Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
908z dziś
6443z ostatnich 7 dni
23475z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Demontaż uszodzonej syreny alarmowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Demontaż uszodzonej syreny alarmowej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
powiat: Poznań
https://platformazakupowa.pl/transakcja/843681
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZKB-II.2635.12.10.2023 Demontaż uszodzonej syreny alarmowej PA103 Ul. Dąbrowskiego 76
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Demontaż syreny alarmowej PA0103 Demontaż syreny alarmowej wraz urządzeniami sterującymi Ul. Dąbrowskiego 76 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Prace porządkowe Wykonawca dokona naprawy dachu i zabezpieczy wnękę po urządzeniach sterujących zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy i Administratora budynku Ul. Dąbrowskiego 76 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 843681, ZKB-II.2635.12.10.2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/843681
Termin:
Zamieszczenia : 14-11-2023 14:48:00
Składania : 17-11-2023 12:00:00
Otwarcia : 17-11-2023 12:05:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/843681

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo
Informujemy o rozpoczęciu przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania postępowania na wykonanie usługi ,,Demontaż PA103 ul. Dąbrowskiego 76
W ramach usługi Wykonawca dokona:
Demontażu syreny alarmowej PA0103 wraz z anteną z dachu budynku ul. Dąbrowskiego 76. Wyjście na dach dostępne z klatki schodowej.
Demontażu skrzynki z zasilaniem i sterowaniem syreną alarmową budynku ul. Dąbrowskiego 76. Urządzenie sterujące znajduje się przy schodach na korytarzu.
Zabezpieczenia przyłącza energetycznego.
Naprawy dachu i zabezpieczy wnękę po urządzeniach sterujących zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Administratora budynku
Wykonawca opracuje dostarczy Zamawiającemu ekspertyzy techniczne zdemontowanych urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną oraz demontowane elementy przekaże do magazynu WZKiB.
Demontaż urządzeń Wykonawca wykona za zgodą Administratora budynku Dąbrowskiego 76. Dane kontaktowe do Administratora dostarczy Zamawiający po udzieleniu Zamówienia
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań: -merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 8784267 -związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do17:00. tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - do 05.12.2023 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Opis sposobu przygotowania oferty - 1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 4) Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być złożone poprzez wypełnienie interaktywnego formularza poniżej. 5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe. 6) Wykonawcy składają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty: a) Cena netto + podatek VAT = cena brutto b) Cena podana w formularzu musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia. c) Ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku. d) Obowiązująca stawka podatku VAT 23 %. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Opis procedury - 1) Po otwarciu ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z pkt 1 i 5 niniejszego zapytania. Następnie Zamawiający zbada jedynie ofertę, która zostanie najwyżej oceniona. 2) Zamawiający może zwrócić się o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści złożonych dokumentów, poprawić omyłki rachunkowe, pisarskie, inne. 3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, który otrzymał najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, Zamawiający może zbadać kolejną ofertę. 4) Zamawiający przewiduje pisemne negocjowanie z wykonawcami cen i innych elementów realizacji przedmiotu zamówienia na równych zasadach, zapewniając porównywalność złożonych ofert. 5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż: 1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych, tj. wybór najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Pani/Pana dane zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana albo udostępnione Administratorowi przez Wykonawcę. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 6) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych; b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; d) żądania usunięcia danych, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, - po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: - osoby te kwestionują prawidłowość danych, - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, - osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu. 7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8) Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych. 9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 10) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO - Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zw. z agresją na Ukrainę - Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 9 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z art. 233 § 1 i § 6 kodeksu karnego, za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę, mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, grozi odpowiedzialność karna w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 OŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU NA BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT - Oświadczam, że dane dotyczące Urzędu Skarbowego są właściwe oraz, że wykonawca wskazany powyżej, jest umieszczony na białej liście podatników podatku VAT, co umożliwia dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na konto nr. Należy potwierdzić wpisując numer konta w rubryce obok (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Piotr Nowak
Miasto Poznań Oddział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.