Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi serwisowej w zakresie wymiany wkładów i filtrów, konserwacji oraz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi serwisowej w zakresie wymiany wkładów i filtrów, konserwacji oraz naprawy pogwarancyjnej urządzeń do uzdatniania wody pitnej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Al. W. Korfantego 117/119
40-156 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 2004 500
przetargi@katowice.sa.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 2004 500
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi serwisowej w zakresie wymiany wkładów i filtrów, konserwacji oraz
naprawy pogwarancyjnej urządzeń do uzdatniania wody pitnej.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi serwisowej w zakresie wymiany wkładów
i filtrów, konserwacji oraz naprawy pogwarancyjnej urządzeń do uzdatniania wody
pitnej w okresie do 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Wykaz urządzeń oraz terminy wykonania usługi:
Lp. Model urządzenia
Ilość
Urządzeń
Termin serwisowania
Wymiana wkładów
i filtrów (oryginały)
Rok 2024
Termin
serwisowania
Wymiana wkładu
mineralizującego
(oryginał)
Rok 2024
1. RO-675 + mineralizator 6 IV, X IV
2. RO-75 + mineralizator 3 IV, X IV
3. RO-650 + mineralizator 1 IV, X IV
4. System F350 - Compact USA 1 IV, X IV
5. RO-6_USA F350 Compact 1 IV, X IV
6.
System RO6-
SupremePremium*
2 IV, X IV
7.
System RO6-SupremePremium
Line
1 X X
* Poz. 6 - systemy w okresie gwarancyjnym - obsługa nie dotyczy obudowy filtrów /
korpusów, zbiorników, kraników
2. Minimalny zakres usługi serwisowej danego urządzenia z uwzględnieniem czasu pracy
serwisu zawiera następujące czynności:
o wymiana wkładów i filtrów łącznie z wkładami i filtrami (wkład osadowy - 1 szt.,
filtr polerujący - 1 szt., wkład węglowy - 2 szt.);
o sprawdzenie pracy oraz płukanie membrany;
o sprawdzenie działania poszczególnych zaworów: zbiornika, zwrotnego oraz
automatycznego;
o sprawdzenia szczelności urządzenia - ze szczególną rzetelnością wykonania
czynności zapobiegających rozszczelnieniu urządzenia i niedopuszczających do
zalania;
o sprawdzenia poprawności działania czujnika antyzalaniowego;
o przegląd urządzenia;
o wymiana wkładów mineralizujących.
3. Usługi dodatkowe - wykonywane w uzasadnionych przypadkach:
o wymiana membrany
o dezynfekcja całego urządzenia
o wymiana zbiornika
o wymiana kranika
o wymiana korpusu filtra wstępnego
o wymiana obudowy filtra RO 10" 1/4" 2 x oring

Dokument nr: ZP.031.68.2023

Składanie ofert:
7. Ofertę cenową, na załączonym formularzu (Załącznik nr 1), prosimy przesłać pocztą
elektroniczną na adres: przetargi@katowice.sa.gov.pl w terminie do 20 listopada
2023 r., do godz.10.00.

Wymagania:
4. Wskazane w ofercie:
o Cena za wykonanie usługi serwisowej winna zawierać odpowiednie materiały
i części niezbędne do wykonania usługi, koszt dojazdu oraz czas pracy
serwisantów.
o Cena za godzinę pracy serwisu dotyczy napraw sprzętu (zawiera koszt dojazdu).
o Okres gwarancji jakości wykonania prac serwisowych nie może być krótszy niż 6
miesięcy (Wykonawca zapewnia, że wykonane przez niego prace serwisowe
objęte przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową,
a także zgodnie z najwyższą starannością, profesjonalnie, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, poprzez niniejszą Gwarancję, Wykonawca
przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady i skutki wykonanych
prac).
o Okres gwarancji na części nie może być krótszy od gwarancji producenta.
o Okres gwarancji na skuteczność filtracji w przypadku wymiany membrany
i dezynfekcji urządzenia nie może być krótszy niż 24 miesiące
o Czas reakcji serwisu w przypadku awarii urządzenia nie może być dłuższy niż 24
godziny
5. W przypadku konieczności dokonania naprawy urządzenia przed przystąpieniem do
naprawy konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy i wyceny naprawy. Naprawa
urządzenia zostanie dokonana po akceptacji wyceny przez Zamawiającego. Cena części
zamiennych nie może być wyższa niż wskazana w ofercie. Części zamienne montowane
do urządzeń powinny być oryginalne, nowe i nie używane. W przypadku, kiedy
produkcja oryginalnych części zamiennych została zakończona i nie ma możliwości ich
pozyskania Zamawiający dopuszcza zastosowanie części zamiennych innego producenta
(tzw. zamienników). Zamienniki powinny gwarantować co najmniej porównywalną
jakość jak części zamienne producenta urządzenia.
6. Usługi wykonywane będą w cenach nie wyższych niż zaoferowane. W przypadku
stosowania cen promocyjnych, niższych niż zaoferowane, stosowane będą ceny
promocyjne.
8. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą najniższą cenę,
Zamawiający wezwie do złożenia oferty dodatkowej, w której cena nie może być mniej
korzystna dla Zamawiającego niż w ofercie pierwotnej.
9. Z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której
projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, zamknięcia postępowania bez
wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert.
12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
d) została złożona po upływie terminu składania ofert
13. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7
ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oferta wykonawcy wykluczonego zostaje
odrzucona.
14. Ewentualne zmiany do Zapytania ofertowego oraz wynik postępowania zostaną
opublikowane na stronie internetowej postępowania.
15. Nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.