Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Malowanie pomieszczeń biurowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Malowanie pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. Dr Józefa Rostka 2
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
tel. 32 34 99 413 lub 416
gospodarczy@chorzow.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 34 99 413 lu
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
NAZWA ZADANIA: Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy Ul. Rostka 2.
RODZAJ ZAMÓWIENIA: USŁUGI
SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (W TYM ZASTOSOTWANIE ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH):
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac malarskich pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie, Ul. Rostka 2.
2. Zakres robót obejmuje:
? roboty przygotowawcze i zabezpieczające (meble nie wyniesione przez Zamawiającego winny być przesunięte w sposób umożliwiający dostęp do wszystkich powierzchni ścian i sufitów) zabezpieczenie, szyb, wyposażenia oraz podłóg folią), ;
? przygotowanie zagruntowanie podłoża, szpachlowanie (przygotowanie powierzchni do malowania poprzez zmycie/gruntowanie łącznie z naprawą miejscowo występujących drobnych uszkodzeń tynków, usunięcie plam znajdujących się na ścianach, sufitach;
? malowanie ścian (dwukrotne);
? malowanie sufitów (dwukrotne);
? po zakończonym malowaniu ustawienie mebli i urządzeń -przywrócenie do stanu pierwotnego sprzed malowania;
? przekazanie odpadów firmie posiadającej stosowne zezwolenie.
3. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
? oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo
? deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską
albo
? oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za ,,regionalny wyrób budowlany"
? okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
4. SUFITY: Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi -sufity białe. Farby akrylowe, to produkty wodorozcieńczalne, pozbawione przykrego zapachu oraz przyjazne dla zdrowia, łatwe w aplikacji, z wysoką siłą krycia, o niskiej podatności na zażółcenie i zabrudzenie oraz wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie.
5. ŚCIANY: Kolorystyka ścian: Producent Caparol: farba L 85 C 5 H 246 Lago 60 lub równoważny. W sanitariatach Zamawiający wymaga aby ściany zostały pomalowane na kolor biały Malowanie farbami lateksowymi -wysoko odpornych mechanicznie o zwiększonej odporności na brud i kurz oraz zmywanie i szorowanie, zachowujące trwałość koloru w czasie, matowa, klasa II.
6. Środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, materiały pomocnicze jak środki do odtłuszczenia, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża oraz kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
7. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające uszkodzenia, spękania powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków, Z uwagi na występujące zarysowania i spękania należy zastosować odpowiednie środki do ich likwidacji i zabezpieczenia przed ponownym spękaniem (taśmy, uszczelniacze.). Powierzchnie winny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp.
8. Zamawiający informuje, że prace malarskie odbywać się będą w czynnym obiekcie użyteczności publicznej w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz. 16:00. Zamawiający przewiduje możliwość wykonywania części robót w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym godzin realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga przez rozpoczęciem prac związanych z malowaniem pomieszczeń uzgodnienia kolorystyki farb. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym
harmonogramu wykonywania prac oraz wykonywania ich w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników Sądu i - szczególnie dotyczy to robót wywołujących nadmierny hałas oraz pylenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerywania robót, które zakłócać będą pracę urzędu (popołudniowe dyżury aresztowe). Doraźne przerwy z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót.
9. Po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi pomieszczenia, w których były wykonywane prace, do stanu poprzedniego (tj. do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania prac). Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia wyposażenia pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz bieżącego utrzymania czystości na ciągach komunikacyjnych, w których prowadzony jest remont, a także bieżącego (codziennego) sprzątania po zakończonej pracy.
10. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz właściwą organizację robot zgodnie z przepisami bhp i p.poż., oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż.
11. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, technologii robót, sztuki budowlanej Zamawiający uzna za wycenione w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysie ofertowym opracowanym przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia.
12. Zamawiający informuje, że na terenie obiektu, którego dotyczy zamówienie Wykonawcę obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych czy środków psychoaktywnych. Stwierdzenie złamania tego zakazu przez Wykonawcę skutkować będzie wstrzymaniem robót, powiadomieniem odpowiednich instytucji i służb porządkowych oraz naliczeniem kar umownych.
13. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje materiały odpowiadające co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, na które przedłoży przed rozpoczęciem robót niezbędne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i świadectwa.
14. Wykonawca będzie usuwał z budynku i przyległego terenu na bieżąco odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac oraz poniesie koszt ich wywozu.
15. Zamawiający wymaga aby osoba nadzorująca prace przebywała na obiekcie w trakcie realizacji zamówienia i na bieżąco koordynowała prowadzone prace.
16. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca.
17. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki i wyposaży w środku ochrony osobistej osoby (pracowników Wykonawcy) przebywające na terenie budowy
18. Podstawą odbioru końcowego jest wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
19. Z czynności odbioru strony spiszą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach przedmiotu zamówienia lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestników odbioru.
20. Od Wykonawców oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót (po telefonicznym umówieniu spotkania) oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
21. Ilość osób niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca.
3. Poniżej obmiar powierzchni do malowania:
OPIS Ilość w m2 Wartość
1
Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (zgodnie z rozdziałem II pkt 2 publicznego zaproszenia)
1 588,73
3
Gruntowanie podłoża preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT- powierzchnie poziome
489,21
4
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, farbą akrylową starych tynków wewnętrznych sufitów
489,21
5
Gruntowanie podłoży preparatami "grunt do farb lateksowych" powierzchnie pionowe
1 099,52
6
Dwukrotne malowanie farbą lateksową starych tynków wewnętrznych ścian
1 099,52
7
Zabezpieczenie podłóg folią
489,21
8
Zabezpieczenie okien/drzwi
207,59
Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia wykonywali wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (każda roboczogodz. musi być wypracowana przez pracownika Wykonawcy w ramach stosunku pracy/umowy o pracę).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
- zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli.
Sankcje za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie
umowy o pracę Zamawiający przewidział we wzorze umowy. Pozostałe warunki realizacji usługi również określono w projekcie umowy.
GWARANCJA: określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (patrz kryteria wyboru oferty pkt. VI).
PODWYKONAWCY: Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom według wyboru Wykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

CPV: 45442110-0, 45442180-2

Dokument nr: OG 35-91/2023

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
TERMIN: 17 listopada 2023 roku godz. 09:00
MIEJSCE: SĄD REJONOWY W CHORZOWIE 41-500 Chorzów, Ul. Dr Józefa Rostka 2, I piętro, pok. 120

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2023 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
Ofertę może złożyć Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).
WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA JEST ZŁOŻENIE OFERTY NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - załącznik nr 1);
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) jako strona umowy w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 zadania o kwocie nie mniejszej niż 70 000 złotych brutto i rodzajem robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z referencjami.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Dokumenty i informacje, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
c) parafowany wzór umowy - (wg załączonego wzoru - załącznik nr 2);
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
UWAGA!
Wykonawcy winni dołożyć wszelkich starań aby złożyć w wymaganym terminie ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami o których mowa w pkt. IV niniejszego ogłoszenia.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
a) Uzupełnienie formularza ofertowego: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wolnych pozycji w formularzu ofertowym, wskazując odpowiednio cenę ryczałtową netto i brutto. Ponadto jest zobowiązany do wskazania terminu udzielonej gwarancji a także wykazania się doświadczeniem- wypełnienie poz. wykaz wykonanych usług.
b) W cenach jednostkowych Wykonawca musi ująć wszystkie koszty jakie będzie ponosił w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
c) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w PROJEKCIE UMOWY stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
d) Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
e) Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.
f) Prawidłowe ustalenie podatku VAT, obowiązującego w dniu złożenia oferty, należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
g) Należność za wykonaną usługę będzie regulowana każdorazowo po zrealizowaniu usługi, przelewem na konto Wykonawcy (konto firmowe, założone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) zgłoszone do ,,Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT" (tzw. ,,Biała lista") pod rygorem odmowy zapłaty, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony protokół odbioru, po skutecznym odbiorze przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego jednostki sądownictwa.
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert - cena- 80%
CB
Kryterium P = ------------------------- x 80
CBB
Gdzie:
P- liczba przyznanych punktów w kryterium cena
CB- najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
CBB- cena brutto oferty badanej
Kryterium oceny ofert - gwarancja na wykonane roboty-20%
Liczba punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium ,,Gwarancja na wykonanie roboty" zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Gwarancja oferty ocenianej
Kryterium Kg = ------------------------------- x 20
Gwarancja maksymalna
Gdzie:
Kg- liczba przyznanych punktów w kryterium gwarancji
1) W kryterium ,,Gwarancja na wykonanie roboty" Wykonawca podaje czas gwarancji w pełnych miesiącach.
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty i materiały wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę, krótszego niż wymagany okres gwarancji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią publicznego zaproszenia.
3) W przypadku nie podania (wpisania) okresu gwarancji, Zamawiający wpisze minimalny okres gwarancji, a oferta otrzyma 0 punktów w danym kryterium.
4) Maksymalny okres gwarancji na roboty i materiały do oceny ofert wynosi 48 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres maksymalny. Gwarancję należy liczyć od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy
5) Gwarancja producenta nie jest brana pod uwagę do wyliczenia w kryterium ,,Gwarancja na wykonane roboty"
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wynikającą z sumy uzyskanych punktów w kryteriach: cena oraz gwarancja na wykonane roboty.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, albo od siebie, albo też jako partner we wspólnym przedsięwzięciu, z jedną ostateczną ceną.
b) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
c) Oferta oraz wszystkie dokumenty odnoszące się do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym, bez użycia ścieralnego nośnika pisma (np. ołówka), a wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
d) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawców w przypadku składania oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie.
e) Dopuszczalne jest składanie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dot. Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu, uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnieniem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający może przez zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
f) Wykonawca ma możliwość nadesłania- złożenia oferty:
o na adres pocztowy Zamawiającego, wówczas winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego (tj. Sąd Rejonowy w Chorzowie Oddział Gospodarczy ul. Rostka 2, 41-500 Chorzów) oraz będzie posiadać oznaczenie: ,,Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Rostka 2. - OG 35-91/2023",
o na adres e-mailowy Zamawiającego (w temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy postępowania oraz numeru postępowania):
Wykonawca ma możliwość przesłania oferty w formie elektronicznej niezaszyfrowanej, bądź też w zaszyfrowanym pliku. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat) lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign), lub komercyjnych, W wypadku przesłania oferty w formie zaszyfrowanego pliku należy:
a. Przesłać plik zabezpieczony hasłem w w/w formacie w terminie składania ofert;
b. Hasło do odczytania pliku oferty proszę przesłać oddzielnym mailem najpóźniej do dnia i godziny ich otwarcia, pod rygorem uznania, że oferta została złożona po terminie składania ofert.
o osobiście - w Oddziale Gospodarczym- I piętro, pok. 120.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu złożenia stosownych wyjaśnień (doprecyzowania ofert) z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
2. Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
3. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
4. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert, Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
6. Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.
7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia, bez zbędnej zwłoki. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych do udzielania zamówień do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Chorzowie z siedzibą w (41-500) Chorzów, ul. dr. Józefa Rostka 2, tel. 32 34 99 445, NIP 6272204010, REGON 000322034
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Chorzowie, ul. dr. Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów lub wysyłając e-mail na adres: iod@chorzow.sr.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy (w przypadku gdy oferta będzie najkorzystniejsza) na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzielaniem zamówień do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000,00 złotych netto;
b) art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) dokumentacja zamówienia oraz podmioty przetwarzające.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami prawa.
6. Posiadają Państwo:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie pod uwagę przedstawionej oferty oraz zawarcie i realizacja umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza.
9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.