Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup mebli do jadalni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup mebli do jadalni

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Sztuki w Łodzi
ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź
powiat: Łódź
tel. (00 48) 42 639 12 58
a.schiewe@msl.org.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (00 48) 42 639
Termin składania ofert: 2023-11-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający, Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi
pn. ,,Zakup mebli dla Muzeum Sztuki w Łodzi" - AG.271.32.2023.Z0
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli do jadalni wraz z dostawą dla Muzeum Sztuki w Łodzi mieszczącego się przy Ul. Więckowskiego 36.
2. W skład zamówienia wchodzą:
Krzesło BIAGIO, stylowe welurowe, butelkowa zieleń z czarnym stelażem do salonu, długość : 58 cm, szerokość : 61 cm, wysokość : 81 cm, zdjęcie poniżej - 6 sztuk
Krzesło ROSA, luksusowe krzesło fotelowe z weluru rosa miedź na czarnym metalowym stelażu, długość: 54 cm, szerokość: BI cm, wysokość: 78 cm, zdjęcie poniżej - 6 sztuk
Stół ARIAN, czarny okrągły stół rozkładany na czarnych nogach, długość: 110 cm, szerokość: 110 cm, wysokość: 76.5 cm, zdjęcie poniżej -1 sztuka

Dokument nr: AG.271.32.2023.Z0

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej przesłanej za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczonym osobiście przez Wykonawcę na adres Zamawiającego - Muzeum Sztuki w Łodzi, Ul. Więckowskiego 3G, 90-734 Łódź bądź w formie elektronicznej na adres email: a.schiewe@msl.org.pl wterminie do dnia 16.11.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin dostawy: do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Wymagania:
SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Porównanie ofert odbędzie się w oparciu o cenę brutto określoną w formularzu ofertowym
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu zamówienia, opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
3, Cena oferty służy tylko porównaniu ofert w kryterium oceny ofert i wybraniu najkorzystniejszej.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
2. W formularzu należy podać wartość netto i brutto dla każdej części oraz dla całości zamówienia.
3. Ofertę należy oznaczyć w tytule maila wpisać: Oferta - Zakup mebli dla Muzeum Sztuki w Łodzi AG.271.32..2023.ZO
2. Oferty dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny.
7. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
VI DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1. Wypełniony formularz ofertowy [załącznik nr 1],
2. Podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie Wykonawcy składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego [t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 129 ze zm.], dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania [załącznik nr 2].
3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona.
VIII OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
LP. KRYTERIUM SPOSÓB OBLICZENIA WAGA
1. Cena ofertowa: Cena = cena najtańszej oferty/cenę badanej ofert x 100 100
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
IX KONTAKT ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Wszelkie zapytania do treści niniejszego zapytania należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na e-mail: a.schiewe@msl.org.pl
X INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:
? wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej www.msl.orq.pl.
XI POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania, na każdym jego etapie.
2. Informujemy, że złożone w wyniku zapytania oferty mają na celu rozpoznanie rynku i nie mogą stanowić skutecznego roszczenia do zlecenia dostawy lub zawarcia umowy. Niemniej, mogą stać się podstawą do zlecenia zamówienia bądź zawarcia umowy w zakresie realizacji zlecenia.
3. Zamawiający odrzuci oferty, jeśli ich treść nie będzie odpowiadała treści zapytania.
4. Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia i doprecyzowania ofert.
5. Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. [t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.].

Uwagi:
KLAUZULA RODO:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] [Dz. Drz. DE L119 z 04.05.2016, str. 1], dalej ,,RODO", Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, że:
a] Dane kontaktowe administratora danych: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 90734 Łódź, Polska; email: muzeum@msl.orq.pl; tel. 42 6338273.
b] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych [I0D0]: Radosław Rutkowski email: iodo@msl.orq.pl.
c] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o ofertę cenową.
d] odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz. D. z 2023 poz. 1610 ze zm.], dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art, 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. \\\\obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODD prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
- na podstawie art. 18 RDDO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.