Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Opole
Rynek 1A
45-015 Opole
powiat: Opole
piotr.blaszczyk@um.opole.pl
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,147207,0455b1552106e45f8d8a8f1563cedc79.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa pantografowej stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym" w ramach projektu ,,Elektromobilne Opole - etap II" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przedmiot zamówienia:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miasto Opole
ZAPRASZA
do złożenia oferty na
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa pantografowej stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym" w ramach projektu ,,Elektromobilne Opole - etap II" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Pantografowa stacja ładowania autobusów z napędem elektrycznym zlokalizowana będzie na przystanku autobusowym (pętli nawrotnej) Pużaka - Pętla w Opolu (ul. Kazimierza Pużaka 58, działka nr 1284/6 arkusz mapy 21 obręb ewidencyjny Gosławice, Miasto Opole), a jej realizacja obejmować będzie w szczególności:
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie wynikających z przepisów prawa opinii i uzgodnień,
- uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych,
- uzyskanie wymaganych prawem odbiorów,
- wybudowanie stacji ładowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu, w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty w skład której będzie wchodzić
(w zależności od zaprojektowanych rozwiązań):
o budowa nowej stacji transformatorowej,
o budowa odcinka linii średniego napięcia od miejsca dostarczenia energii w ZK SN do budowanej stacji transformatorowej,
o budowa linii kablowej zasilającej stację szybkiego ładowania,
o budowa ładowarki i masztu z odwróconym pantografem o mocy 300 kW,
o korekta oświetlenia pętli jeśli zajedzie taka konieczność,
o montaż monitoringu CCTV,
o podłączenie ładowarki do sieci informatycznej oraz włączenie urządzenia do Systemu Zarządzającego użytkowanego przez Operatora,
o remont chodników,
o korekta organizacji ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome),
o przywrócenie stanu pierwotnego terenu,
- wykonanie rozruchu wybudowanych obiektów i instalacji,
- przygotowanie dokumentów związanych z odbiorami obiektów i instalacji, przeprowadzenie procedury odbiorowej, a następnie oddaniem ich do eksploatacji.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz projekt budowlany, który na jego podstawie zostanie opracowany przez wykonawcę zadania. Zadanie pn.: ,,Budowa pantografowej stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym" będzie realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 t.j. z późn. zm.). Przedmiotowe zadanie jest elementem inwestycji (DOSTAWA 9 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy MAXI [12-metrowych] napędzanych silnikiem elektrycznym wraz z dostawą i montażem infrastruktury ładowania, w ramach projektu ,,Elektromobilne Opole - etap II") będącej w fazie projektowania przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego pod adresem (zawierający m.in. dokument PFU):
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,132427,75b412a21d861a7ec28bb6c30ccd2b05.html
Zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego obejmuje, w szczególności:
1) reprezentowanie interesów Zamawiającego jako podmiot upoważniony do nadzorowania robót budowlanych, w porozumieniu z Zamawiającym,
2) zapoznanie się z ofertą Wykonawcy robót budowlanych oraz umową z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania,
3) weryfikacja dokumentacji projektowej,
4) sporządzanie protokołów konieczności,
5) zwracanie się do Zamawiającego o wprowadzenie poprawek w dokumentacji, w razie stwierdzenia wad lub nieścisłości albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót budowlanych,
6) nadzór nad prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy i zapisami umowy na roboty budowlane, w tym wykonanie we współpracy z Zamawiającym wszystkich czynności związanych z odbiorami robót oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
7) nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór stosownie do potrzeb Zamawiającego oraz Wykonawcy robót budowlanych,
8) stawianie się w dni robocze na telefoniczne lub mailowe wezwanie Zamawiającego na plac budowy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji,
9) raportowanie z częstotliwością miesięczną postępu prac Inspektora oraz prac budowlanych i stanu rzeczowego realizowanego kontraktu. Forma raportów uzgodniona z Zamawiającym,
10) kontrola przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku, a w przypadku stwierdzenia, iż roboty prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych wstrzymanie ich i niezwłoczne pisemne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie,
11) zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do zastosowania oraz sprawdzanie autentyczności certyfikatów, atestów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń za które zgodnie z umową, odpowiedzialny jest Wykonawca robót budowlanych,
12) informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,
13) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych,
14) prowadzeniu kontroli robót zanikających i ulegających zakryciu,
15) udział w odbiorach prowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucji oraz Urząd Dozoru Technicznego,
16) przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym całości robót oraz przygotowanie listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez Wykonawcę robót budowlanych,
17) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnego operatu kolaudacyjnego. Pod pojęciem operatu kolaudacyjnego należy rozumieć zbiór dokumentów zawierający m.in.: dokumentację projektową powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, atesty i deklaracje materiałów, certyfikaty, gwarancje, protokoły z prób i badań, protokoły z odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, protokołów robót końcowych części robót, dokumentację fotograficzną, oświadczenie kierownika robót o zakończeniu budowy,
18) asysta przy wszelkich kontrolach prowadzonych podczas realizacji przedsięwzięcia i umowy,
19) odłączenie tymczasowej stacji trafo na możliwe krótki okres nie powodujący utrudnień w relacji przewozów autobusowych,
20) doradztwo i wsparcie we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją inwestycji,
21) odbiór wykonywanych robót związanych z usunięciem wad w czasie okresu rękojmi/gwarancji.
Adres inwestycji:
ul. Kazimierza Pużaka 58
45-273 Opole
2. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez okres realizacji zamówienia obejmujących wykonanie robót budowlanych, których zakończenie planowane jest do 30 czerwca 2024 r. oraz przez czas trwania czynności odbiorowych zakończonych podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót i protokołów zdawczo-odbiorczych ładowarki pantografowej z pozytywnym wynikiem odbioru technicznego oraz pozytywnym wynikiem testów zdolności ładowania.
Okres realizacji niniejszego zamówienia rozciąga się na okres rękojmi i gwarancji za wady będących przedmiotem nadzoru robót budowlanych i upływu gwarancji na urządzenia.
Zamawiający zastrzega, iż terminy rozpoczęcia (kwiecień 2024 r.) i zakończenia (czerwiec 2024 r.) robót budowlanych mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
3. Przygotowanie, miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę zawierającą ryczałtową cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówieniauwzględniającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON, KRS/PESEL) oraz niezbędne załączniki należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej logintrade.net, w terminie 5 dni licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia zapytania ofertowego. Liczy się data i godz. doręczenia oferty na platformie logintrade.net.
? Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania. Oferta powinna być sporządzona trwałą czytelną techniką w języku polskim.
? Termin związania ofertą:21 dni od terminu składania ofert.
? Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani ofert częściowych.
? Jednorazowa płatność na podstawie końcowego protokołu odbioru robót budowlanych i protokołu zdawczo-odbiorczego ładowarki pantografowej z pozytywnymi wynikami testów ładowania.
? Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.
? Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez Zamawiającego zmodyfikowane.
? Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
? Brak załączonego zeskanowanego i podpisanego formularza ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia lub nieodpowiedniego uzupełnienia dokumentów opisanych w pkt. 10 formularza ofertowego, Zamawiający zwróci się z wnioskiem o jego uzupełnienie.
? Jeżeli zaoferowana cena w ocenie Zamawiającego będzie rażąco niska (tj. cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co najmniej 40% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania) w stosunku do przedmiotu zamówienia i budząca wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, to Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub w przypadku braku wyjaśnień Wykonawcy, Zamawiający odrzuci ofertę.
? W sytuacji gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Osoby uprawnione do kontaktów:
1) Tomasz Zawadzki - Naczelnik Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem, tel. 77 44 38 736,
e-mail:tomasz.zawadzki@um.opole.pl
2) Piotr Błaszczyk - Starszy specjalista w Wydziale Transportu i Zarządzania Ruchem,
tel. 77 44 61 097, e-mail:piotr.blaszczyk@um.opole.pl
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 t.j. z późn. zm.).
4. Wymaganiastawiane Wykonawcom:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
? posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
? znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
? posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
? wymogiem niezbędnym do udziału w postępowaniu jest podpisanie oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
? nie podlegają wykluczeniu z postępowania, tj. wobec których nie zachodzą okoliczności określone w art. 108 ustawy prawo zamówień publicznych,
? spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
o wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 50.000 zł netto, obejmujące branżę instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Uwaga: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - warunek opisany powyżej musi spełniać co najmniej jeden podmiot lub wszystkie podmioty łącznie,
o dysponują osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia, zdolnymi do jego wykonania, tj. dwoma inspektorami nadzoru z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń, uzyskanymi na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w specjalności:
§ konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - jeden inspektor nadzoru,
§ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowymw kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót zgodnie z uprawnieniami budowlanymi - jeden inspektor nadzoru.
Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji inspektora nadzoru ww. specjalności (dwie i więcej) przez jedną osobę. Jednakże wymagane jest, aby osoba taka miała doświadczenie wskazane dla specjalności instalacyjnej.
5. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert:
Kryterium oceny ofert: 100 % cena ryczałtowa.
Oferty oceniane będą według poniższego wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100
gdzie:
P - ilość punktów danej oferty,
Cn - najniższa cena ryczałtowa spośród złożonych ofert,
Cb - cena ryczałtowa badanej oferty.
Oferta, która uzyska największą ilość punktów (P) będzie ofertą najkorzystniejszą.
6. Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
? Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
? Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
? Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Nadzór nad robotami budowlanymi 71247000-1 1 szt.

Dokument nr: Z11/11449

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,147207,0455b1552106e45f8d8a8f1563cedc79.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-11-20 12:00 Termin zadawania pytań: 2023-11-16 15:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,147207,0455b1552106e45f8d8a8f1563cedc79.html

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez okres realizacji zamówienia obejmujących wykonanie robót budowlanych, których zakończenie planowane jest do 30 czerwca 2024 r. oraz przez czas trwania czynności odbiorowych zakończonych podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót i protokołów zdawczo-odbiorczych ładowarki pantografowej z pozytywnym wynikiem odbioru technicznego oraz pozytywnym wynikiem testów zdolności ładowania.

Wymagania:
Kryteria formalne:
o wymogiem niezbędnym do udziału w postępowaniu jest podpisanie oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Piotr Błaszczyk
tel:
e-mail: piotr.blaszczyk@um.opole.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa pantografowej stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym" w ramach projektu ,,Elektromobilne Opole - etap II" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejOsoba kontaktowa:
Piotr Błaszczyk
tel:
e-mail: piotr.blaszczyk@um.opole.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.