Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, dojazdów, placów i parkingów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, dojazdów, placów i parkingów

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji
Zdrojowa 6
43-450 Ustroń
powiat: cieszyński
tel./fax: 854 51 31
etomiczek@scr-ustron.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ustroń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax: 854 51 31
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ USŁUDZE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2023, poz. 1605 z późn. zm.), określonego w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy, tj. poniżej 130 000,00 zł.
W związku z planowaną usługą prosimy o przedstawienie oferty cenowej:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest:
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, dojazdów, placów i parkingów w obrębie nieruchomości położonej w Ustroniu, zarządzanej przez Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji.
od daty podpisania umowy do 30.04.2024 r.

Dokument nr: EDO / 15 / 2023

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji,
Oferty należy składać do dnia: 20.11.2023r. do godz.14:00, w siedzibie zamawiającego: Ustroń, Ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń, Sekretariat - pokój nr 209 (II piętro).
7. Oferty można również przesłać zamawiającemu na pocztą elektroniczną na adres poczty: etomiczek@scr-ustron.com.pl

Wymagania:
1. Oferta winna zawierać:
a) formularz ofertowy - załącznik nr 1
b) oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2
c) wykaz wszystkich wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie polegających na wykonaniu dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 3 do ogłoszenia - ,,Wykaz wszystkich realizacji").
d) kserokopię wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego do występowania w obrocie prawnym
2. Wymagania dotyczące przedmiotowego zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) odśnieżania,
b) posypywania środkami zapobiegającymi powstawanie gołoledzi,
c) wywozu nagromadzonego śniegu, lodu lub błota pośniegowego,
d) usuwania zmrożonej warstwy śniegu i lodu,
e) dyspozycyjności 24 godziny na dobę przez okres trwania umowy,
f) wykonania usługi odśnieżania lub posypywania najpóźniej do 30 minut od wystąpienia warunków atmosferycznych wymagających odśnieżania lub likwidowania śliskości.
g) wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem w trybie pilnym, kiedy zachodzi konieczność wykonania odśnieżania lub posypywania w czasie krótszym niż wymagany, wtedy czas wykonania usługi zostanie indywidualnie ustalony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego z Wykonawcą realizującym usługę,
h) w przypadku opadów śniegu w nocy, do wykonania usługi odśnieżania najpóźniej do godziny 6:30,
i) pozostawania w stałej gotowości, na każde wezwanie Zamawiającego oraz będzie zobowiązany zabezpieczyć stałą łączność telefoniczną wraz z podaniem adresu firmy, telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adresu e-mail,
j) pozostawania w stałym kontakcie osobistym lub telefonicznym z właściwym przedstawicielem Działu Obsługi Szpitala,
k) wykonywania przedmiotu umowy siłami własnymi, przy użyciu własnych urządzeń, sprzętu, narzędzi i pracowników, w szczególności własnym transportem, sprawnym pod względem technicznym lub przez podwykonawców zgłoszonych w ofercie
l) Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
m) Wykonawca zobowiązany będzie posiadać polisę ubezpieczenia OC na wykonywane przez siebie usługi, o wartości co najmniej 200.000,00 zł przez cały okres obowiązywania umowy,
n) Usługi odśnieżania następować będą w miarę potrzeb ,po wystąpieniu warunków atmosferycznych wymagających odśnieżania lub likwidowania śliskości.
o) Usługą należy objąć utrzymania dróg, dojazdów, drogi dojazdowej do karetek, placów , parkingów, chodników w obrębie nieruchomości położonej w Ustroniu, zarządzanej przez Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji
3. Proszę o podanie w ofercie ceny za zrealizowanie niniejszego zamówienia, zg. z przedstawionymi warunkami z zastrzeżeniem, iż cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia wraz z należnymi podatkami, opłatami i upustami. Wszystkie uwarunkowania związane z realizacją przedmiotowego zadania uwzględnia cena oferty.
4. Ceny podane przez wykonawcę za przedmiot zamówienia są obowiązujące przez okres ważności umowy i nie będą podlegały waloryzacji w okresie jej trwania.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków:
a) jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena wykonania przedmiotu zamówienia. Ranking ofert zostanie ułożony w kolejności zaoferowanych cen - od najniższej do najwyższej.
8. Firma, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowana o tym fakcie telefonicznie.

Kontakt:
9. Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są:
? pod względem merytorycznym i proceduralnym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
- Ewa Tomiczek, tel./fax: 854 51 31, w godzinach od 800 do 1400 od poniedziałku do piątku

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.