Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1015z dziś
6549z ostatnich 7 dni
23581z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Montaż i konfiguracja zapory drogowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Montaż i konfiguracja zapory drogowej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel:+48 (58) 355 33 33 fax:+48 (58) 355 33 39
nieruchomosci@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel:+48 (58) 355 33
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż i konfiguracja zapory drogowej firmy CAME GT8 z wideodomofonem, kontrolą dostępu w Bosmanacie Portu Krynica Morska Ul. Górników 2, 82-120 Krynica Morska
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*:
1. Przedmiot zamówienia: Montaż i konfiguracja zapory drogowej firmy CAME GT8 z wideodomofonem, kontrolą dostępu w Bosmanacie Portu Krynica Morska Ul. Górników 2, 82-120 Krynica Morska.
2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Montażu i konfiguracji zapory drogowej firmy CAME GT8 z wideodomofonem, kontrolą dostępu w Bosmanacie Portu Krynica Morska Ul. Górników 2, 82-120 Krynica Morska. Dodatkowe informacje:
-- Szerokość drogi na której ma stanąć zapora -5 m.
-- Miejsce montażu szlabanu -Bosmanat Portu Krynica Morska Ul. Górników 2, 82-120 Krynica Morska
-- Zamontowany szlaban oraz podgląd z videodomofonu sterowany bezprzewodowo, zdalnie w Kapitanacie Portu Nowy Świat skowronki 16, 82-110 Sztutowo.
-- Szlaban wyposażony w radioodbiornik z 3 pilotami.
-- Szkolenie z obsługi szlabanu pracowników

Dokument nr: AG1.374.140.1.2023.PK

Otwarcie ofert: Dodatkowe informacje:
a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 22.11.2023 r.,

Składanie ofert:
5. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2023 r. do godz. 10:00 w formie:
- elektronicznej na adres e-mail: nieruchomosci@umgdy.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia: do 20.01.2024 r.

Wymagania:
b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności, płatności częściowe). Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu zlecenia oraz po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu bez uwag z wykonanej pracy. Termin płatności 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT.
c) okres gwarancji: 24 miesiące
d) inne............................
3. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
b) posiadanie ludzi z właściwymi umiejętnościami i kompetencjami do wykonania zamówienia (jeżeli nie formułowane są warunki udziału w postępowaniu należy wpisać nie dotyczy)
4. Kryterium/ia wyboru ofert oraz waga: a) cena-100%
6. Do oferty należy załączyć:
a) kserokopie polisy OC
b) formularz oferty
c) formularz cenowy
d) kserokopię skróconego odpis z KRS lub CEDIG
7. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć:
a) stosowne Pełnomocnictwo@ lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania umowy,
b) Polisa OC wraz z dowodem opłacenia składek.
8. Do zapytania ofertowego załączono (np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz cenowy, projekt umowy itp.)
a) formularz oferty,
b) formularz cenowy
a) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze przez publikacje na stronie. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania zlecenia w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług).
c) Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu otwarcia ofert oraz warunków postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzenia
niniejszego zaproszenia do składania ofert, a mających istotny wpływ na przedmiot zamówienia.
c) jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę przeznaczoną na wykonanie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego
postępowania bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
f) Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia bądź unieważnienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży:
- ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami;
- niepełną ofertę;
- ofertę po wyznaczonym terminie. * niepotrzebne skreślić

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.