Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
260z dziś
5172z ostatnich 7 dni
21577z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Demontaż i utylizacja koszy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Demontaż i utylizacja koszy

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
powiat: łódzki wschodni
Tel.: +48 42 213 24 40
zamowienia@andrespol.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Andrespol
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 42 213 24
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Demontaż i utylizacja koszy podwieszonych do gry w koszykówkę w hali sportowej
GOSiR w Wiśniowej Górze
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest demontaż i utylizacja koszy podwieszonych do
gry w koszykówkę w hali sportowej GOSiR w Wiśniowej Górze.
2. Wraz z demontażem koszy należy zdemontować instalację elektryczną doprowadzoną do
zasilania silników elektrycznych przy ruchomych koszach oraz platformę z silnikiem i
wciągarką zamontowaną nad ruchomym koszem.
3. Podwieszone kosze powodują przesuwanie i skręcanie belek, do których są zamontowane:
każdorazowe uruchomienie koszy powoduje szarpanie belkami i przesuwanie względem
osi konstrukcyjnych belek.
Konstrukcja składa się z belek dwuteowych podwieszonych między belkami
konstrukcyjnymi dachu hali (belki dł. ok. 6,2m), rozpartymi przyspawanymi rurami,
wzmacniana ściągami z linek. Na belkach zamocowana płyta z przymocowanym silnikiem
elektrycznym podnoszenia ruchomej części konstrukcji kosza. Belki dwuteowe
podwieszone na wysokości c.a. 7,8 m
Całość konstrukcji, poza belkami dwuteowymi, przewidziana jest do demontażu.
Zdemontowane elementy przewidziane są do utylizacji (oprócz silników z wciągarką).
4. Silniki elektryczne z wciągarką po zdemontowaniu należy dostarczyć do Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze przy Ul. Piekarniczej
6/10.
5. Wykonawca po przejęciu terenu robót, zobowiązany jest zabezpieczyć teren przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz w związku
z prowadzonymi pracami budowlanymi Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie
ryzyka.
6. Posadzka sali gimnastycznej: parkiet. Zamawiający wymaga odpowiedniego
zabezpieczenia parkietu w celu uniknięcia jego zniszczenia.
7. Do obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy w okresie i w ramach realizacji
Przedmiotu umowy w szczególności należy:
1) zapewnienie prawidłowego składowania i usuwania po ich wykorzystaniu wszelkich
urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych
urządzeń prowizorycznych,
2) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu robót,
3) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
4) uporządkowanie terenu po wykonaniu Przedmiotu umowy,
5) zapewnienie i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej w miejscu robót budowlanych i jego otoczeniu,
6) terminowe wykonanie Przedmiotu umowy oraz zapewnienie, że roboty ukończone
przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom i celom, dla
których są przewidziane;
7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu
umowy,
8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności prawnej za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z
prowadzonymi robotami,
9) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
10) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
II. Wymagania dotyczące odbioru:
1. Końcowy odbiór nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez
przedstawiciela Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.
2. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół ich odbioru przez
Zamawiającego, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy.

Otwarcie ofert: VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Andrespolu,
Andrespol, Ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) w dniu 20 listopada 2023 roku
o godz. 1230. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których
oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres
gwarancji i warunki płatności.

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy
w Andrespolu, Ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol oraz opisane:
Oferta w postępowaniu:
Demontaż i utylizacja koszy podwieszonych do gry w koszykówkę w hali sportowej
GOSiR w Wiśniowej Górze
Nie otwierać przed dniem: 20 listopada 2023r. godz. 1230"
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy
w Andrespolu, 95 - 020 Andrespol Ul. Rokicińska 126, Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2023r. do godz. 1200
3. Ofertę można złożyć osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu
wymaganym przez Zamawiającego jest, jeżeli nie określono inaczej, złożenie przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie
w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania).
VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
Wymagania podstawowe.
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
3. Oświadczenia składa się w formie oryginałów, inne dokumenty dołączone do oferty składa
się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub Pełnomocnika.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę
pisemną.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie, arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny
sposób trwale połączone w jedną całość.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są
dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione
w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do
podpisywania oferty.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego
Zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją
zadania, jak również niewskazane wprost w Zaproszeniu do składania ofert, a niezbędne do
realizacji zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Obowiązującym sposobem rozliczenia jest ryczałt.
4. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz
zakres podany w Zaproszeniu do składania ofert, jest ceną kompletną, jednoznaczną
i ostateczną.
5. Cenę - należy podać cyfra oraz słownie w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
6. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia,
określone zostały w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert - wzór umowy w sprawie
zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 2 - Wzór umowy.
7. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami
podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
8. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
9. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/podatku akcyzowym,
należy do Wykonawcy.
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób opisany w niniejszym
rozdziale kierując się niżej podanym kryterium i jego wagą.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie i wagi punktowe:
Lp.Kryterium
1Cena oferty brutto
(C), zwana też
,,Ceną"
Znaczenie procentowe
kryteriumMaksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium
100%100 punktów
4. Sposób oceniania ofert:
1) Zasady oceny kryterium ,,CENA" (C)
a. W kryterium Cena, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak
najniższy wskaźnik (Cena), punkty zostaną przyznane wg. następującego wzoru:
C = Cmin/Co x 100 x 100%, gdzie:
o C - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,Cena"
o Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających
odrzuceniu
o Co - cena brutto oferty badanej
o 100 - wskaźnik stały
o 100 % - procentowe znaczenie kryterium ,,Cena"
b. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium ,,Cena" obliczona zostanie przez
podzielenie najniższej ceny brutto z ofert przez cenę ocenianej oferty
i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono
na 100%.
c. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium ,,Cena" otrzyma 100 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska największą łączną
liczbę punktów w kryterium ,,Cena".
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do
złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składając oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
uprzednio ofertach.
XI. Warunki płatności
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy
w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
XIII. Przesłanki odrzucenia oferty
1. Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku, gdy:
a) treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
b) została złożona przez podmiot:
o Niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
o Powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
XV. Postanowienia końcowe:
1. O wyborze terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub
pocztą elektroniczną.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejszą, będzie uchylał
się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku,
gdyby jego realizacja nie leżała w interesie publicznym lub nie wpłynie żadna oferta
niepodlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
4. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców (umowę konsorcjum), stwierdzającą solidarną odpowiedzialność
wszystkich Wykonawców za realizacje zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla
jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego
w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.
2) Umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego
dokumentu do oferty).
3) Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XVI. Tryb zamówienia
1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605).
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostaje opublikowane na: stronie internetowej
Zamawiającego - https://www.bip.andrespol.pl/

Uwagi:
XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 i 14 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym ,,RODO", informuję, że:
? Administratorem danych osobowych jest Gmina Andrespol reprezentowana przez Wójta
Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel.
042 213 24 40; e-mail: ug@andrespol.pl
? Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Andrespolu jest Pani
Karolina Student, e-mail: iod@andrespol.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres
wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
? Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia RODO1,
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX
Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
Załączniki:
1
Art.10 RODO Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub
powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 wolno
dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub
prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których
dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz
publicznych.

Kontakt:
XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Pod względem formalnym i merytorycznym:
Szymon Tarka, tel. (42) 213 24 40 w. 851, e-mail: szymon.tarka@andrespol.pl
Rafał Frankiewicz, tel. (42) 213 24 40 w. 827, e-mail: zamowienia@andrespol.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.