Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa krzeseł

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa krzeseł

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Ks. J. Jałowego 23 a
35-010 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel 17 748 1515, tel.: (017) 748 15 13
rosir@rosir.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 17 748 1515, tel
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA krzeseł do Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego w Rzeszowie"
Nazwa przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł w ilości 105 szt. do Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego im. J. Strzelczyka, Ul. Podpromie 10, 35-045 Rzeszów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dokument nr: DOB-ZOS.2401-41/2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.11.2023 r. o godz. 09:30.

Składanie ofert:
2. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2023 r. do godz. 9:00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego w formie;
1) pisemnej (osobiście lub listownie) w sekretariacie Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ul. ks. J. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów w zaklejonych i opieczętowanych
kopertach do dnia i godz. wskazanej w zapytaniu ofertowym.
2) w wersji elektronicznej na e-mail: rosir@rosir.pl, przy czym ich wydruk nastąpi dopiero w dacie otwarcia ofert

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 27.12.2023 r.

Wymagania:
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone bez otwierania na adres wskazany na kopercie (brak danych Wykonawcy na kopercie spowoduje konieczność otwarcia oferty). Oferta powinna być spięta w sposób trwały oraz zapakowana w kopertę, na której powinny znajdować się następujące zapisy:
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. J. Jałowego 23 A 35-010 Rzeszów
Oferta w postępowaniu pn.: ,,Dostawa krzeseł do Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego w Rzeszowie"
Znak sprawy: DOB-ZOS.2401-34/2023
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 wraz z innymi informacjami, opatrzona pieczęcią firmową, z podaną datą sporządzenia oraz podpisem Wykonawcy. Dodatkowo do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 1 do oferty - Formularz Cenowy oraz opinie z badań trudnopalności, toksyczności i wytrzymałości,
3) Wykonawca dołączy pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy),
4) Dokumenty, które są składane w formie kopii muszą zostać poświadczone ze zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
5) Wykonawca dostarczy aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
6) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożeniem,
7) Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy
8) Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
6. Dodatkowe informacje
W toku badania i oceny ofert dyrektor jednostki zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- o czym niezwłocznie informuje dyrektora jednostki zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie dyrektor jednostki zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.
Dyrektor jednostki zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora jednostki zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor jednostki zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do działu zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor jednostki zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Dyrektor jednostki zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Dyrektor jednostki informuje:
Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza składania ofert częściowych*. Zamawiający dopuszczo / nie dopuszcza składania ofert wariantowych*.
Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej ,,RODO", informujemy, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. J. Jałowego 23a , 35-010 Rzeszów, adres e-mail: rosir@rosir.pl
inspektor ochrony danych osobowych u administratora - adres e-mail: iod2@erzeszow.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 43 oraz 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu wykonania zamówienia publicznego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych. Istnieje także możliwość dostępu z uwzględnieniem zasady jawności postępowań w sytuacjach gdy informacje o oferentach i wyborze najkorzystniejszej oferty są publikowane publicznie oraz możliwością dostępu do dokumentów zawierających dane osobowe na zasadach przewidzianych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie dokumentacja z zamówień publicznych przechowywana jest przez okres wynikający z przepisów archiwalnych i kancelaryjnych, tj. przez 5 lat;
? podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadkach podania danych osobowych innych niż osób, które są stroną umowy, zgodnie z art. 14 RODO dodatkowo informujemy, że:
W przypadku przekazania w dokumentach postępowania oraz w ramach realizacji zamówienia danych osobowych innych niż Wykonawcy, ROSiR informuje, że źródłem danych pozyskanych nie bezpośrednio od osoby, której są to dane jest Wykonawca (np. wskazanie przez Wykonawcę swoich przedstawicieli, podwykonawców, osób do kontaktu, osób z wymaganymi uprawnieniami/doświadczeniem). Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko oraz w niektórych przypadkach dane kontaktowe jak adres, telefon, e-mail oraz uprawnienia czy kwalifikacje - w zależności od charakteru i wymagań zamówienia
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
Nazwa i adres siedziby ROSiR: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, ul. Ks. J. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów
Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie: Joanna Ozga-Trojanowska Numer telefonu i e-mail do kontaktu: jtrojanowska@rosir.pl: tel.: (017) 748 15 13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.