Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja oświetlenia awaryjnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia awaryjnego

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
Ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja
powiat: złotoryjski
tel.: (76) 87 79 300, fax.: (76) 87 84 434
sekretariat.wszp@gmail.com
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Złotoryja
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (76) 87 79 300
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
(ZO)
do zapytania ofertowego
o wartości poniżej 130.000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
na wykonanie zamówienia pn.:
Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynkach Szpitala w Złotoryi i Ośrodka
w Legnicy
Dział III - Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku głównym
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi oraz budynku D+E Ośrodka Psychiatrycznej
i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
prawa.
Dział IV - Szczegółowe warunki wykonania zamówienia
1. Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim:
DOSTAWA i montaż 112 lamp:
o w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi przy Ul. Szpitalnej 9:
- demontaż i utylizacja 37 istniejących lamp.
- demontaż i utylizacja 18 zespołów baterii wraz z akumulatorem.
- montaż 37 lamp oświetlenia awaryjnego z własnym podtrzymaniem napięcia.
- obróbka uszkodzonych nawierzchni wynikłych po wykonaniu prac demontażowych
i montażowych;
- wykonanie dokumentacji technicznej;
- wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z wystawieniem protokołów zezwalających
na użytkowanie instalacji.
o w budynku D+E Ośrodka Psychiatrycznej i odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy, przy
ul. Chojnowskiej 81:- demontaż i utylizacja 75 istniejących lamp;
- montaż 75 lamp oświetlenia awaryjnego z własnym podtrzymaniem napięcia;
- obróbka uszkodzonych nawierzchni wynikłych po wykonaniu prac demontażowych
i montażowych;
- wykonanie dokumentacji technicznej;
- wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z wystawieniem protokołów zezwalających
na użytkowanie instalacji.
o
Zamontowany lampy winny posiadać minimum poniższe parametry:
- moc lampy - ok. 3,5 W
- napięcie znamionowe - 230 V
- czas podtrzymania napięcia - minimum 3h
- barwa oprawy - biel
2. Utylizacja lamp oraz 18 zespołów baterii wraz z akumulatorem leży po stronie Wykonawcy.
Zamawiający wymaga aby odbyła się w certyfikowanej placówce i potwierdzona została
w systemie BDO, no co wymaga się dostarczenia pisemnego potwierdzenia utylizacji
3. Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia w sposób określony w dziale IV pkt. 1
Zaproszenia z uwzględnieniem elementów, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby
przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie
wyszczególnione w Zaproszeniu i załącznikach.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia
z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej,
a także z obowiązującymi przepisami prawa i normami wynikającymi z obowiązujących Polskich
Norm przenoszących europejskie norm zharmonizowane, a w przypadku ich braku do aktów
prawnych.
5. Zamawiający nie zapewnia materiałów i sprzętów do wykonania niniejszego zamówienia.
6. Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie Szpitalnym, w czasie jego normalnego
funkcjonowania, z pobytem pacjentów i personelu, w związku z powyższym mają być
zorganizowane w taki sposób, aby nie naruszyć ciągłości dostaw mediów oraz komfortu pracy
personelu i pobytu pacjentów.
7. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy należy do Wykonawcy.
8. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót, jakichkolwiek instalacji (np. wodno-kanalizacyjnych,
elektrycznych lub innych), Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznej naprawy na swój
koszt.
9. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego i magazynowego.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania głównej części zamówienia
podwykonawcom.
Pod pojęciem głównej części Zamawiający rozumie wykonanie dostawy i montażu oświetlenia oraz
ewentualnych robót budowlanych związanych z jego montażem.
11. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie montażu oświetlenia minimum 5 lat.
Długość doświadczenia należy określić w formularzu ofertowym
3. Dostępność części zamiennych, przez okres co najmniej 10 lat od daty rozpoczęcia biegu terminu
gwarancji.

Dokument nr: 10/ZP/ZO/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
20 listopada 2023r. godz. 10:10
1. Otwarcie ofert nastąpi: 20 listopada 2023r. godz. 10:10
w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, Ul. Szpitalna 9,
59-500 Złotoryja.
2. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 20 listopada 2023r. godz. 10:00
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 20 listopada 2023r. godz. 10:00
2. Oferty składa się w formie:
o pisemnie: Złotoryja, Ul. Szpitalna 9, Sekretariat Szpitala
o e-mailem: sekretariat.wszp@gmail.com

Miejsce i termin realizacji:
Dział VI - Termin realizacji zamówienia
1. Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia na okres 21 dni od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane,
liczony od dnia końcowego odbioru.
Jednocześnie strony ustalają, że okres rękojmi wyznacza się na ten sam okres.

Wymagania:
Ogłoszenie o zapytania jest publikowane:
? w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: wszpzlotoryja.ibip.wroc.pl
? na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - Złotoryja, ul. Szpitalna 9
Złotoryja, dnia 14 listopada 2023r.Dział I - Definicje
1. Pojęcia występujące w Zaproszeniu i załącznikach:
o Zamawiający - należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
o Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie dostaw
i ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego;
o Ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185);
o Zaproszenie - niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert;
o Pakiet - należy przez to rozumieć wydzieloną przez zamawiającego część zamówienia;
o Kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Złotoryi, bądź osobę czasowo pełniącą jego obowiązki na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa;
o Jednostka podległa - Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy
o Dostawy - należy przez to rozumieć zakupy dostaw jednorazowych i wielorazowych;
o Robota budowlana - należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych oraz pomiarów
efektywności, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
o Dotacja celowa - dotacja na wykonanie niniejszego zadania przyznana z budżetu
Województwa Dolnośląskiego.
Dział V - Wizja lokalna
1. Wymaga się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej (na własny koszt)
w celu oceny stanu obecnego oświetlenia i ustalenia pełnego zakresu prac i prawidłowej wyceny
oferty, zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną.
Dział VII - Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca do propozycji cenowej winien złożyć:
o ofertę cenową (netto + VAT = brutto) uwzględniającą wszystkie koszty realizacji zamówienia
(formularz ofertowy w załączeniu);
o karty techniczne oraz atesty na proponowane produkty;
o dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej wystawiony przez Zamawiającego w dniu jej
wykonania.
o Zamawiający składając ofertę zobowiązuje się do podpisania umowy według załączonego wzoru
(zał. nr 1 do Zaproszenia);
Dział VIII - Informacje dotyczące składania ofert
1. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia leżą po stronie Wykonawcy i winny być
uwzględnione przy wycenie i określone w formularzu ofertowym.
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Dział IX - Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim.
3. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane w językach obcych, należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta ma być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu i zawierać
wszystkie wymagane dokumenty, sporządzone zgodnie z załączonymi wzorami.
5. Oferta wraz z jej integralnymi załącznikami winny być zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca:
- wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
- wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
a) Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania na druku formularza
ofertowego (załącznik do Zaproszenia).
b) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
Dział X - Okres związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20 grudnia 2023r.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający przed jego upływem zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres nie dłuższy niż 30
4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga pisemnego oświadczenia.
3. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej oferty.
Otrzymanie oferty, zostanie potwierdzone przez Zamawiającego e-mailem zwrotnym.
W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 76 8779 330
- przed upływem terminu składania ofert.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, informacje o:
o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
o cenach lub kosztach zawartych w ofertach, oraz wysokościach pozostałych kryteriów oceny
ofert.
Dział XIII - Kryteria i zasady oceny ofert
1. Kryteria i ich znaczenie:
o
Cena brutto
- 100% - 100 pkt.
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
o
CENA:
Cena oferowana, minimalna brutto
x 100 = ilość punktów
Cena badanej oferty brutto
3. Maksymalna ilość punktów - 100.
Oferta zawierająca najwyższą ilość punktów, jest ofertą najkorzystniejszą.
4. Cena podana w ofercie musi spełniać wszystkie wymagania określone w Zaproszeniu, oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należnej, oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówień, a także wszystkie potencjalne
ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest podać w "Formularzu ofertowym" całkowity koszt realizacji
zamówienia - netto i brutto, podany liczbowo i słownie.6. Zastosowanie prawidłowej stawki VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, leży po stronie
Wykonawcy.
7. Wszystkie wartości określone w "Formularzu ofertowym", oraz ostateczna cena oferty, muszą być
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Upusty oferowane przez Wykonawcę, muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
9. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
Dział XIV - Wybór oferty
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie warunki określone
w Zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty, podając:
a) nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) ceny lub koszty zawarte w ofertach;
c) streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, zawierające punktacje przyznaną ofertom;
d) nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
e) nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały odrzucone,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację na
informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Umowa nie może być zawarta po upływie terminu związania ofertą.
Dział XIV - Główne postanowienia umowy
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Personel wykonujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej
dotyczącej funkcjonowania Szpitala jak i informacji dotyczących jego personelu i pacjentów, oraz
stosowania się do regulaminów, procedur i zasad obowiązujących w Szpitalu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania i przekazania umowy w ciągu 5 dni od jej otrzymania.
4. Wykonawca obowiązany jest do posiadania przez okres trwania umowy, aktualnej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności, której kopie
zobowiązuje się niezwłocznie przedkładać Zamawiającemu.
5. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, zostaną wprowadzone do treści umowy.

Kontakt:
Osoby do reprezentowania Zamawiającego:
o inż. Joanna Patron
- sprawy techniczne i prawne dot składania ofert
o Przemysław Markiewicz
- merytoryka przedmiotu zamówienia
2. Dane kontaktowe:
o telefon kontaktowy:
o e-mail:
o adres korespondencyjny:
79 8779 300
sekretariat.wszp@gmail.com
ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.