Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1020z dziś
6555z ostatnich 7 dni
23587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zimowe utrzymanie dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Kolno
Kolno 33
11-311 Kolno
powiat: olsztyński
Fax 89 716 32 26
budownictwo@kolno-gmina.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kolno
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax 89 716 32 26
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1) opis przedmiotu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez
Gminę Kolno polegające na odśnieżaniu i rozsypywaniu piasku w miarę potrzeby na
drogach gminnych i powiatowych będących w utrzymaniu Gminy w sezonie zimowym
2023/2024 na terenie Gminy Kolno.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311
Kolno do dnia 20 LISTOPADA 2 023 r. do godz. 15.00 z dopiskiem ,,Oferta na
odśnieżanie 2023/2024. Nie otwierać przed dniem 20.11.2023 r. godz. 15.00"

Miejsce i termin realizacji:
2) termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 kwietnia 2024 r.

Wymagania:
3) opis kryteriów wyboru wykonawcy:
X x
- najniższa cena 100 % ,
- jakość ...............%
- funkcjonalność...............%
- parametry techniczne...............%
- aspekty środowiskowe...............%
- aspekty społeczne...............%
- aspekty innowacyjne...............%
- koszty eksploatacji...............%
- serwis...............%
- termin wykonania zamówienia...............%
- doświadczenie wykonawcy...............%
- poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy...............%.
warunki realizacji zamówienia:
Świadczenie usług odśnieżania, będących przedmiotem zamówienia, będzie odbywać się na
podstawie zleceń jednostkowych - na podstawie telefonicznego powiadomienia przez
Zamawiającego o konieczności ich wykonania w terminie przez niego wyznaczonym.Teren Gminy został podzielony na rejony odśnieżania będące rejonami poszczególnych
sołectw/miejscowości:
1 ) Wągsty, Lutry, Wysoka Dąbrowa, Wójtowo, Górkowo;
2) Tejstymy, Kruzy, Górowo, Bęsia, Wólka, Oterki;
3) Ryn Reszelski, Tarniny, Kolno, Kominki, Samławki, Kabiny, Otry.
Oferty mogą być składane na dowolne obwody.
Wykonawca chcąc przystąpić do zapytania ofertowego na trzy rejony łącznie winien wykazać,
że posiada co najmniej trzy niezależne od siebie sprzęty/zestawy do odśnieżania dróg po
jednym na każdy obwód. Wykonawca wymóg posiadania sprzętu pomniejsza analogicznie do
ilości obwodów na które składa ofertę.
Wykonawca chcąc przystąpić do zapytania ofertowego winien prowadzić działalność
gospodarczą, działalność gospodarcza nie może być zawieszona na dzień otwarcia ofert.
Zamawiają cy nie będzie przeprowadzał negocjacji cenowych
.
Wygrywa oferta z najniższą ceną.
Informacje z otwarcia ofert zostaną opublikowane na stronie BIP UG Kolno.
Oferta musi zawiera:ć
1. Cenę brutto godziny pracy sprzętu odśnieżającego;
2. Cenę brutto godziny pracy sprzętu wraz z materiałem (piaskiem) piaskarki bądź sprzętu, którym
wykonawca zamierza zastąpić piaskarkę ze wskazaniem jego nazwy;
3. Cenę brutto godziny pracy dmuchawy/wirnika do odśnieżania dróg
4. Czas reakcji od momentu zgłoszenia zdarzenia - pożar, pogotowie, wypadek;
Opis sposobu obliczenia ceny:
Musi być skalkulowana na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz wymogów
postawionych przez Zamawiającego oraz musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z obowiązujących przepisów wraz z upustami,
rabatami i kosztami transportu do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.
Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie pisemnej.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, pod
warunkiem, że oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do udzielenia w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego
są:
Imię i nazwisko, stanowisko: Emilia Myszkowska,
Fax 89 716 32 26
e-mail: budownictwo@kolno-gmina.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.