Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
788z dziś
5548z ostatnich 7 dni
23908z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bolesławiec
Rynek 41
59-700 Bolesławiec
powiat: bolesławiecki
tel. +48 75 64 56 400, tel. 75 645 65 71
oferty@um.boleslawiec.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolesławiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 75 64 56 40
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający - Gmina Miejska Bolesławiec, zwraca się z zapytaniem
ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
pn.: Budowa drogi Ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski pełniony nad realizacją budowy drogi ul.
Powstańców Warszawy w Bolesławcu wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem. Roboty
budowlane obejmują działki o numerze: 359, 357, 114/4, 113/16 i 473 zlokalizowanych w
obrębie 0008 miasta Bolesławiec.
2. Zakres umowy obejmuje również nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi,
zamiennymi, uzupełniającymi i zamówieniami dodatkowymi wynikłymi w tracie realizacji
zadania.
3. Wszystkie roboty objęte zamówieniem muszą być wykonywane bezpośrednio pod
nadzorem Inspektora Nadzoru.
4. Rozliczenie robót budowlanych przyjęto jako ryczałtowe.
1. Czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego rozpoczną się z chwilą podpisania umowy i
będą trwać do czasu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy od wykonawcy robót
budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji wykonanych robót budowlanych.
3. Okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane - 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego
zadania.

CPV: 71520000-9

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie będzie miało charakteru
publicznego.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej na adres: oferty@um.boleslawiec.pl w terminie
do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 23:59.
W treści wiadomości należy umieścić wpis: Oferta w postępowaniu nr ZI-
II.271.68.2023.DW- Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zadania pn.: Budowa drogi Ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu

Miejsce i termin realizacji:
2. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych do 30 czerwca 2024 roku.

Wymagania:
Postępowanie na roboty budowlane dostępne jest na stronie internetowej zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5913360f-6426-11ee-a60c-
9ec5599dddc1
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
Wykonawca posiada lub dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania
w:
1) w specjalności inżynieryjnej drogowej,
2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
4) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Zamawiający dopuszcza posiadanie ww. uprawnień przez jedną osobę.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
-kopię aktualnych uprawnień w wymaganych specjalnościach wraz kopiami aktualnych
zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, o których mowa
w punkcie 3
5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny propozycji cenowych (ofert):
CENA 100%
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
1) wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej w oparciu o przedmiot zamówienia.
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez zleceniobiorcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca
obie strony zawartej umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze
propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego kryterium i o niższej cenie.
Cena oferty jest ryczałtowa i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte,
wynikających z jego niezgodności ze stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać
zamówienia.
7. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca, składając propozycje cenową, składa następujące dokumenty:
a) Formularz propozycji cenowej - Załącznik nr 1,
b) kopię aktualnych uprawnień w wymaganych specjalnościach;
c) kopię aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożoną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej -
skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy wskazany wyżej. Ofertę
można złożyć również, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesłać na adres
mailowy Zamawiającego wskazany wyżej.
W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i
słownie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. Oferta
musi obejmować całość zamówienia.
9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach:
Na podstawie zawartej umowy/zlecenia.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający nie udzieli zamówienia takiemu Wykonawcy, z którym rozwiązano albo
wypowiedziano Umowę w sprawie zamówienia albo odstąpiono od Umowy, zamówienia,
z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosił odpowiedzialność, jeżeli
rozwiązanie, wypowiedzenia Umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę i odrzuci jego propozycję cenową, który w sposób
zawiniony naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności,
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie (umowę) z Zamawiającym lub innym
zamawiającym, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych.
12. Pozostałe informacje:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty w wyznaczonym terminie. Wyjaśnienia treści oferty nie
mogą prowadzić do jej zmiany.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył innych dokumentów lub oświadczeń, niż Formularz
propozycji cenowej - Załącznik nr 1, a o których mowa w punkcie 7 zaproszenia,
składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający
może wezwać Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty o czym niezwłocznie informuje
Wykonawcę. O dokonanej poprawie w ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje
Wykonawcę.
4. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności
Wykonawca nie złożył propozycji cenowej jak i również dotyczy to w szczególności
ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny
ofert;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, nie złożył stosownych wyjaśnień
dotyczących treści przekazanych ofert;
4) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, nie złożył stosownych dokumentów;
5) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia propozycji cenowej;
6) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
7) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
8) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
10) wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki
polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego o cenę lub
przetargu publicznego, nie zgodził się na jej poprawienie;
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wpłynęła po wyznaczonym terminie do składania
ofert.
6. Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert.
7. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w
terminie, o którym mowa w punkcie 5, zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień.
8. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i
wariantowych.
9. Zamawiający nie zastrzega w formularzu propozycji cenowej/oferty, że część lub całość
przedmiotu zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom. Zamawiający żąda
jednakże wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcom. W przypadku wygrania postepowania Wykonawca
zobowiązany będzie do zawarcia ewentualnych umów z Podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami art. 647? ustawy Kodeks Cywilny.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie
internetowej: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114937 Zamawiający
może na stronie internetowej opublikować informację o złożonych ofertach.
11. Zaleca się, aby Wykonawcy pozyskali we własnym zakresie, na własny koszt i na
własną odpowiedzialność oraz ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne
dla przygotowania propozycji cenowej / oferty oraz przy zawieraniu Umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny, a w szczególności, jeżeli postępowanie na roboty
budowlane zostało unieważnione.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
14. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców informacji.
16. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek
sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie
danych niezgodnych z prawdą.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema
Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych
kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający
zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania
zawarte w zapytaniu ofertowym.
18. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
19. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego.
20. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta
może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
21. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, jest uprawniony do wprowadzenia
zmian do treści Zaproszenia i załączników.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających
uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji
warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny.
24. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca winien
przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu udokumentowania właściwej reprezentacji

Kontakt:
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Dariusz Wawrzkiewicz - Zastępca Naczelnika w Wydziale Zamówień Publicznych i
Inwestycji Miejskich, Urząd Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, pok. 510, tel. 75 645 65
71. (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa wydziału, adres - pokój, telefon, fax).

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.