Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbiórka budynku handlowo-usługowego wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbiórka budynku handlowo-usługowego wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów
ul. Wawelberga 15
01-188 Warszawa
powiat: Warszawa
tel:/faks.22 495-81;00; 22 495-84:57, (22) 49-58-420, (22) 49-58-258
azakrzewski@zgnwola.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel:/faks.22 495-81;
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
rozbiórka budynku handlowo-usługowego na terenie działki ewidencyjnej 87/2 z obrębu 6-03-18 przy Ul. Syreny 13 w Warszawie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
rozbiórka budynku handlowo-usługowego na terenie działki ewidencyjnej 87/2 z obrębu 6-03-18 przy Ul. Syreny 13 w Warszawie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Dokument nr: 507/TIWW02/2023

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia oferty:
Badanie i ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 17.11.2023 r., o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć do dnia 17.11.2023 r., do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2.
2) dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: TZOM Młynów, Ul. Wawelberga 15, 01-188 Warszawa
- za pośrednictwem faksu: --*
-za pośrednictwem poczty elektronicznej: azakrzewski@zgnwola.waw.pl

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Termin realizacji do 21.12.2023 r. wraz z rozliczeniem.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena -100%.
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1 do oferty;
2) zaparafowany wzór zlecenia - zał. nr 2 do oferty;*
3) zaparafowane przedmiary z adnotacjami o zapoznaniu się z zakresem robót - zał. nr 3 do oferty.
4) zaparafowane zgłoszenie rozbiórki - załącznik nr 4 do oferty.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna uwzględniać i zawierać następujące elementy:
1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej" określoną na podstawie przedmiotu zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
3) wartość cenową należy podać w walucie polskiej (złotych) zapisaną liczbowo oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
4) wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
5) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji umownej.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,oferta na: wymiana kotła gazowego w kotłowni budynku mieszkalnego przy ul. Działdowskiej 15 w Warszawie";
2) oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia; formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;
3) oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
10. Informacje dodatkowe:
1) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, informacje dotyczące: kwoty, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, zaoferowanych cen i innych elementów podlegających ocenie;
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy;
3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny bez wyboru Wykonawcy.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
Tomasz Łakomy, tel. (22) 49-58-420, e-mail: tlakomy@zgnwola.waw.pl Grzegorz Chełmiński, tel. (22) 49-58-271, e-mail: gchelminski@zgnwola.waw.pl. Adam Zakrzewski, tel. (22) 49-58-258, e-mail: azakrzewski@zgnwola.waw.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.