Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wymiana drzwi wewnątrznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana drzwi wewnątrznych

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
ul. Wiślna 7
31-007 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12-25-57-300, 12-25-57-347, 12-25-57-400, fax 12-42-24-386, tel.: +48 12 62 90 148
kazimierz.wojakowicz@mf.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12-25-57-300, 1
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na wymianę drzwi wewnątrznych w budynku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
zlokalizowanym w Krakowie przy Ul. Władysława Łokietka 20
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest wymiana 3 szt. istniejących drzwi wewnętrznych,
przeciwpożarowych EI 30 do pomieszczeń nr P3, P4 i P5, zlokalizowanych na kondygnacji
podziemnej (-1) w budynku przy Ul. Łokietka 20 w Krakowie na drzwi wewnętrzne,
przeciwpożarowe dymoszczelne EI 30 S; prace będą realizowane w czynnym obiekcie, w
którym będą działać użytkujące go instytucje;
2) przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 - wzór umowy (załącznik nr 1 -
opis przedmiotu zamówienia).

Dokument nr: 1201-ILN.200.5.2023

Składanie ofert:
Ofertę (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego) należy do 20 listopada
2023 r. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
kazimierz.wojakowicz@mf.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin i warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 20 grudnia
2023 r.

Wymagania:
4. Wizja lokalna:
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania wszelkich informacji, które
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość
roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę stanowi uzupełniony w sposób czytelny i podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy formularz ofertowy, uzupełniony w sposób czytelny i
podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy;
2) ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym;
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena brutto za wykonanie zamówienia, wskazana w formularzu ofertowym, powinna
uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia oraz obejmować należne opłaty i podatki.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób
oceny ofert:
Jedynym kryterium przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej części zamówienia
będzie cena brutto (cena brutto - 100%).
10. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru;
2) przedmiotowe postępowanie o zamówienie publiczne jest wyłączone ze stosowania
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania
w przypadku, gdy wartość najkorzystniejszej ofert dla poszczególnych części zamówienia
przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na ich sfinansowanie.

11. Dane do faktury:
1) Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków,
NIP 6761773084;
2) Płatność za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie prawidłowo
wystawionej faktury VAT według szczegółowych warunków określonych we Wzorze
umowy.
Fakturę VAT należy przesłać na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków;

Uwagi:
12. Dane osobowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuje się, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Administracji Skarbowej
w Krakowie z siedzibą przy ul. Wiślnej 7, 31-007 Kraków (tel.: 12 25 57 347, e-mail:
sekretariat.ias.krakow@mf.gov.pl);
2) w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: iod.krakow@mf.gov.pl lub listownie na adres: ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków z
dopiskiem IOD na kopercie;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
1201-ILL-2.261.54.2023;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 pzp
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo do sprostowania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
7) przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z pzp;
9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak
również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
10) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
4/4
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
11) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
12) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.
13) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w zakresie zamówienia: Kazimierz Wojakowicz, tel. 12 62 90 148, e-mail:
kazimierz.wojakowicz@mf.gov.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.