Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1020z dziś
6555z ostatnich 7 dni
23587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie ekspertyzy technicznej wybudowanego ronda

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy technicznej wybudowanego ronda

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
przetargi@zdpgliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy technicznej wybudowanego ronda w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S Ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną Ul. Słoneczna w Świbiu" wraz z analizą przyjętych w dokumentacji rozwiązań projektowych i wykonawczych .
Rodzaj zamówienia: usługi
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej ekspertyzy technicznej wybudowanego ronda w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S Ul. Główna w Świbiu wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną Ul. Słoneczna w Świbiu" wraz z analizą przyjętych w dokumentacji rozwiązań projektowych i wykonawczych .
Sporządzona ekspertyza powinna zawierać:
1). Opis stanu istniejącego całokształtu inwestycji zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budowę Nr 1081/12 z dnia 31.10.2012 r. ( pismo Nr WAB.6740.8.44.2012).
2) Ocenę istniejącego stanu technicznego wybudowanego ronda pod względem spełnienia wymagań podstawowych zawartych w art. 5 Prawa budowlanego , ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania oraz stanu konstrukcji w kontekście zgodności z wymaganiami zasad wiedzy technicznej , sztuki budowlanej , przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami,
3) Ocenę prawidłowości przyjętych w dokumentacji technicznej rozwiązań projektowych i wykonawczych w kontekście między innymi obywającego się na drodze ruchu oraz ich zgodności z wymaganiami zasad wiedzy technicznej , sztuki budowlanej , przepisami techniczno- budowlanymi i Polskimi Normami,
4) Zalecenia wynikające z ekspertyzy technicznej obejmujące ewentualne rozwiązania naprawcze oraz wskazanie jakie roboty budowlane należy wykonać w poprawy stanu istniejącego.
5) Wnioski końcowe.
II. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące postępowań, charakteru sprawy, przebiegu realizacji robót budowlanych , udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia ekspertyzy. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt (koszty te powinny być uwzględnione w wycenie). Sporządzona ekspertyza zostanie przekazana Zamawiającemu, a istotne wnioski zostaną zaprezentowane na spotkaniu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia uwag do ekspertyzy, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
III. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w wersji papierowej ( 2 egz.) w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.
IV. Realizacja zamówienia: Przy realizacji zamówienia nie dopuszcza się udziału
podwykonawców.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: ZDP/DI/5442d/l 4/2023

Składanie ofert:
6. Ofertę należy złożyć do dnia 17.11.2023 r. do godz. 9:00 (liczy się data i godz. wpływu).
7. Ofertę do niniejszego postępowania należy złożyć:
- w siedzibie Zamawiającego Ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
w postaci pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście lub
- na adres poczty elektronicznej przetargi@zdpgliwice.pl w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisaną podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W temacie wiadomości z oferta zaleca się wpisać ,,oferta -ekspertyza rondo Świbie - postępowanie ZDP/DI/5442d/l4/2023"
8. Oferty w postaci pisemnej należy złożyć z dopiskiem:
,,Oferta na wykonanie ekspertyzy - rondo Świbie -postępowanie ZDP/DI/5442d/l4/2023".
Koperta powinna być zaopatrzona w nazwę i adres Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia:
a) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
b) zakończenie : dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 trwale oprawionych egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej oraz omówienie wniosków - do 30 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie orzeczono wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca składa oświadczenie - na
Załączniku nr 1 do formularza oferty.
VII. Sposób, termin i miejsce składania ofert:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi.
3. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez osobę nie wskazaną w dokumentach rejestrowych do oferty należy dołączyć skuteczne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum) musza ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo to, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
5. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć:
- formularz ofertowy - załącznik Nr 1
- oświadczenie - załącznik Nr 2
- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e), nie wskazaną w dokumentach rejestrowych lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - w przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia i winna być podana na formularzu oferty w PLN cyfrowo.
2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.
3. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny, względnie braku wiedzy na temat warunków realizacji zadania.
4. Zamawiający będzie poprawiał wyłącznie oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie informując o tym wykonawców którzy złożyli oferty.
5. Cenę oferty należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą ,,końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza".
X. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się w terminie składania ofert.
XI. Wybór ofert:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzony na podstawie jedynego kryterium - ceny. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagania wskazane z zapytaniu ofertowym.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.
3. Zamawiający może zmienić warunki zapytania lub odwołać zapytanie do terminu składania ofert.
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu lub jeśli koszty oferty przekroczą zabezpieczone środki na realizację zadania. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących odwołań.

Kontakt:
IX. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
jest: Pani Barbara Kowalska, e-mail: przetargi@zdpgliwice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.