lutowane) 28mm Skręcane 1.3/4" 3 szt. 000000005401064170
12. ZAWÓR ROTALOCK 1 1/4"X22mm NESSUNZawór ROTALOCK 1 1/4" x 22 mm NESSUN Przyłacza: ODS (lutowane) 22 mm Skręcane 1 1/4" 3 szt. 000000005401064180
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wybór dostawcy części zamiennych do wentylacji i klimatyzacji w Elektrowni Pątnów."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z1731/106140

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1537827,70fb242efc9faefd8ad8ea57a3a3f19e.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 11- 2023 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
16- 11- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
15- 11- 2023 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1537827,70fb242efc9faefd8ad8ea57a3a3f19e.html

Miejsce i termin realizacji:
20 dni po otrzymaniu zamówienia
Miejsce dostawy: Elektrownia Pątnów Ul. Kazimierska 45

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.