Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
984z dziś
6519z ostatnich 7 dni
23551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
15 8738476
zamowienia@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: ---
Nr telefonu: 15 8738476
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NAZWA ZADANIA:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zaklików w sezonie
zimowym 2023 / 2024
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia:
,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zaklików w sezonie
zimowym 2023 / 2024"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych, ulic, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych polegających na odśnieżaniu, zwalczaniu gołoledzi i śliskości zimowej, usuwaniu błota pośniegowego w sezonie zimowym 2023 / 2024 na terenie Gminy Zaklików. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na następujące części:
Część 1 - Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Zaklików Część 2 - Utrzymanie zimowe dróg na terenie miejscowości: Zdzlechowice Pierwsze, Zdziechowice Drugie, Józefów, Baraki Stare, Baraki Nowe, Karkówka ; Cześć 3 - Utrzymanie zimowe dróg na terenie miejscowości: Lipa, Gielnia,
Goliszowiec, Łysaków Kolonia;
Część 4 - Utrzymanie zimowe dróg na terenie miejscowości: Antoniówka, Łysaków, Dąbrowa, Irena, Łążek Zaklikowski

CPV: 90620000-9

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, Ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, w terminie do 20.11.2023 r. godz. 10:00 Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej lub elektronicznej w formie skanu podpisanej oferty lub dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: zamowienia@zaklikow.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Czas realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2024 roku.

Wymagania:
2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na 1, 2, 3, lub wszystkie części stanowiące przedmiot zamówienia.
2.4 Usługą odśnieżania i usuwania błota pośniegowego objęte zostaną wszystkie drogi, ulice, place, parkingi oraz przystanki autobusowe w miejscowościach wymienionych w 1, 2, 3 i 4 części zamówienia.
2.5 Usługą zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej mieszanką piaskowo - solną objęte zostają wszystkie drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach wymienionych w 1, 2, 3 i 4 części zamówienia.
2.6 Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach zimowego utrzymania dróg obejmuje:
a) przygotowanie materiału uszorstniającego - zakup odpowiednich ilości soli i piasku oraz wykonanie wszelkich prac związanych z ich przygotowaniem oraz przechowywaniem,
b) mechaniczne odśnieżanie,
c) zwalczanie gołoledzi i śliskości zimowej,
d) mechaniczne odśnieżanie z posypywaniem,
e) usuwanie błota pośniegowego,
2.7 Wykonawca świadczy usługę przy pomocy prawidłowo oznakowanego własnego sprzętu i przy użyciu własnych materiałów do likwidacji śliskości na drogach.
2.8 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac.
2.9 Wykonawca w ramach prowadzonej akcji doprowadzi drogi do stanu przejezdności i zabezpieczy je przed śliskością
3. Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
3.1 przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstawania zatorów drogowych,
3.2 rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 3 godzin od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego, ustnego lub pisemnego,
3.3 samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu - no zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji,
3.4 usuwanie śniegu z ulic lub dróg (płużenie) przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych,
3.5 używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego,
3.6 wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu ulic i dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,
3.7 wyznaczenie osób pełniących dyżur w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu,
3.8 dokonywanie usług odśnieżanie w taki sposób, aby części przykrawężnikowe jezdni, oraz studzienki kanalizacyjne były w okresie mrozów i opadów śnieżnych oczyszczone ze śniegu i lodu w stopniu umożliwiającym spływ z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu,
3.9 przy wykonywaniu odśnieżania niedopuszczalnym jest składowanie śniegu na skrzyżowaniach, wjazdach oraz drogach publicznych - śnieg należy składować na poboczach dróg;
4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia,
5. Potwierdzenie wykonania zamówienia:
Wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia potwierdzone zostanie przez Sołtysa miejscowości lub radnego z tego rejonu (w wyjątkowych sytuacjach pracownika Urzędu Miejskiego w Zaklikowie ) na kartach pracy sprzętu (wzór karty pracy sprzętu stanowi zał. nr 3 ), dodatkowo po dniu przepracowanym należy zgłosić pracownikowi Urzędu Miasta odpowiedzialnemu za koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg ilość godzin pracy i rodzai sprzętu oraz wskazać miejsca które zostały odśnieżone i posypane mieszanka solno - piaskowa w celu obliczenia i potwierdzenia ilości godzin pracy. Wraz z fakturą za wykonane usługi Wykonawca składa potwierdzone karty pracy sprzętu , o których mowa powyżej oraz miesięczne, potwierdzone podsumowanie czasu pracy wykonania usługi wg. wzoru stanowiącego zał. nr 3.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
8. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.2 Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
1.3 Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę,
2. Do oferty należy załączyć:
- zaakceptowane załączniki nr 2 i 3 - wzory kart pracy sprzętu
- zaakceptowany załącznik nr 4 - projekt umowy
V. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, które będzie musiał ponieść Zamawiający, w tym wszystkie opłaty i podatki.
2. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień złożenia oferty. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., póz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych -,,Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.
3. Do obliczenia ceny ofertowej stanowiącej podstawę wyboru oferty niezbędne jest wypełnienie ,,Formularz - oferta " - Załącznik nr 1 . Wykonawca określa w załączniku nr 1 cenę netto za: 1 godzinę pracy sprzętu przy odśnieżaniu dróg, za 1 godzinę pracy sprzętu przy odśnieżaniu dróg wraz ze zwalczaniem śliskości oraz za 1 godzinę pracy sprzętu przy zwalczaniu śliskości a także średnią cenę pracy sprzętu. Określoną cenę netto usługi Wykonawca umieszcza w formularzu oferta (załącznik nr 1 ) podając kwotę VAT oraz cenę brutto oferowanej usługi. Powyższa kwota będzie brana pod uwagę podczas oceny złożonych ofert. Ceny należy określać w PLN do dwóch miejsc po przecinku.
4. Rozliczanie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym, biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie usługi.
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: Cena oferty -100%
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU
1. Język i forma porozumiewania się:
1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
1.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
1.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
1.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z dwoma Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze (uzyskają najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert). Negocjacje polegać będą na umożliwieniu złożenia dodatkowej oferty cenowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i formie.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej pod adresem www.zaklikow.biuletyn.net w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 130 000 zł

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Roman Kozieł w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 - 15:30
numer telefonu 15 8738476, adres email: roman.koziel@zaklikow.pl
Dodatkowych informacji udziela Kozieł Roman pod numerem telefonu 15 8738476 oraz adresem e-mail: roman.koziel@zaklikow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.