Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup, dostawa i montaż lampy średniociśnieniowej LifeUVM20

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż lampy średniociśnieniowej LifeUVM20

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Im. prof. H. Arctowskiego
Ul. Przy Skarpie 13
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel./fax tel.: 56 648-61-20
kierownik@sp28.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax tel.: 56 64
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż lampy średniociśnieniowej LifeUVM20
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż lampy średniociśnieniowej (promiennika) LifeUVM20 oraz uruchomienie średniociśnieniowego reaktora UV typ LifeUVM0120-30 firmy Lifetech przeznaczonego do uzdatniania wody basenowej.
o Napięcie zasilania - 230V/50Hz
o Moc pobierana / dostarczona 2,0 kW/2,4 kW
o Stopień ochrony IP55
Minimalny wymagany okres gwarancji - 24 miesiące

Dokument nr: SP28.271.23.2023

Składanie ofert:
Oferty należy składać na formularzu ofertowym - załącznik nr 1: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W TORUNIU; UL. PRZY SKARPIE 13 do dnia 20.11.2023r. z zaznaczeniem ,,Oferta na: LAMPA UV", lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kierownik@sp28.torun.pl w tytule wpisując ,,Oferta na: LAMPA UV". W przypadku złożenia oferty e - mailem, oferta powinna być zapisana w formacie PDF z widocznym podpisem i pieczęcią Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2023r.

Wymagania:
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł prowadzone poza przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać lub zmienić swoją ofertę.
W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również dostarczenie, montaż i instalację w siedzibie Zamawiającego. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny:
CENA: 100%
najniższa cena brutto z badanych ofert
C =..........................................x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
a) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
b) W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on zwrócić się do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
c) Po dokonanym wyborze Oferenta, Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia.
VII. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, że:
1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
2. Niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
4. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego drogą elektroniczną na adres e-mail: kierownik@sp28.torun.pl
5. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
6. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty, jako najkorzystniejszy oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.
7. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie, zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. Zamawiający wybierze wówczas kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
10. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku:
nie została złożona żadna oferta,
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.