Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
743z dziś
5503z ostatnich 7 dni
23863z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie usług okresowych przeglądów (raz na pół roku) prawidłowości działania...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie usług okresowych przeglądów (raz na pół roku) prawidłowości działania bram przeciwpożarowych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Myszkowie
ul. Kwiatkowskiego 2
42-300 Myszków
powiat: myszkowski
tel. (034) 315-98-12
zamowienia.publiczne@myszkow.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Myszków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (034) 315-98-12
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr RC/32/0/2023
Na wykonywanie usług okresowych przeglądów (raz na pół roku) prawidłowości działania bram przeciwpożarowych typu MARC-K (4 sztuki)
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia

CPV: 50700000-2

Dokument nr: D-350-25/23, RC/32/0/2023

Składanie ofert:
II. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres:
zamowienia.publiczne@myszkow.sr.gov.pl z dopiskiem" wykonywanie usług okresowych przeglądów (raz na pół roku) prawidłowości działania bram przeciwpożarowych typu MARC-K (4 sztuki)" do dnia 17.11.2023 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA:
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024r. - 31.12.2026r.
5. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Sąd Rejonowy Ul. Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Wymagania:
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Powyższe postępowanie nie podlega art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm), tj. wartość zamówienia nie przekracza 130 tyś. złotych, jednakże w oparciu o art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
2. Wykonawca oferując kwotę netto/ brutto za wykonanie usługi powinien uwzględnić w oferowanej cenie koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego.
3. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które spełniają następujące kryteria:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają na nich obowiązek ich posiadania, tj.:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
o posiadają certyfikat autoryzacji serwisowej w zakresie przeglądów ppoż
b) posiadają wiedzę i doświadczenie, pozwalające na wykonywanie zamówienia:
o posiadają minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracach serwisowych i konserwacyjnych bram/kurtyn przeciwpożarowych
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
5. Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym w szczególności:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem"),
o kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie certyfikat autoryzacji serwisowej
wykaz wykonywanych w okresie 1 roku prac serwisowych i konserwacyjnych bram/kurtyn przeciwpożarowych wraz z potwierdzeniem należytego wykonania
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
> kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; r sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
> zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu na podstawie danych i informacji zawartych w złożonych z ofertą dokumentach.
3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1 pkt b), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.).
8. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY:
1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie netto i brutto, tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miej se po przecinku.
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ważnych ofert (tj. złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym) na podstawie kryteriów:
o Cena (C) - 100%
3. W przypadku, gdy oferent przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena, to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do
warunków rynkowych.
9.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
I. Oferta powinna zawierać:
1. formularz oferty - załącznik nr 1 - z podpisem i pieczątką osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zawierający nazwę i adres Wykonawcy, NIP, cenę brutto, cenę netto, termin realizacji zamówienia itd.,
2. Podpisane oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w arf 13 lub arf 14 RODO Załącznik nr 2 do zaproszenia
3. Podpisane oświadczenie w zakresie przeciwdziałania agresji - Załącznik nr 3 do zaproszenia
III. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
IV. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
V. Zamawiający wzywa Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów.
VI. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę z najtańszą złożoną ofertą, zgodnie z treścią zamówienia.
VII. Jeden wykonawca może złożyć jedną ofertę
VIII. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
10. OSOBY DO KONTAKTU:
Osoba upoważniona do kontaktu - Pani Martyna Olczyk - (34) 315-98-15 oraz +48 881-45-40-40 e-mail: zamowienia.publiczne@myszkow.sr.gov.pll

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.