Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
293z dziś
5204z ostatnich 7 dni
21610z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi przeglądów, bieżącej konserwacji oraz naprawy urządzeń...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi przeglądów, bieżącej konserwacji oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce
powiat: Siedlce
+48 25 6407800, tel.: (25) 640-78-03, tel.: (25) 640-78-77, tel.: (25) 640-78-68
aleksandra.cibor@siedlce.so.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 25 6407800, tel.
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Świadczenie usługi przeglądów, bieżącej konserwacji oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim".
ROZDZIAŁ III.
Określenie przedmiotu i wielkości zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2024 r. usługi przeglądów, bieżącej konserwacji oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało określone w załączniku nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.

Dokument nr: ZP-261-40/23

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 10:30 w Sądzie Okręgowym w Siedlcach przy Ul. Sądowej 2.

Składanie ofert:
2. Ofertę Wykonawca przekazuje zgodnie z wyborem Zamawiającego:
1) pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Sąd Okręgowy w Siedlcach, Ul. Sądowa 2,08-100 Siedlce lub
2) pisemnie kurierem/ osobiście w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy Ul. Sądowej 2, 08-100 Siedlce na Biurze Podawczym luba na Biurze Obsługi Interesanta (parter) czynnym w dni urzędowania Sądu lub,
Uwaga: Koperta powinna zawierać nawę i adres Wykonowi/ oraz oznaczenie: ,,Świadczenie usługi przeglądów, bieżącej konserwacji oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim".
3) w formie elektronicznej (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (dokument podpisany podpisem zaufanym lub osobistym), na adres e-mail: aleksandra.cibor@siedlce.so.gov.pl
ROZDZIAŁ X.
Termin oraz miejsce złożenia i otwarcia ofert
1. Ofertę cenową zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertowego należy złożyć (przesłać) Zamawiającemu do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 10:00 w sposób określony w Rozdzieje VII ust. 2 niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
ROZDZIAŁ IV. Termin realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wymagania:
w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto
postępowaniu, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. póz. 1605 ze zm.)
Godziny pracy: od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.
3. ZNAK SPRAWY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZP-261-40/23.
ROZDZIAŁ VI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy
1. Dokumenty składanie wraz z ofertą:
1) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem imienia i nazwiska;
2) Aktualny ,,Certyfikat dla przedsiębiorców" oraz aktualny ,,Certyfikat personelu" (przynajmniej dla jednej z osób skierowanych do realizacji zamówienia - zgodnie z wykazem) nadany przez Urząd Dozoru Technicznego lub inną instytucję certyfikującą, potwierdzającą kwalifikacje do wykonywania nw. czynności:
a) sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych odpowiednio oznakowanych hermetycznie w zamkniętych systemach,
b) instalacji, napraw, konserwacji lub serwisowania wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substanq'i kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.
3) Aktualne, ważne przez cały okres trwania umowy (przynajmniej dla jednej z osób skierowanych do realizaq'i zamówienia - zgodnie z wykazem) świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla następujących instalacji i sieci: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną o napięciu do 1 kV.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - oferta oraz złożone wraz z nią dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane (imieniem i nazwiskiem) przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku pełnomocnika, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa, z którego treści wynikać będzie, iż osoba w nim wymieniona jest upoważniona do dokonywania czynności w postępowaniu, w tym do podpisania oferty.
UWAGA: Wykaz osób należy złożyć w formie pisemnej. Dokumenty wskazane w ust. 2-3 należy złożyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Forma w jakiej należy złożyć dokumenty inne niż oferta:
1) Wykaz osób należy złożyć/przesłać w oryginale. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną dokument może zostać przesłany także w formie cyfrowego odwzorowania dokumentu, który został uprzednio sporządzony w wersji papierowej, zeskanowany i podpisany podpisem elektronicznym przez Wykonawcę.
2) Świadectwa kwalifikacyjne/certyfikaty należy złożyć/przesłać w formie kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną dokumenty mogą zostać przesłane także w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów, które zostały uprzednio sporządzone w wersji papierowej, zeskanowane i podpisane podpisem elektronicznym przez Wykonawcę.
3) Dokument pełnomocnictwa należy złożyć/ przesłać w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez:
Z notariusza lub
Z mocodawcę (ma zastosowanie w przypadku gdy dokument pełnomocnictwa został uprzednio sporządzony w wersji papierowej, zeskanowany i podpisany podpisem elektronicznym przez mocodawcę - Wykonawcę).
3 Sposób w jaki należy złożyć dokumenty inne niż oferta:
Wymagane w postępowaniu dokumenty i oświadczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w sposób określony w Rozdziale VII ust. 2 Zaproszenia do złożenia oferty.
4 Wykonawca zostanie oceniony w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty, określone w ust. 1. W przypadku nie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
ROZDZIAŁ VII.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego elektronicznie (e-mailem) na adres: aleksandra.cibor@siedlce.so.gov.pl
3. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę nadaną przez Zamawiającego.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty. Treść zapytań do Zaproszenia do złożenia oferty wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniana źródła zapytania, udostępni na stronie internetowej www.siedlce.so.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Zaproszenia do złożenia oferty. O zmianach treści Zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców na stronie internetowej www.siedlce.so.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.
ROZDZIAŁ YIIŁ
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa jedną ofertę w języku polskim, pismem czytelnym, trwałą i czytelną techniką.
2. W przypadku zmiany lub wycofania oferty złożonej w postępowaniu należy, przed terminem składania ofert, złożyć Zamawiającemu oświadczenie odpowiednio o zmianie lub o wycofaniu oferty.
3. W przypadku składania ofert drogą pocztową oświadczenie o zmianie oferty należy załączyć do oferty zmienionej. Podczas otwarcia ofert zostanie uwzględniona tylko oferta zmieniona. Brak oświadczenia o zmianie oferty będzie traktowane jako złożenie przez Wykonawcę dwóch ofert co skutkować będzie ich odrzuceniem z postępowania.
4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza Ofertoioego (załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty). Wszelkie podpisy Wykonawcy lub osoby upoważnionej powinny być złożone w sposób czytelny.
5. Oferta musi obejmować całość zamówienia i zawierać łączną cenę brutto za zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa brutto obejmować musi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych). Cena oferty musi być wartością dodatnia, podaną w złotych polskich cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania przez Wykonawce ceny w wysokości 0,00 zł, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku rozbieżności w cenie podanej cyfrowo, a słownie za prawidłowa zostanie przyjęta cena podana słownie.
6. Wykonawca może wprowadzić poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w złożonej ofercie pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert.
1) w przypadku składania ofert drogą elektroniczną poprawka, modyfikacja lub uzupełnienie nastąpi poprzez przesłanie Zamawiającemu, przed upływem terminu składania ofert, nowego Formularza Ofertoioego uwzględniającego zmiany z informacją, że wcześniejszy błędny Formularz Ofertoioy zostaje wycofany. W przypadku braku oświadczenia o wycofaniu błędnego Formularza Ofertoioego Zamawiający uzna, iż Wykonawca złożył dwie oferty i tym samym obie zostaną odrzucone.
2) w przypadku składania ofert drogą pocztową (kurier, osobiście) wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W przypadku braku parafek (podpisów) dokonane przez Wykonawcę zmiany, poprawki lub przekreślenia w ofercie nie będą brane przez Zamawiającego pod uwagę.
7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego załączniki, o których mowa w treści Zaproszenia do złożenia oferty tj.
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
2) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 Zaproszenia do złożenia oferty.
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
ROZDZIAŁ IX.
Kryteria wyboru oferty
1. Jedynym kryterium wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu jest cena. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu oraz złoży ofertę z najniższą ceną brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. W czasie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i dokumentów.
3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty, o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty i załącznikami niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni liczonych od dnia jej złożenia.
Decyduje data i godzina dostarczenia oferty Zamawiającemu.
3. Wszelkie konsekwencje wnikające ze złożenia oferty niezgodnie z opisem wskazanym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty ponosi Wykonawca.
4. Z czynności otwarcia ofert Zamawiający sporządzi informację, którą następnie umieści na stronie internetowej www.siedlce.so.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne w miejscu wyodrębnionym dla niniejszego postępowania.
ROZDZIAŁ XI.
Unieważnienie postępowania, odrzucenie oferty
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli;
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) w przypadkach, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
6) postępowanie nie doprowadziło do wyboru oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w szczególności w przypadku gdy:
1) została złożona po terminie składania ofert,
2) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w tym z niniejszym Zaproszeniem do złożenia oferty,
3) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 Zaproszenia do złożenia oferty,
4) Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 Zoproszenia do złożenia oferty,
5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
8) Wykonawca, będący osobą fizyczną, dokona zastrzeżenia danych osobowych (np. poprzez niewskazanie wymaganych informacji), w sposób uniemożliwiający ocenę i/lub wybór oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XII.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.siedlce.so.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne oraz przekaże informacje (e-mailem) wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Informaqa o odrzuceniu ofert wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostanie przesłana tylko Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisał z nim umowę zgodnie z załączonym do Zaproszenia do złożenia oferty wzorem (załącznik nr 3). O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego w postępowaniu Wykonawcę e-mailem lub telefonicznie.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku pełnomocnika musi on posiadać dokument pełnomocnictwa złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawce (w przypadku gdv dokument pełnomocnictwa został uprzednio sporządzony w wersji papierowej, zeskanowany i podpisany podpisem elektronicznym przez mocodawco -Wykonawce). Pełnomocnictwo nie będzie wymagane w przypadku gdy osobą podpisującą umowę, będzie osoba umocowana w powyższym zakresie na etapie składania oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania runowy elektronicznie.

Uwagi:
ROZDZIAŁ IŁ Klauzula informacyjna
dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania, w tym w ofercie składanej przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest Sąd Okręgowy w Siedlcach reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce.

Kontakt:
o w kwestiach związanych z przedmiotem zamówienia: Pan Adam Florczykiewicz -
Starszy Inspektor SO w Siedlcach, tel.: (25) 640-78-77, e-mail:
adam.florczykiewicz@siedlce.so.gov.pl oraz Pani Paulina Dudek - Kierownik Sekcji Gospodarczej SO w Siedlcach, tel.: (25) 640-78-68, e-mail:
paulina.dudek@siedlce.so.gov.pl
o w kwestiach związanych z procedurą: Pani Aleksandra Cibor - p.o. Inspektora ds. zamówień publicznych SO w Siedlcach, tel.: (25) 640 - 78- 03, e-mail: aleksandra.cibor@siedlce.so.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.