Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
655z dziś
5415z ostatnich 7 dni
23775z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dzierżawa łącza światłowodowego do transmisji danych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dzierżawa łącza światłowodowego do transmisji danych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o
Mieszka I 7
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
Tel : +48 91 32 67 345 Fax : +48 91 321 41 74, 91-32-67-325
informatyk@szpital-swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 91 32 67 3
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami na:
Dzierżawa łącza światłowodowego do transmisji danych o przepustowości min. 1 Gbps.
1. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

CPV: 32412110-8

Dokument nr: ZO/32/DT/MR/2023

Otwarcie ofert: 11. Termin otwarcia ofert: w dniu 17.11.2023 r. o godz. 10.00.

Składanie ofert:
9. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 17.11.2023 r. do godz. 9:30.
10. Sposób składania ofert:
Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej: informatyk@szpital-swinoujscie.pl z dopiskiem w temacie ,,[ZO/32/DT/MR/2023] - dzierżawa łącza światłowodowego"

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: umowa na czas 21.11.2023 - 20.11.2025

Wymagania:
3. Dokumenty, które należy dołączyć wraz z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia:
1) aktualna polisa OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie stosownego ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł,
2) szczegółowe warunki zamówienia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
4) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika - pełnomocnictwo,
4. Termin i warunki zapłaty:
Płatność zostanie zrealizowania przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. W przypadku złożenia oferty na formularzu sporządzonym przez oferenta, oferta powinna zawierać wszystkie dane wskazane w formularzu oferty stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim. Wszystkie przekreślenia należy zaparafować.
7. W przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
8. Zasady prowadzenia postępowania:
1) Zamawiający może odrzucić ofertę, gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia, oferent nie dołączył dokumentów, wyjaśnień lub informacji wskazanych przez Zamawiającego w terminie, gdy została złożona po terminie lub gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie.
znak sprawy: ZO/32/DT/MR/2023
Strona 2 z 4
2) Zamawiający może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia treści oferty i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin.
3) Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni. Korespondencja w przedmiotowej sprawie może odbywać się drogą elektroniczną.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty i unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postepowania.
13. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
15. W przypadku uchylania się od podpisania umowy Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności Wykonawcy.
17. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
1) odmowę podpisania umowy,
2) niestawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.

Uwagi:
19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje oferentów będących osobami fizycznymi, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski im. Jana Garduły
znak sprawy: ZO/32/DT/MR/2023
Strona 3 z 4
w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mieszka I 7, 72- 60 Świnoujście. 2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iodo@szpital-swinoujscie.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu ofert, zgodnie z niniejszym zaproszeniem, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, w celu realizacji obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej, 4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
? niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
? konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
? niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
? podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
? organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 6) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czas obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 7) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
? dostępu do swoich danych osobowych,
? żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
? żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
? żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
? wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
? przenoszenia swoich danych osobowych,
? wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakt:
12. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Pan Maciej Rombalski (nr telefonu: 91-32-67-325, email: informatyk@szpital-swinoujscie.pl) - w dni powszednie od godziny 08:00 do 14:30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.