Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
5608z ostatnich 7 dni
23968z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Okresowa kontrola, konserwacja i techniczny serwis interwencyjny oraz naprawa systemów...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Okresowa kontrola, konserwacja i techniczny serwis interwencyjny oraz naprawa systemów zabezpieczeń w budynku

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Al. W. Korfantego 117/119
40-156 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 2004 500
przetargi@katowice.sa.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 2004 500
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do składania ofert na zadanie:
Okresowa kontrola, konserwacja i techniczny serwis interwencyjny oraz naprawa
systemów zabezpieczeń w budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
I. Opis przedmiotu zamówienia i zakres zadań w ramach świadczonej usługi.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie okresowej kontroli i konserwacji,
całodobowego technicznego serwisu interwencyjnego 24/7/365 oraz naprawa n/w
systemów zabezpieczeń w budynkach Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy al.
Wojciecha Korfantego 117/119 i 117A:
1. system wykrywania pożaru, system oddymiania budynku, system zamknięć
ogniowych (budynek: Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 117/119),
2. system wykrywania pożaru SSP, system oddymiania SO, system gaszenia gazem
SUG (budynek: Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 117A),
3. system alarmowy (budynek: Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 117/119),
4. system antynapadowy (budynek: Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 117/119)
w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia:
II. Usługi związane z naprawą systemów i serwisem interwencyjnym
1. Cena za okresowe kontrole w/w systemów winna również uwzględniać pomoc
techniczną udzielaną telefonicznie przez 24/7/365.
2. Reakcja (przyjazd do budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach) wymagająca
całodobowego technicznego serwisu interwencyjnego 24/7/365 wyniesie do 2 godzin
po otrzymaniu zawiadomienia na adres poczty elektronicznej Wykonawcy lub
telefonicznie.
3. Wszystkie wymienione czynności, określone jako kontrola/sprawdzanie obejmują
także usunięcia stwierdzonych drobnych wad i usterek, których naprawa nie wymaga
wymiany części zamiennych.
4. W przypadku konieczności dokonania naprawy urządzenia, przed przystąpieniem do
naprawy konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy i wyceny naprawy. Naprawa
urządzenia zostanie dokonana po akceptacji wyceny przez Zamawiającego.
5. Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Dokument nr: ZP.031.66.2023

Składanie ofert:
VII. Oferta
1. Ofertę cenową, na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania ofertowego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres
przetargi@katowice.sa.gov.pl w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. do
godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania usługi: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wymagania:
IV. Termin płatności:
przelew do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w Wykonawcy, którzy:
a. posiadają koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących
zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach
w miejscach ich zainstalowania,
b. w okresie ostatnich 3 lat należycie wykonali lub wykonują przez min. 11 miesięcy
minimum dwie usługi porównywalne do zamawianych, o wartości minimum
10.000,00 zł brutto każda.
2. Informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa
w pkt. 1 należy dołączyć do oferty.
VI. Kryteria oceny ofert
1. Cena stanowi kryterium oceny ofert, przy czym na cenę oferty składają się:
a) cena za wykonanie usługi okresowej kontroli/sprawdzenia w/w systemów -
zawiera dojazd do siedziby zamawiającego oraz odpowiednie materiały i części
niezbędne do wykonania usługi oraz pomoc techniczną udzielaną telefonicznie
przez cały okres obowiązywania umowy,
b) cena za wykonanie ekspertyzy systemu/urządzenia (zawiera koszt dojazdu oraz
czas pracy serwisantów),
c) cena za roboczogodzinę za naprawy przy dodatkowych zleceniach (zawiera koszt
dojazdu oraz czas pracy serwisantów),
d) cena za roboczogodzinę w przypadku technicznego serwisu interwencyjnego
24/7/365 (zawiera koszt dojazdu oraz czas pracy serwisantów),
2. Ilości dotyczące usług wskazanych w punktach 1 b-d, wskazane w formularzu oferty,
służą wyłącznie do porównania ofert i nie mogą być przedmiotem roszczeń
Wykonawcy.
3. Usługi wykonywane będą w cenach nie wyższych niż zaoferowane. W przypadku
stosowania cen promocyjnych, niższych niż zaoferowane, stosowane będą ceny
promocyjne.
4. Wybrana zostanie oferta, której cena ofertowa będzie najniższa.
2. Do oferty należy dołączyć:
a. kopię koncesji, o której mowa w punkcie V.1.a,
b. wykaz usług , na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego Zapytania ofertowego, potwierdzających spełnienie warunku
udziału, o którym mowa w punkcie V.1.b,
c. dowody określające czy usługi, o którym mowa w punkcie V.1.b, zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane.
3. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą zawierać taką samą najniższą cenę,
Zamawiający wezwie do złożenia oferty dodatkowej, w której cena nie może być
mniej korzystna dla Zamawiającego niż w ofercie pierwotnej.
4. Z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa,
której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, zamknięcia postępowania bez
wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert.
IX. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty,
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. została złożona po terminie składania ofert.
X. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7
ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oferta wykonawcy wykluczonego zostaje
odrzucona.
XI. Ewentualne zmiany do Zapytania ofertowego oraz wynik postępowania zostaną
opublikowane na stronie internetowej postępowania https://katowice.sa.gov.pl.
XII. Nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.