Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
564z dziś
5324z ostatnich 7 dni
23684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa, transport i posadzenie drzew

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa, transport i posadzenie drzew

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
ul. Retkińska 41
94-004 Łódź
powiat: Łódź
Nr telefonu: (0 42) 628 72 00
sekretariat@zzm.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: Nr telefonu: (0 42)
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest :
1.1 DOSTAWA, transport i posadzenie drzew. Transport realizowany jest przez Wykonawcę
we własnym zakresie, bez udziału Zarządu Zieleni Miejskiej, musi odbyć się w sposób nie
powodujący uszkodzenia drzew.
o
Warunki, jakie musi spełnić materiał roślinny:
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 1 m (18-25 cm) (wykaz drzew wraz
z ilością sztuk do posadzenia stanowi załącznik nr 1);
- w przypadku odmiany świdośliwa lamarcka - forma wielopniowa (min. 4 pnie)
o wysokości 2,5-3 m (poz. nr 8)
? wyprodukowane w gruncie i dostarczone z bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką jutową
i drucianym koszem (w przypadku balotów); - kopane,
? dopuszczane jest dostarczenie materiału roślinnego w donicy, jeśli dany gatunek jest trudno
dostępny kopany; specyfikacja materiału pozostaje bez zmian;
? muszą być zgodne z odmianą, wskazaną przez Zamawiającego;
? materiał z danego gatunku i grupy powinien być wyrównany pod względem wysokości,
kształtów koron i obwodów pni;
? muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytków i otarć kory, z zabliźnionymi
ranami po formowaniu korony, bez oznak chorób grzybowych i szkodników;
? przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
? pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie symetrycznie w typowy dla odmiany
sposób;
? system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
a na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie włośnikowe;
? przewodnik powinien być prosty;
? blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte;
? materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty;
? dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z ,,Zaleceniami jakościowymi
dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" - opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich, jak
również musi być właściwie oznaczony, tzn. drzewa muszą mieć etykiety, na których
podana jest nazwa łacińska.
o Wady niedopuszczalne - drzewa nie mogą być dotknięte ani jedną z tych wad:
? silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
? odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
? ślady żerowania szkodników,
? oznaki chorobowe,
? zwiędnięcie i pomarszczenie kory, martwice i pęknięcia kory,3
? uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
? dwupędowe korony drzew form piennych,
? drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę w stosunku
do prawidłowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,
? złe zrośnięcie korony z podkładką,
? jednostronne ułożenie pędów korony drzew.
1.2 Na przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz sadzenie drzew składają się następujące
czynności:
o wykopanie dołu większego niż średnica bryły korzeniowej sadzonego drzewa. Doły należy
wykopywać ostrożnie, ze względu na bliskość korzeni drzew i krzewów sąsiadujących. Należy
uwzględnić wywóz nadmiaru ziemi oraz wszelkich innych odpadów. Urobek należy zawsze
odkładać na uprzednio rozłożoną folię. Nie zezwala się składowania ziemi z dołów
bezpośrednio na trawnikach lub powierzchniach przyległych,
o umieszczenie drzewa w dole - szyjka korzeniowa powinna się znajdować do 3 cm nad
planowaną powierzchnią poziomu misy. Należy przewidzieć, że misa będzie obniżona o 5 cm
w stosunku do gruntu rodzimego,
o całkowita zaprawa dołu ziemią urodzajną z wolno uwalniającymi się nawozami. Nie.
dopuszcza się użycia ziemi wykopanej z dołu pod drzewo do zasypywania dołów. Ziemię
tą należy wywieźć tego samego dnia,
o ściółkowanie średnio zmieloną przekompostowaną korą drzew iglastych całej powierzchni
misy, warstwą 5-cio centymetrową (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 -
5 cm odstępu między ściółką a nasadą pnia,
o podlanie wodą po posadzeniu, do całkowitego przesiąknięcia bryły korzeniowej.
1.3 Stabilizacja roślin polega na:
o wbiciu trzech palików. Paliki toczone, o średnicy ok. 6-8 cm, wysokości 250 cm powinny być
nowe, wykonane z drewna ciśnieniowo impregnowanego. Paliki należy wbić w ziemię na
głębokość 50 cm poza zasięg bryły korzeniowej,
o paliki należy połączyć ze sobą pojedynczą poprzeczką z półpalika, umieszczoną
u góry oraz dwiema poprzeczkami z półpalika na dole. Pień drzewa mocujemy do palików
taśmą w kolorze ciemno zielonym lub czarnym. Mocowania nie mogą być zbyt ścisło
naciągnięte, pień musi mieć pewną swobodę niewielkiego ruchu,
o Wymagania jakie musi spełniać materiał nasadzeniowy:
? materiał roślinny przynajmniej 2-krotnie szkółkowany - wymagane oświadczenie
ze szkółki,
? materiał roślinny z co najmniej 5 dobrze wykształconymi pędami głównymi typowymi
dla odmiany oraz prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym,
? materiał roślinny musi być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania
szkodników,
? materiał roślinny w ramach gatunku i odmiany musi być wyrównany, jednolity w całej partii oraz
musi posiadać parametry charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany
(dot. wysokości, kształtu i rozkrzewienia sadzonek),
? materiał roślinny musi być opatrzony etykietą z nazwą łacińską.
2.2.
Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.

Dokument nr: ZZM.WPP.2511.61.2023

Składanie ofert:
8.1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi,
ul. Retkińska 41, 94-004 Łódź, od poniedziałku do piątku w godz.ch 07:30-15:30
8.2. Ofertę w postaci elektronicznej (jeśli zamawiający dopuścił składanie ofert w takiej postaci)
należy przesłać na adres sekretariat@zzm.lodz.pl
8.3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
17.11.2023 r.
do godz.
12.00

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 04.12.2023 r.

Wymagania:
5. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
5.1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
5.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA (określić,
jeśli Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu i/lub podstawy wykluczenia):
6.1. ..................................
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
7.1. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej / dopuszcza złożenie oferty
w postaci elektronicznej* za pomocą poczty email (*niewłaściwe skreślić).
W przypadku dopuszczenia składania ofert w postaci elektronicznej:
7.1.1. poniższe postanowienia stosuje się odpowiednio do dokumentów składanych
przed zawarciem umowy,
7.1.2. w przypadku dopuszczenia składania oferty lub dokumentów w postaci elektronicznej -
muszą być one złożone z zachowaniem formy dokumentowej tj. w sposób umożliwiający
identyfikację osoby składającej ofertę (Art. 77.2 Kodeksu cywilnego)
7.2. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione
do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem".
7.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z wymaganiami OWZ. Jeżeli Wykonawca złoży
więcej niż jedną ofertę, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę.
7.4. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszego OWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści
oraz opisu kolumn i wierszy.
7.5. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli oferta, załączniki zostaną podpisane5
przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7.6. Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne musi zostać złożone na wezwanie Zamawiającego
w oryginale lub kopii poświadczonej przez wykonawcę. W przypadku pełnomocnictwa
złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym
tłumaczeniem na język polski.
7.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem
na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
7.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
9.1. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich i wyrażona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
9.3. Cena może być tylko jedna.
9.4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym".
9.5. Cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia,
zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty (i nie podlega
zmianie przez cały okres trwania umowy - zapis fakultatywny).
9.6. Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
podatkowych.
10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
10.1.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium,
waga, sposób punktowania).
Nazwa kryteriumWagaMaksymalnie ilość punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium
1.Cena wraz z podatkiem VAT100 %100 punktów
2.Inne kryterium...... %...... punktów
RAZEM100 %100 punktów
L.p.6
10.2.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
przyznanych w ramach ustalonego kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium
zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom
będzie odbywać się wg poniższej zasady:
Cp = Cn / Cb x ......pkt
gdzie:
Cp - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie
Cn - cena najniższej oferty wraz podatkiem VAT
Cb - cena badanej oferty wraz z podatkiem VAT
Inne kryterium: ....................................
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej oferty dla kryterium ,,Cena" w celu oceny
dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra
po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli
cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę
pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe
użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią
OWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający
może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny lub kosztu.
W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje odpowiednio przepisy
art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy
Pzp oraz dodatkowo jeżeli udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
Wykonawca związany będzie ofertą przez 30 dni od upływu terminu otwarcia ofert.7
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY1
11.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości ......... (maksymalnie 10%) % ceny całkowitej podanej w ofercie.
11.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
11.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
11.3.1. pieniądzu;
11.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
11.3.3. gwarancjach bankowych;
11.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
11.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
11.4. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem,
iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną
na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy.
11.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym.
11.6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne,
niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie
Zamawiającego. Gwarancje /poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych
dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
11.6.1. nazwę i adres Zamawiającego;
11.6.2. nazwę i adres Wykonawcy;
11.6.3. oznaczenie (numer postępowania);
11.6.4. określenie przedmiotu postępowania;
11.6.5. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem;
11.6.6. termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy
oraz okres rękojmi za wady).
11.7. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji
lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów, które:
11.7.1. nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 11.6 OWZ lub
11.7.2. nakładają na Zamawiającego obowiązek potwierdzania, w banku prowadzącym
rachunek
Zamawiającego,
autentyczności
podpisów
osób
uprawnionych
do złożenia wezwania do wypłaty kwoty zabezpieczenia.
11.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym we wzorze umowy.
12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
12.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące
dokumenty:
12.1.1. potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,2
Zapis fakultatywny. W przypadku nie wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy powyższy
zapis można wykreślić.
1
2 Wykreślić jeżeli nie wymagano wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy8
12.1.2. kserokopię uprawnień budowlanych osoby, która będzie pełnić funkcję: kierownika
budowy wraz z zaświadczeniami o ich przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego3.
12.1.3. polisę ubezpieczeniową wraz z opłaconymi składkami,
12.1.4. harmonogram robót i skrócony kosztorys ofertowy4,
12.1.5. inne ..........................................
12.2. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 12.1 będzie traktowane jako uchylenie
się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
13. Zamawiający przewiduje / nie przewiduje* możliwości przeprowadzenia negocjacji
z wykonawcami po złożeniu przez nich ofert. (decyzja taka może być podjęta na każdym etapie
postępowania)
15. Zamawiający zastrzega możliwość
w każdym czasie bez podania przyczyny.
unieważnienia
przedmiotowego
zamówienia

Uwagi:
14. Klauzula Informacyjna RODO5
14.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej z siedzibą
w Łodzi, 94-004 Łódź, ul. Retkińska 41, tel. 42 628 72 00,
14.2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się
z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dane.osobowe@zzm.lodz.pl
14.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wschód Śródmieścia -
ratujmy zieleńca na Narutowicza oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
14.4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP. Ponadto odbiorcą danych
zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być
podmioty z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie
z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub
archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak
wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula
zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym
danych osobowych.
14.5. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane dotyczące
wyroków skazujących i naruszeń prawa), w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
14.6. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
14.7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
3 Wykreślić jeżeli zamówienie nie dotyczy robót budowlanych
4 Wykreślić jeżeli zamówienie nie dotyczy robót budowlanych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RODO"
14.8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem określonym
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
14.9. W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22
ust. 1 i 4 RODO.
14.10. Posiada Pani/Pan:
14.10.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
14.10.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
14.10.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia; W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia
tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
14.10.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
14.11. Nie przysługuje Pani/Panu:
14.11.1. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
14.11.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
14.11.3. prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14.12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne względem osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte
w Formularzu ofertowym.10

Kontakt:
4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI
4.1. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie lub drogą elektroniczną*.
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
4.2. Korespondencję do Zamawiającego, powołując się w tytule na nr sprawy postępowania
(uzupełnić wykropkowane pole) ZZM.WPP.2511.61.2023 należy kierować w jednej z form:
a) pisemnie na adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
94-004 Łódź, ul. Retkińska 41 lub
b) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zzm.lodz.pl
4.3. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza
to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz
z tłumaczeniem na język polski.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.