Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
985z dziś
5744z ostatnich 7 dni
24104z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont drogi gminnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Tuchomie
ul. Jana III Sobieskiego 16
77-133 Tuchomie
powiat: bytowski
Telefon: 59 821-50-40 Fax: 59 821-50-56
biuro@tuchomie.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tuchomie
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 59 821-50-4
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont drogi gminnej nr 182043 G w Piasznie poprzez wymianę przepustu i wymianę nawierzchni asfaltowej na długości ok. 10 mb
zapraszamy do złożenia propozycji cenowej na:
Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg i mostu na terenie gminy Tuchomie, na co składa się:
o Remont drogi gminnej nr 182043 G w Piasznie poprzez wymianę przepustu i wymianę nawierzchni
asfaltowej na długości ok. 10 mb.
Szczegółowy zakres opisany jest w projekcie budowlanym (załącznik nr 2), Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 3), przedmiarze robót (załącznik nr 4)
Przed przystąpieniem do robót w terenie zabudowanym Wykonawca zawiadomi właścicieli posesji,
budynków, w tym również przyległych (jeżeli dotyczy). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi
również zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu budowy (jeżeli
dotyczy). W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków należy
zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa budowlanego.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych
w umowie oraz SWZ.
Przyjęte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót urządzenia i materiały,
gwarantują osiągnięcie zakładanego efektu.
W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć,
że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie produktów/źródła/szczególnego procesu który mógłby charakteryzować produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować
materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub
lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie
rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały
równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego
urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca stosujący materiały równoważne zobowiązuje się do zastosowania materiałów o parametrach
nie gorszych niż określone w dokumentacji.
Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje
minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały wykonawca obowiązany jest zaoferować
produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy nie są zgodne
z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do
których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, że
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku
Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami (jeżeli
dotyczy).
Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje
wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego
niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety,
zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że
roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania
określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego (jeżeli dotyczy).
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność
wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający
dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie
spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną (jeżeli dotyczy).
Wszystkie zastosowane elementy mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać
wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać
określone prawem normy bezpieczeństwa.
Gmina Tuchomie zamierza zrealizować przedmiotową inwestycję w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg (2023).

CPV: 45233000-9, 45200000-9, 45230000-8

Dokument nr: RG.271.6.35.2023, 35/2023

Składanie ofert:
Proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego formularza oferty oraz przekazanie go Zamawiającemu w formie:
- elektronicznej, na adres: biuro@tuchomie.pl, e.lipka@tuchomie.pl
- pisemnej (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź osobiście) na adres:
Gmina Tuchomie, Ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.
do dnia 17.11.2023r do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji do 20.12.2023r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto łącznie z podatkiem VAT.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który - spełniając opisane wyżej wymagania - zaoferuje najniższą
cenę.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,,RODO", informuję, że:
?
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/:
Nazwa zamawiającego:
Gmina Tuchomie
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
Adres zamawiającego:
Jana III Sobieskiego 16
Kod Miejscowość:
77-133 Tuchomie
Telefon:
59 821 50 40
Faks:
59 821 50 56
Adres strony internetowej:
bip.tuchomie.pl
Adres poczty elektronicznej:
biuro@tuchomie.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tuchomie /nazwa zamawiającego/ kontakt: adres e-mail, telefon/
iod@tuchomie.pl, 598215054 *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
dot.: Zapytania nr 35/2023
Numer sprawy: RG.271.6.35.2023.
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 182043 G w Piasznie poprzez wymianę przepustu i wymianę
nawierzchni asfaltowej na długości ok. 10 mb.
o
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania;
?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
?
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i innych, związanym z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego;
?
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
?
Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
?
Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
*
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.