Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa żaluzji pionowych oraz dostawa wraz z montażem rolet materiałowych i żaluzji...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa żaluzji pionowych oraz dostawa wraz z montażem rolet materiałowych i żaluzji poziomych

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
powiat: Kraków
tel.: 12 619 52 58, 12 619 53 63, 12 619 57 69
zamowienia.publiczne@krakow-sr.sr.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 12 619 52 58,
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Naprawa żaluzji pionowych oraz dostawa wraz z montażem rolet materiałowych i żaluzji poziomych we wskazanych pomieszczeniach budynków pozostających w dyspozycji Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie"
2) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolet materiałowych i żaluzji poziomych do pomieszczeń K-137, K-213C, 910 (ul. Kordylewskiego 11) oraz naprawa żaluzji pionowych w pokoju K-220, znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

CPV: 39515410-2, 39515430-8, 50000000-5

Dokument nr: G.S.230.51.2023

Składanie ofert:
9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (zgodnie z pkt. 11)
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:
zamowienia.publiczne@krakow-sr.sr.gov.pl do dnia 17 listopada 2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2023 r.

Wymagania:
o zamówieniu o wartości poniżej progu stosowania ustawy PZP
w postępowaniu w trybie procedury otwartej
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy ,,Prawo zamówień publicznych".
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę.
a) Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
b) W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1-3 w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
c) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
d) Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy Wykonawca dokonał osobistego poboru wymiarów.
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2),
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy),
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4)
8) Kryteria wyboru: kryterium ceny (C) (w złotych) - 100 %
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Ocenie poddane będą jedynie oferty kompletne i nie odrzucone w toku postępowania.
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców oferty z taką samą najniższą ceną Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach.
Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
10) Forma płatności.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem za całość przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty wystawienia faktury oraz podpisania odbioru bez zastrzeżeń
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca składając ofertę równocześnie akceptuje warunki określne w niniejszym Ogłoszeniu i wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia;
b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na załączniku nr 2 do Ogłoszenia, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane i złożona do wyznaczonego terminu;
d) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert;
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z wymaganymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
f) Treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym przez Zamawiającego
g) Dokumenty w formie oryginału nie podlegają zwrotowi
h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12) Zamawiający odrzuci ofertę, która:
a) nie odpowiada treści ogłoszenia oraz załączników do ogłoszenia;
b) jest niezgodna z przepisami, w tym przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę;
d) zawiera informacje nieprawdziwe lub wprowadzające Zamawiającego w błąd.
13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
16) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

Kontakt:
4) Dane osoby do kontaktu:
Elżbieta Kucharska te.: 12 619 57 69, e-mail: og@krakow-sr.sr.gov.pl
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1500

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.