Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Instalacja syreny alarmowej oraz demontaż i montaż systemów antenowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Instalacja syreny alarmowej oraz demontaż i montaż systemów antenowych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
powiat: Białystok
tel. 0857439292, tel. 85 7439 400
klebkowska@bialystok.uw.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0857439292, tel
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującej dostawy / usługi / roboty
budowlanej:
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie polega na wykonaniu zadań:
Zadanie 1: Instalacja syreny alarmowej na wieży telekomunikacyjnej i w kontenerze
urządzeń, oraz demontaż urządzeń z budynku Urzędu Gminy Sztabin Ul. Augustowska 53
Sztabin.
Zadanie 2: Demontaż i montaż systemów antenowych na budynku Urzędu Gminy
Sztabin, Ul. Augustowska 53 Sztabin.
Zadanie 3: Demontaż i montaż systemów antenowych na budynku Urzędu Gminy
Dziadkowice. Dziadkowice 13, pow. siemiatycki, woj. podlaskie okresowej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na
jedno, kilka lub wszystkie zadanie. Nie dopuszcza się dzielenia zadań.

Dokument nr: ZK-VII.272.1.9.2023.KŁK

Składanie ofert:
Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty powinien
zostać zeskanowany i przesłany wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami drogą
elektroniczną na adres e-mail: klebkowska@bialystok.uw.gov.pl.
Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 17.11.2023 r. na adres
wskazany w pkt 1.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 12 grudnia 2023 r.

Wymagania:
II. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy
1. Posiadać doświadczenie, tj. Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny
spełniania tego warunku;
2. Posiadać potencjał ekonomiczny lub finansowy, tj. Wykonawca oświadcza, że posiada
ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem umowy
na wartość co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) - dotyczy zadania 1;
3. Posiadać potencjał techniczny lub osobowy, tj. Zamawiający nie określa szczegółowo
sposobu oceny spełniania tego warunku;
4. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. wpis do
ewidencji na wykonywanie działalności gospodarczej, a także zezwolenia w przypadku,
gdy są wymagane
III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniona i podpisana oferta.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i
kryterium/ami: cena ofertowa brutto - 100%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę.
3. Wiadomość powinna być zatytułowana ,,Przeinstalowanie syreny alarmowej oraz
systemów antenowych w UG Sztabin i UG Dziadkowice" nr sprawy: ZK-
VII.272.1.9.2023.
VI. Informacje dodatkowe
1.Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie / pocztą elektroniczną.
2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej
sytuacji zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.
3.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w Biuletynie Informacji
Publicznej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
4.Umowa zostanie zawarta, zgodnie ze wzorem umowy, dołączonym do zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Kontakt:
5.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Pan
Mikołaj
Doroszkiewicz
tel.
85
7439
400
email:
mdoroszkiewicz@bialystok.uw.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.