Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
984z dziś
6519z ostatnich 7 dni
23551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie i montaż miedzianego daszku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i montaż miedzianego daszku

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock
powiat: Płock
tel . 24 / 366 36 00
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel . 24 / 366 36 00
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM DO 130 000 ZŁ. Zamawiający - Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z KC) na realizację zadania pn. ,,Wykonanie i montaż miedzianego daszku na czerpni wentylatorowni bloku D w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż miedzianego daszku na czerpni bloku D od strony Ul. Małachowskiego zgodnie opisem przedmiotu zamówienia i kosztorysem ślepym stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Dokument nr: LOM.26.19.2023

Składanie ofert:
IV. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 20.11.2023 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz dopiskiem: ,,Oferta na realizację zadania: Wykonanie i montaż daszku". Decydująca jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2023 r.

Wymagania:
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub KRS, podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4. Ponadto, w przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i kolejno ponumerowane, począwszy od nr 1 na pierwszej stronie oferty.
5. Kartki powinny być połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bip.zjo.lo.pl
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.zjo.lo.pl
V. Warunki realizacji zamówienia:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi
zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
VI. Ocena ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium 100% cena.
2. W przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia lub gdy Wykonawcy złożyli ofertę z taką samą ceną, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje.
3. Dyrektor szkoły może zwrócić się do każdego oferenta o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących jego oferty.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która będzie spełniała wymogi formalne.
5. Dyrektor szkoły może bez podania przyczyny:
- zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty,
- unieważnić postępowanie.
6. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.
7. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa Oferenta do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania poprawek oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich w ofertach Wykonawców.
9. Zamawiający dokona badania jedynie oferty najkorzystniejszej.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.bip.zjo.lo.pl.
VIII. Przesłanki odrzucenia oferty.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert,
2) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu,
6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
8) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, które nie wynikają z pomyłek oczywistych,
9) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
10) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
IX. Okres związania ofertą.
Oferent jest związany ofertą przez okres 14 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
X. Dodatkowe informacje.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
3. Umowa zostaje zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
4. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia w okresie do dwóch dni przed datą terminu składania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji warunków zamówienia, w szczególności ceny z jednym lub wszystkimi oferentami.

Uwagi:
XI. Klauzula informacyjna RODO:
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, 119. 1) - dalej jako RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego z siedzibą w Płocku, ul. Małachowskiego 1 tel. 24 3663600 e-mail: sekretariat@malachowianka.edu.pl reprezentowana/-y przez dyrektora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, e-mail: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:
- zawarcia i realizacji umowy - w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -przez okres współpracy;
- dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności - w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy {art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez okres współpracy;
- realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości - w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości {art. 6 ust. 1 lit c RODO) - przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;
- realizacji obowiązków podatkowych - w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez 5 lat od końca roku podatkowego;
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi,w szczególności Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przez 3 lata od zakończenia współpracy.
4. Pani/Pana dane osobowe, administrator otrzymał bezpośrednio od Pani/ Pana lub Pani/Pana pracodawcy/ podmiotu, który Pani/ Pan reprezentuje. Pani/ Pana dane osobowe stanowią, w zależności od rodzaju współpracy - dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/ Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie i są niezbędne do podjęcia działań w celu zawarciai wykonania umowy.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3.
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.
7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii danych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Kontakt:
1. Dodatkowych informacji udziela Pan Paweł Dorobek pod nr tel. 24 366 66 00 w.13.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.