Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi nadzoru inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi nadzoru inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o
Mieszka I 7
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
Tel : +48 91 32 67 345 Fax : +48 91 321 41 74, tel. 504 470 737
sekretariat@szpital-swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 91 32 67 3
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
zapraszamy do złożenia oferty na:
,,Świadczenie usługi nadzoru inspektora nadzoru inwestorskiego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu dla n/w zadań".
Zadanie nr 1
1) Przebudowa części wnętrza obiektu w obrębie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. część II i III wraz z pracami dodatkowymi.
Zadanie nr 2
2) Naprawa miejscowo uszkodzonego oraz montaż ław kominiarskich na dachu.
2. Przedmiotem zaproszenia jest:
świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas inwestycji związanej z przebudową Oddziału Chorób Wewnętrznych etap II i HI wraz z pracami dodatkowymi oraz naprawą uszkodzonego dachu.
Szczegółowy zakres świadczenia usług określony został w załączniku nr 1 do zaproszenia.

Dokument nr: ZO/33/DTG/DB/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert dnia 20.11.2023r. o godz. 12:00 w siedzibie Szpitala w pokoju nr 2.021.

Składanie ofert:
7. Ofertę należy złożyć z dopiskiem:
,,Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu"
w sekretariacie Szpitala pokój 2.010 lub przesłać na adres:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka 17 72-600 Świnoujście
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 20.11.2023 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Szpitala pokój nr 2.010

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 20.11.2023r. do zakończenia prac remontowych i naprawczych tj. do dnia 15.04.2024r.

Wymagania:
3. Do oferty - wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zaproszenia) - należy dołączyć:
1) aktualny na dzień składania ofert wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w postaci wydruku z KRS lub ze strony CEIDG;
2) pełnomocnictwo - w przypadku składania oferty przez pełnomocnika;
3) dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zaproszenia i obowiązujący przez cały okres trwania umowy na kwotę min. 100 tyś. zł;
4) świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje Wykonawcy,
5) świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające wiedzę i posiadane kwalifikacje Wykonawcy.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na podział zadań.
6. Zasady prowadzenia postępowania:
1) Oferta podlega odrzuceniu, gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia.
2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty. Zawiadamia o tym Wykonawcę niezwłocznie, drogą elektroniczną. Wykonawca może, drogą elektroniczną, w terminie trzech dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawienie omyłki. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
3) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczony od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub samodzielnie przez Wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni. Korespondencja w przedmiotowej sprawie może odbywać się drogą elektroniczną.
4) Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
5) Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli oferta przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
7) O wyniku postępowania, zamknięciu postępowania bez wyboru oferty albo jego unieważnieniu Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
7. Oferta powinna zawierać wynagrodzenie za cały czas trwania umowy:
kwota:........zł (słownie:.........) netto plus .... % podatek VAT w wysokości.....
zł (słownie: ......), tj....zł (słownie:..........) brutto, w tym:
zadanie nr 1.
kwota: ........zł (słownie: ........) netto plus .... % podatek VAT w wysokości.....
zł (słownie: ......), tj....zł (słownie:..........) brutto
Zadanie nr 2.
kwota:.........zł (słownie:..........) netto plus .... % podatek VAT w wysokości
zł (słownie: ......), tj.....zł (słownie:..........) brutto

Kontakt:
8 . Uprawniony do kontaktu z oferentami:
- sprawy merytoryczne: Pan Dariusz Bielski, tel. 504 470 737, w godz. 08:00 - 14:00,
dbielski@szpital-swinoujscie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.