Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Suwałkach
ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki
powiat: Suwałki
Tel.: 87 563 13 00
przetargi@suwalki.so.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 87 563 13 00
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Wykonanie systemu kontroli dostępu wraz z systemem rejestracji czasu pracy w:
Część I: w budynkach Sądu Rejonowego w Augustowie (ul. 3-go Maja 43, Ul. Młyńska 59 i w Sejnach, Ul. Konarskiego 23B) i
Część II: w budynkach Sądu Rejonowego w Olecku (ul. Sembrzyckiego 18 i Osiedle Siejnik I 18)"
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Wykonanie systemu kontroli dostępu wraz z systemem rejestracji czasu pracy w:
Część I: w budynkach Sądu Rejonowego w Augustowie (ul. 3-go Maja 43, Ul. Młyńska 59 i w Sejnach, Ul. Konarskiego 23B) i
Część II: w budynkach Sądu Rejonowego w Olecku (ul. Sembrzyckiego 18 i Osiedle Siejnik I 18)"
Szczegółowy zakres robót, podlegających nadzorowi inspektorskiemu stanowi dokumentacja będąca załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania.
Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego stanowiącego przedmiot postępowania, został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, a obejmuje w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją tj. projektem technicznym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, którym dla przedmiotowego zadania jest Sąd Okręgowy w Suwałkach -- wymagana ilość pobytu na budowie minimum dwa razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego,
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
3) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia w przypadkach:
a) zastosowanie rozwiązań zamiennych,
b) braku szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń,
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, poszczególnych etapów, odbioru końcowego (odbiór robót ulegających zakryciu powinien nastąpić w ciągu 2 dni roboczych do zgłoszenia),
6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,
8) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym,
9) uzgadnianie stanowiska z Zamawiającym w zakresie zgłoszonych przez Wykonawcę rozbieżności między specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ oraz formularzem ofertowym złożonym przez Wykonawcę ze wskazaniem Zamawiającemu prawidłowego, zgodnie z przepisami prawa oraz normami budowlanymi rozwiązania, a także przekazanie na piśmie Wykonawcy informacji w zakresie rozstrzygnięcia zgłoszonych wątpliwości,
10) zwoływanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, informowanie osób, podmiotów, które mają brać udział w tych spotkaniach, o ich terminach oraz miejscu, w celu omawiania bieżących spraw dotyczących wykonywania i zaawansowania prac. Inspektor jest zobowiązany także do protokołowania osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę protokołów takich narad,
11) dokonywanie sprawdzenia, w miarę potrzeby, składowanych przez Wykonawcę, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, urządzeń, elementów systemów lub materiałów służących do wykonania przedmiotu umowy pod względem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zachowania jakości i właściwości,
12) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
13) monitorowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w harmonogramie realizacji robót budowlanych,
14) kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji inwestycji,
15) uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń,
16) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań w zależności od potrzeb,
17) kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez wykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. Nadzór i kontrola działań osób,
które należą do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, pod względem zgodności tych działań z treścią umowy zawartej między Wykonawcą, a Zamawiającym lub z prawem; a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości takich działań zwrócenie się na piśmie do Wykonawcy z żądaniem usunięcia takiej osoby z terenu prac z żądaniem pozbawienia tej osoby wpływu i związku na dalsze wykonywanie prac,
18) kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową i wymaganiami umowy,
19) uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie terenu inwestycji oraz ich kontrola,
20) egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
21) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, jeśli będzie prowadzony, dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, w przypadku nieprowadzenia dziennika budowy stwierdzanie wykonania takich czynności notatkami służbowymi, a następnie ich załączenie do protokołu odbioru częściowego, odbioru etapu prac lub odbioru końcowego, w zależności od tego kiedy taka notatka została sporządzona,
22) zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
23) weryfikacja, analizowanie i zatwierdzenie do zapłaty faktury wystawionej odrębnie dla każdej części zamówienia, przez wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane,
24) uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym,
25) badanie zgodności, kompletności, prawidłowości dokumentacji złożonej przez Wykonawcę do zgłoszenia prac do odbioru wraz ze zgłaszaniem Wykonawcy niekompletności tej dokumentacji, jej wadliwości lub nieprawidłowości w niej oraz egzekwowanie od Wykonawcy wykonania tej dokumentacji w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami prawa oraz ze stanem faktycznym,
26) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub nieścisłości albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej inspektor nadzoru jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek,
27) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych,
28) zarządzanie całym procesem przekazania systemu SKD, RCP do użytkowania,
29) inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
30) poświadczenie terminu zakończenia etapu robót oraz zakończenia całości zadania.
Pozostałe warunki realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: SG.221.14.2023

Składanie ofert:
12. Miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres: przetargi@suwalki.so.gov.pl lub w wersji papierowej na adres Zamawiającego lub poprzez dostarczenie na Biuro Podawcze w zamkniętej kopercie z oznaczeniem sprawy SG.221.14.2023 i dopiskiem: ,,nie otwierać przed terminem otwarcia ofert". Termin złożenia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 12:00.
2) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Sądu Okręgowego w Suwałkach, Ul. Waryńskiego 45. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania nie będzie podlegała ocenie.
3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia:
Okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia określa się od daty podpisania umowy na realizację zadania pn. ,,Wykonanie systemu kontroli dostępu wraz z systemem rejestracji czasu pracy w:
Część I: w budynkach Sądu Rejonowego w Augustowie (ul. 3-go Maja 43, Ul. Młyńska 59 i w Sejnach, Ul. Konarskiego 23B) i
Część II: w budynkach Sądu Rejonowego w Olecku (ul. Sembrzyckiego 18 i Osiedle Siejnik I 18)" do daty dokonania odbioru końcowego prac będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek i wad włącznie z udziałem w przeprowadzeniu odbioru pousterkowego i pogwarancyjnego. Termin wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę określono - do 15 grudnia 2023 r. od dnia podpisania umowy na realizację zadania.
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy na wykonanie zadania.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie udzielane jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. póz. 1605 ze zm.) - wartość zamówienia mniejsza niż kwoty wskazane w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
7. Informacje dodatkowe
Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia i
pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na przedmiot zamówienia.
Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.
8. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu
1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązany jest posiadać:
a) aktywny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 2351 - dalej ,,ustawa PB"), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 1646 - dalej ,,ustawa o uznawaniu kwalifikacji").
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych dla wymaganych specjalności wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
c) doświadczenie polegające na należytym pełnieniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert nadzoru inwestorskiego nad realizacją co najmniej 2 robót budowlanych branży teletechnicznej, elektrycznej.
3) Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zaproszeniu.
4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą:
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
b) wypełniony i podpisany załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług;
c) parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wyżej wymienionego dokumentu. Niezłożenie przez każdego z Wykonawców, którzy składają ofertę wspólnie, tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty;
e) kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
f) kopie uprawnień budowlanych dla wymaganych specjalności wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zaproszenia.
2) Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez cały okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
3) Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
4) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5) Cena opisana w pkt 11 ppkt 1) lub pkt 11 ppkt 2) jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
6) Cenę oferty należy podać w PLN.
13. Zawarcie umowy:
Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku Nr 4 z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.
14. Wynik postępowania:
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty. Unieważnienie
postępowania:
Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty
najkorzystniejszej, na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

Kontakt:
4. Osoby upoważnione do kontaktu:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Małgorzata Micał, w godz. od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 563 13 27. e-mail: malgorzata.mical@suwalki.so.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.