Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
377z dziś
5288z ostatnich 7 dni
21694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa paneli i furtek ogrodzeniowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa paneli i furtek ogrodzeniowych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
powiat: gdański
tel . 58 692 94 59
https://platformazakupowa.pl/transakcja/847212
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: tel . 58 692 94 59
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA paneli i furtek ogrodzeniowych
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Panel ogrodzeniowy 2D ocynk i lakier proszkowy kolor zielony, wys. od 1230mm do 12500mm; szer. 2500mm; oczko 50x200mm; ocynk i lakier proszkowy kolor zielony, druty poziome podwójne fi 6/5/6mm 22 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Komplety obejm do paneli Obejmy do paneli 60-40 mm - 90 kompletów W skład kompletu wchodzą 1 x obejma 2 x śruba 2 x podkładka 2 x nakrętka 2 x książeczka do paneli 5 mm 90 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Komplet obejm narożnych Obejmy do paneli narożne 60x40 mm W skład kompletu wchodzą 1 x obejma 2 x śruba 2 x podkładka 2 x nakrętka 2 x książeczka do paneli 5 mm 8 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Furtka ogrodzeniowa furtka wypełniona: panel 2D drut 6/5/6 mm w ramie 60x40x2mm; wys. od 1200mm do 1250 mm szer. 1000mm; światło przejścia: 900mm; profile ocynkowane i lakier proszkowy kolor zielony; wyposażenie: słupy 60x60x2mm zawiasy regulowane 90 stopni; listwa; zamek i 3 klucze; klamka-klamka 2 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Kapturek do słupka ogrodzeniowego kapturek do słupka 40x60 mm - 20 szt. kolor czarny 20 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 847212

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/847212
Składania : 20-11-2023 08:00:00
Otwarcia : -

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.
Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?
Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:
zaproszeniem do złożenia oferty lub/i
zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub
zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu lub
złożeniem zamówienia przez Zamawiającego, którego przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.
W przypadku pytań:
technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel . 58 692 94 59
związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
Panel ogrodzeniowy 22 szt.
panel 2D ; wys. od 1230mm do 12500mm; szer. 2500mm; oczko 50x200mm; ocynk i lakier proszkowy kolor zielony, druty poziome podwójne fi 6/5/6mm
Obejmy do paneli 60-40 mm - 90 kompletów W skład kompletu wchodzą 1 x obejma 2 x śruba 2 x podkładka 2 x nakrętka 2 x książeczka do paneli 5 mm
Obejmy do paneli narożne 60x40 mm - 8 kompletów
W skład kompletu wchodzą 1 x obejma 2 x śruba 2 x podkładka 2 x nakrętka 2 x książeczka do paneli 5 mm
Furtka ręczna ogrodzeniowa - 2 komplety
furtka wypełniona: panel 2D drut 6/5/6 mm w ramie 60x40x2mm;
wys. od 1200mm do 1250 mm
szer. 1000mm;
światło przejścia: 900mm;
profile ocynkowane i lakier proszkowy kolor zielony;
wyposażenie: słupy 60x60x2mm
zawiasy regulowane 90 stopni;
listwa;
zamek i 3 klucze; klamka-klamka
kapturek do słupka 40x60 mm - 20 szt.
PODANA CENA WINNA ZAWIERAĆ CENĘ WRAZ Z TRANSPORTEM
Dostawa na adres :
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Gminy Pruszcz Gdański 83-00 Będzieszyn 113
Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy/zakupu przedmiotu zamówienia w zależności od podanej ceny. 3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 4) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 5) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 6) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS. 7) Termin płatności faktury - 14 dni od daty wpływu.Po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru. 8) Koszty związane z obsługa, dostawą i odbiorem po stronie Dostawcy. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia do upływu terminu składania ofert, bez podania przyczyny. 10) Zamawiający informuje, iż stosownie do treści przepisu art. 703 § 1 Kodeksu cywilnego przysługuje mu prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert. 11) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.).
Odrzucenie oferty:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185.).
Pouczenie:
Wykonawcy podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185.), którzy w okresie tego typu wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł, nakładanej w drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1, wykonawca po wybraniu oferty załącza skan podpisanego przez siebie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu sporządzonego według wzoru stanowiącego załacznik nr 1 (uzupełniamy o odpowiedni numer, w zależności od okoliczności - przyp.) do zapytania ofertowego.
3. W celu ustalenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1, Zamawiający najpierw bada tę ofertę Wykonawcy, która została oceniona jako najkorzystniejsza.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złożył wraz z tą ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w formie wskazanej w pkt 2, Zamawiający wezwie go za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub platformy zakupowej do uzupełnienia braku w terminie 3 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiając odrzuca ofertę wykonawcy.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawców - osób fizycznych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:
- adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo
- nr telefonu: 58 692 94 00
- adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
Inspektor danych osobowych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
Podstawa przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej umowy oraz przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie przepisów prawa oraz umowne w pozostałym zakresie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podpisania umowy.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczone od stycznia roku następnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. banki).
Prawa osób:
Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Warunki płatności - 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia i wpływu faktury wraz z podpisanym Przez Zamawiającego protokołu odbioru towaru. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Koszty dostawy - Po stronie dostawcy (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
W przypadku pytań:

technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel . 58 692 94 59

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.