Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
708z dziś
5468z ostatnich 7 dni
23828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
powiat: kłobucki
tel. 34 3170245
Województwo: śląskie
Miasto: Wręczyca Wielka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 34 3170245
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie Gminy Wręczyca Wielka". Inwestycje realizowane są z funduszu sołeckiego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej w miejscowości Wręczyca Wielka,
Szczegółowy zakres usługi:
1) Wręczyca Wielka:
Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki H1 w ilości 150m2 (ok 18,00m x 8,30m) pod istniejącą altaną na placu zabaw na ulicy Sportowej, zgodnie z załączonym poniżej przedmiarem robót który dotyczy 1m2, w kolorze szarym. Prace należy wykonać według załączonego zagospodarowania terenu.
Książka przedmiarów 1. Cena jednostkowa na budowę utwardzenia placu w altanach - nakłady na 1 m2 kostki 1 KNKRB 01 0303-02-060 Wykop pod nawierzchnię utwardzoną, z przewozem urobku taczkami,odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. krotność= 1,00 0,20 m3
1.
1*0,2
0,20 2 KNKRB 06 0102-05-060 Podsypka piaskowa.Sposób zagęszczania mechaniczny krotność= 1,00 0,15 m3
1.
1*0,15
0,15
3 KNR 00-11 0321-01-050 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:40,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00 1,00 m2 2. Cena jednostkowa obrzeża kostki 4 KSNR 6 0404-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 1,00 m
4. W wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne pozycje zamówienia, każda część będzie podlegać ocenie według formuły cena-100%.
6. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa jako ryczałt za całość wykonania przedmiotu zamówienia, w której Zamawiający wprowadzi zapisy dotyczące kar umownych:
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
- za każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia 1 % wynagrodzenia umownego.
Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy automatycznie bez uzyskiwania jego zgody.
7. Odbiór inwestycji nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 8. Termin płatności do 14 dni.

CPV: 45233250-6

Dokument nr: SZ.7013.26.2023

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin złożenia
Ofertę należy złożyć do dnia 20.11.2023r. do godz. 09:00 za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://gwwreczycawielka.e-zp.finn.pl/procurements
Uwaga: oferty złożone w innej od ww. formy będą podlegały odrzuceniu.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji
Zamówienie będzie realizowane do dnia 20.12.2023r.

Wymagania:
IV. Kryteria oceny oferty:
Złożone oferty będą oceniane tylko w jednym kryterium - cena 100%.
Dotyczy to każdej wycenianej części.
Dopuszczalna forma dokumentów: skan z własnoręcznym podpisem lub dokument opatrzony podpisem elektronicznym.
VI. Wykluczenia z postępowania
Wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
VII. Inne informacje
1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy z dnia 11 września 2019 roku
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1605), zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 cytowanej ustawy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. W przypadku gdy wartość oferty najkorzystniejszej dla poszczególnej części przekroczy środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu wykonywanych prac. Zamawiający ograniczy zakres rzeczowy, a nową wartość zostanie ustalona przeliczając koszt jednostkowy w następujący sposób: wartość ogółem brutto z oferty dzielone przez ilość m2 dla poszczególnego zadania. Otrzymana cena za metr zostanie pomnożona przez nowy zakres.

Kontakt:
4. Osoba do kontaktu: Magdalena Drążek, tel. 34 3170245. Korespondencja elektroniczna za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.