Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1015z dziś
6549z ostatnich 7 dni
23581z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej piwnicy wraz z ukształtowaniem terenu i odtworzeniem ciągów pieszych wokół

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61A
10-449 Olsztyn
powiat: Olsztyn
895340414, Fax 0895340538
biuro@mopsolsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: 895340414, Fax 08953
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej piwnicy wraz z ukształtowaniem terenu i odtworzeniem ciągów pieszych wokół budynku przy Al. Marsz J. Piłsudskiego 61A w Olsztynie oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń piwnicznych na składnicę akt (archiwum zakładowe)

Opis
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
na wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej piwnic wraz z ukształtowaniem terenu
i odtworzeniem ciągów pieszych wokół budynku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 61a w Olsztynie oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń piwnicznych na składnicę akt (archiwum zakładowe).
Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem został określony w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - do zapytania ofertowego oraz podzielony na etapy:
Etap I - wykonanie dokumentacji:
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do:
1) Przeprowadzenia (przed przystąpieniem do projektowania) oględzin obiektu objętego zakresem przedmiotu zamówienia, wytypowania dwóch pomieszczeń piwnicznych na składnicę akt.
2) Wykonania szczegółowej inwentaryzacji wraz z instalacjami w zakresie, w jakim, wedle profesjonalnej wiedzy Wykonawcy, będzie to konieczne do należytego wykonania zamówienia,
3) Wykonania, o ile to będzie konieczne, badań geotechnicznych,
4) Zgromadzenia we własnym zakresie wszystkich informacji koniecznych do wykonania projektów,
5) Weryfikacji informacji udostępnionych przez Pracowników Zamawiającego,
Zamawiający posiada Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
6) Wykonania niezbędnych badań, pomiarów ekspertyz i uzyskanie niezbędnych dokumentów, które będą stanowiły dane wyjściowe do projektowania w sposób, umożliwiający prawidłową realizację przedmiotu zamówienia,
7) Uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa oświadczeń, zgód i pozwoleń, przeprowadzenia wszelkich uzgodnień z właściwymi rzeczoznawcami (m.in. ds. zabezpieczeń p.poż., sanitarno- higienicznych, bhp) oraz organami/instytucjami, których przeprowadzenia wymagają obowiązujące przepisy prawa lub których przeprowadzenie z innej przyczyny okaże się konieczne dla należytej realizacji zamówienia,
8) Sporządzenia ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej, o ile jest konieczne, do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, uzgodnionej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
9) Wykonania dokumentacji projektowej, która będzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna, a w szczególności będzie umożliwiała uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile decyzja jest wymagana,
10) Sprawdzenia opracowanej dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz zapewnienie weryfikacji międzybranżowej
i potwierdzenia tego faktu a następnie przekazania Zamawiającemu dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej, zgodnie z poniższym zestawieniem:
- Projekt architektoniczno - budowlany - 4 egzemplarzach.
- Branżowe projekty techniczne - po 4 egzemplarzach
- Przedmiary robót - 4 egzemplarzach
- Szczegółowe kosztorysy inwestorskie - 4 egzemplarzach
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 4 egzemplarzach.
Dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami w wersji elektronicznej na nośniku CD w 2 kompletach w formacie, w jakim wykonano dokumentację oraz
w formacie ogólnodostępnym
- pliki tekstowe powinny być z rozszerzeniem pdf. ,,doc' lub ,,xls"
- pliki graficzne powinny być wykonane w formatach *dwg, *dxf lub *dgn (do uzgodnienia
z zamawiającym)
Wszystkie dokumenty tekstowe (również wszystkie uzgodnienia, opinie itp.) oraz przygotowane
w rozdzielczości 300 dpi albo 150 dpi w przypadku rysunków długości większej niż 150 cm
- nazwy plików powinny odpowiadać zawartości plików
- nazwa pliku wraz ze ścieżką dostępu: nie może zawierać polskich znaków oraz spacji
nie może mieć więcej znaków niż 128 (wliczając w to separatory)
układ folderów i pod folderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów
- forma elektroniczna powinna być tożsama z formą papierową. Każdy rysunek powinien być na oddzielnym arkuszu i w oddzielnym pliku. Każdy wyodrębniony tekst powinien być w oddzielnym pliku.
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy opracować odrębnie dla każdej branży z podaniem kosztów przypadających na poszczególne Projekty. Przedmiary sporządzić w oparciu o katalogi KNR lub KNNR, kosztorysy metodą szczegółową. Przygotować opracowanie dokumentacji przy zachowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie i na warunkach wynikających z niniejszej umowy, przy czym wersja papierowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot zamówienia jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punku widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja papierowa powinna być oprawiona w teczki
z europerforacją i spięta w opisane segregatory jednego koloru.
11) Wykonawca złoży w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędne dokumenty
w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonywania innych robót budowlanych, lub załączenie oświadczenia projektanta, iż przedmiotowe roboty nie wymagają uzyskania decyzji zezwalającej na budowę lub zgłoszenia przedmiotowych robót, - jeżeli przepisy prawa będą tego wymagać,
12) Jeżeli przepisy prawa będą tego wymagać, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, opinii, uzgodnień branżowych i instytucjonalnych, zgodnie zobowiązującymi przepisami, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania prac odpowiedniemu organowi.
13) W toku prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania prac odpowiedniemu organowi Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania na wezwanie
i w wyznaczonym przez organ administracyjny terminie uzupełnień i wyjaśnień, ewentualnie załączenia brakujących pozwoleń, zezwoleń do złożonej dokumentacji, których potrzeby złożenia nie dało się przewidzieć na etapie składania wniosku.
14) Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z przepisami tj.:
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 12)
- Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
- Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).
15) Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do projektowania w specjalności wymaganej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia w odpowiednich specjalnościach.
16) Dokumentacja projektowa musi spełniać wszystkie wymogi, jakie nakłada ustawa Prawo zamówień publicznych (oraz akty wykonawcze) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ opracowania składające się na dokumentację projektową w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy będą wykorzystane przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, objętych przedmiotem opracowań.
ETAP II
1) Udzielanie Zamawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzenia postepowań prowadzących do wyboru Wykonawców robót realizowanych w oparciu
o dokumentację, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych Wykonawców w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań
i udzielanych odpowiedzi - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
ETAP III
1) Pełnienie przez Projektanta nadzoru nad realizacją robót zawartych w w/w dokumentacji projektowej w trakcie trwania prac w ramach wynagrodzenia za jej wykonanie.
2)W ramach nadzoru inwestorskiego dokonywania uzgodnień z Zamawiającym dotyczących możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy.
3) Projektant będzie zobowiązany do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym dotyczących możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy.
4) Wykonawca będzie zobowiązany do nadzoru, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany do zatwierdzonego projektu budowlanego,
5) Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie upoważnionego pracownika MOPS
6) W trakcie pełnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązuje się do współpracy
z Zamawiającym na każdym etapie prowadzonych prac budowlanych.
7) Przewidywany czas rozpoczęcia prac budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową w przeciągu 3 lat od odbioru zgłoszenia bez sprzeciwu.

CPV: 71240000-2

Dokument nr: MOPS.DZPiI.261.53.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert
2023-11-17 10:30

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-11-17 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania
do dnia 22 grudnia 2023 r.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.