Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja oświetlenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
ul. Mączna 3
54-131 Wrocław
powiat: Wrocław
+48 71 376 99 00, Faks: +48 71 376 99 05, tel. (71) 376-99-52
marlena.woznicka@mcus.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 71 376 99 00, Fa
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
modernizacja oświetlenia polegającego na dostawie wraz z wymianą opraw AW jednofunkcyjnych, dwufunkcyjnych, liniowych oraz montaż akumulatorów 3 h w obiektach Miejskiego Centrum Usług Socjalnych (MCUS) we Wrocławiu.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą opraw AW jednofunkcyjnych, dwufunkcyjnych, liniowych oraz montaż akumulatorów 3 h w obiektach MCUS we Wrocławiu.
3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) oraz w Projekcie umowy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
4.
Wykonawca dostarczy i wymieni oprawy AW jednofunkcyjne, dwufunkcyjne, linowe oraz akumulatory 3 h tj. przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem na poszczególne odziały Miejskiego Centrum Usług Społecznych:
1)
Dom Pomocy Społecznej przy Ul. Mącznej 3;
2)
Dom Pomocy Społecznej przy ul Rędzińskiej 66/68;
3)
Dom Pomocy Społecznej przy Ul. Karmelkowej 25;
4)
Dom Pomocy Społecznej przy Ul. Kaletniczej 8;
5)
Dziennym Domu Pomocy przy Ul. Tadeusza Kościuszki 67;
6)
Dziennym Domu Pomocy przy Ul. Komuny Paryskiej 11;
7)
Dziennym Domu Pomocy przy Ul. Stefana Żeromskiego 37/1;
8)
Dziennym Domu Pomocy przy Ul. Semaforowej 5.

CPV: 31518200-2, 71355000-1, 71314100-3

Dokument nr: MCUS.DZP.372-Z-56/2023

Otwarcie ofert: 2. Termin otwarcia Ofert: rozpocznie się dnia 20.11.2023 r. o godz. 11:00.
3. Zamawiający informuje, że nie przewidział publicznego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
5.
Wykonawca dostarcza Zamawiającemu (Wykonawca wybiera jeden z poniższych sposobów):
1)
zaszyfrowaną Ofertę wraz z załącznikami na adres e-mail: marlena.woznicka@mcus.pl
2) Ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie w następujący sposób:
b) koperta z Ofertą musi być dostarczona osobiście/przez osobę trzecią lub za pośrednictwem usług pocztowych / kurierskich do siedziby Zamawiającego tj. do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, Sekretariat pokój numer 160 w godz.ch pracy sekretariatu tj. 7:00 - 15:00, w wyznaczonym terminie składania Ofert wskazanym w Rozdziale VII ust. 1;
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin złożenia/ przesłania Ofert: do 20.11.2023 r. do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2023r.

Wymagania:
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa wraz z Ofertą dokumenty określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 albo Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym adresy bezpłatnych stron internetowych, z których można pozyskać te dokumenty;
2) wobec którego nie zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składający Ofertę składa jednocześnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które jest zawarte w treści Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ww. ustawy dodatkowo sprawdzając listę wskazaną w art. 2 ww. ustawy
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
V. INFORMACJA O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
2) Kalkulacje cenową (Załącznik nr 2);
3) wskazanie w Formularzu Ofertowym adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których można pobrać wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) / wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzający brak podstaw wykluczenia określonego w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 niniejszego Zapytania lub wypis z KRS/CEiDG (jeżeli Wykonawca nie wskazuje w Ofercie adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, o którym mowa powyżej);
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia Oferty, o ile Ofertę składa pełnomocnik (pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez mocodawcę i złożone według zasad określonych w niniejszym postepowaniu);
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego - dotyczy Ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego)
2.
W przypadku niezłożenia wraz z Ofertą dokumentów wskazanych w niniejszym Rozdziale albo niewskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których można pobrać te dokumenty, Wykonawca zostanie wezwany do ich złożenia/ uzupełnienia z zastrzeżeniem, że dokumenty będą składane/ uzupełnianie w takiej samej formie jak składana oferta, chyba że Zamawiający dopuści na wniosek Wykonawcy inną formę ich złożenia uzupełnienia.
3. W przypadku złożenia Oferty, zgodnie z Rozdziałem VI ust. 5 pkt 1, Wykonawca przekazuje pełnomocnictwo w poniższy sposób:
1) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem osobistym/ podpisem zaufanym przez mocodawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
lub
2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego własnoręcznym podpisem mocodawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadczającego zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
lub
3) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego własnoręcznym podpisem mocodawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, poświadczającego zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności: nazwę postępowania o zamówienie publiczne lub nr postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo lub wskazanie, że pełnomocnik posiada upoważnienie do reprezentowania wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczenie mocodawcy, ustanowienie pełnomocnika (imię, nazwisko), określające jego zakres, czas trwania pełnomocnictwa. Zamawiający zaleca aby pełnomocnictwo zawierało inne informacje pozwalające na identyfikację danych pełnomocnika np. nr PESEL.
4. W przypadku złożenia Oferty, zgodnie z Rozdziałem VI ust. 5 pkt 2, Wykonawca przekazuje pełnomocnictwo wraz z Ofertą w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby udzielające pełnomocnictwa wraz z Ofertą.
5. Wyżej wymienione dokumenty stanowią integralną część Oferty.
6. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z Ofertą dokumentów wskazanych powyżej w ust. 1 pkt 3 w przypadku wskazania w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) przez Wykonawcę dostępności dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty (CEiDG/KRS). W przypadku braku możliwości samodzielnego pobrania przez Zamawiającego dokumentów w wyniku np. awarii systemu internetowego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia wymaganych dokumentów.
7. W przypadku wskazania, że dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 niniejszego Rozdziału znajdują się w posiadaniu Zamawiającego w innym postępowaniu, należy wskazać nr lub nazwę tego postępowania. W takim przypadku Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY.
1. Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną Ofertę na całość lub część przedmiotu zamówienia zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby Ofert spowoduje odrzucenie wszystkich Ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Wykonawca uzupełnia czytelnie wszystkie wymagane informacje oraz załącza wymagane dokumenty (wskazane w Rozdziale V ust. 1), z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 Rozdziału V.
5.
Wykonawca dostarcza Zamawiającemu (Wykonawca wybiera jeden z poniższych sposobów):
1)
zaszyfrowaną Ofertę wraz z załącznikami na adres e-mail: marlena.woznicka@mcus.pl w następujący sposób:
a)
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym, podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy oraz przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) (Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie);
b)
podpisana Oferta wraz z załącznikami musi zostać skompresowana do jednego z następujących formatów: .zip .tar, .gz (.gzip), .7Z za pomocą ogólnodostępnego i bezpłatnego oprogramowania oraz następnie zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym;
c)
Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowaną Ofertę wraz z załącznikami na adres e-mail: wskazany w pkt. 1 niniejszego ustępu w taki sposób, aby dokument dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania Ofert. Datą otrzymania Oferty wraz z załącznikami będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej Ofertę wraz z załącznikami do serwera pocztowego Zamawiającego. Wykonawca, przesyłając Ofertę wraz z załącznikami, może żądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przesłał Ofertę odpowiednio wcześniej, mając na uwadze zabezpieczenia antyspamowe stosowane na serwerze
Zamawiającego. Zamawiający stosuje zabezpieczenie antyspamowe oparte o metodę tzw.
szarej listy, które może powodować opóźnienia w dostarczeniu wiadomości z serwera Wykonawcy. Wysłanie Oferty tuż przed terminem składania Ofert może skutkować dostarczeniem jej do Zamawiającego po terminie składania Ofert, w takim przypadku Oferta podlegać będzie odrzuceniu;
d)
w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy wiadomość bez zaszyfrowania Oferty, Oferta ta nie będzie brana pod uwagę, zostanie odrzucona na podstawie Rozdziału XI ust. 1 pkt 4 lit. e);
e)
Zamawiający wymaga podania w tytule maila: - "Oferta - dotyczy postępowania nr MCUS.DZP.372-Z-56/2023";
f)
Wykonawca przekazuje hasło dostępu do złożonej Oferty wraz z załącznikami po upływie terminu składania Ofert jednak nie później niż w ciągu 60 minut od upływu terminu składania Ofert (tj. dnia i godziny o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 niniejszego Zapytania Ofertowego), na adres e-mail: wskazany w pkt. 1 niniejszego ustępu. Wykonawca, przesyłając hasło dostępu, może żądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. W przypadku przekazania przed terminem przez Wykonawcę hasła dostępu do Oferty, Zamawiający wykorzysta hasło do otwarcia Oferty w terminie wskazanym w Rozdziale VII ust. 2. W przypadku przekazania hasła dostępu po upływie 60 minut po terminie składania Ofert, ale przed terminem otwarcia Ofert, Zamawiający wykorzysta hasło do otwarcia Oferty w terminie wskazanym w Rozdziale VII ust. 2;
g) w przypadku braku przekazania przez Wykonawcę hasła dostępu do Oferty w sposób określony w lit. f) powyżej, Zamawiający może w dniu składania Ofert przed terminem otwarcia Ofert jednokrotnie wezwać Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) do przekazania hasła dostępu do Oferty, zgodnie z Rozdziałem XI ust. 1 pkt 2 lit. b). Wykonawca zobowiązany jest w dniu wskazanym w Rozdziale VII ust. 1 Zapytania ofertowego do godziny wskazanej w korespondencji email przekazać hasło dostępu. W przypadku nie otrzymania hasła dostępu od Wykonawcy w wyżej wskazanym terminie, Oferta zostanie odrzucona na podstawie Rozdziału XI ust. 1 pkt 4 lit. d);
h) W przypadku przekazania przez Wykonawcę błędnego hasła dostępu do Oferty Zamawiający może w dniu otwarcia Ofert jednokrotnie wezwać Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) do przekazania poprawnego hasła do Oferty. Wykonawca zobowiązany jest w dniu wskazanym i godzinie wskazanej w korespondencji email przekazać hasło dostępu;
i) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część powinny być skompresowane do jednego pliku do jednego z następujących formatów (.zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z) Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie (w osobnym pliku lub w treści Formularza ofertowego). Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne;
UWAGA! Zamawiający na etapie badania Ofert dokona weryfikacji zasadnego i skutecznego zastrzeżenia dokumentów jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zasada ta ma również zastosowanie do dostarczonych dokumentów np. na wezwanie Zamawiającego, które Wykonawca oznaczył jako ,,tajemnica przedsiębiorstwa".
W przypadku niedochowania przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 5 pkt 1 lit c) oraz lit. e), Oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę, gdy jej wpłyniecie zostanie stwierdzone przez Zamawiającego po terminie składania Ofert. W razie wystąpienia takiej sytuacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontynuowania postępowania, a Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem Oferty.
2) Ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie w następujący sposób:
a) koperta z Ofertą i załącznikami musi być opisana w następujący sposób: ,,Oferta - dotyczy postępowania nr MCUS.DZP.372-Z-56/2023 nie otwierać przed dniem 20.11.2023 r. przed godziną 11:00" oraz powinna być oznaczona nazwą i danymi kontaktowymi Wykonawcy;
c) Wykonawca podpisuje własnoręcznie wszystkie dokumenty przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz (zgodnie z postanowieniami aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub osobę legitymującą się pełnomocnictwem (pełnomocnictwo powinno zostać złożone zgodnie z Rozdziałem V);
d) wszelkie poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą Ofertę;
e) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne.
UWAGA! Zamawiający na etapie badania Ofert dokona weryfikacji zasadnego i skutecznego zastrzeżenia dokumentów jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zasada ta ma również zastosowanie do dostarczonych dokumentów np. na wezwanie Zamawiającego, które Wykonawca oznaczył jako ,,tajemnica przedsiębiorstwa"
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania Ofert ma data i godzina wpływu Oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania Ofert zmienić lub wycofać swoją Ofertę, składając odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie należy dostarczyć w jednym z wybranych przez Wykonawcę sposobów:
1) drogą elektroniczną (email) na adres wskazany w Rozdziale VI ust. 5 pkt 1 niniejszego Zapytania ofertowego;
2) w postaci dokumentu złożonego osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej do siedziby Zamawiającego;
3) przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera;
4) w jednym lub oddzielnym pliku lub w jednej kopercie wraz z Ofertą nową/ zmienioną.
Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana. Ofertę zmienioną/nową należy dostarczyć na podstawie Rozdziału VI ust. 5 pkt 1 lub 2 w terminie określonym w niniejszym Rozdziale w ust. 1.
6. Termin związania Ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.
1. Wykonawca winien wyliczyć cenę w oparciu o Kalkulację cenową (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, a następnie wpisać cenę do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Ocenie podlega cena ofertowa brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)].
3. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, jako cenę brutto.
4. Wykonawca obliczy cenę oferty brutto według Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2) z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Kalkulacji cenowej. Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć Kalkulację cenową o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego. Kalkulacja cenowa jest dokumentem niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. W związku z powyższym załączenie Kalkulacji cenowej jest obligatoryjne, a jego niezłożenie wraz z ofertą będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
5. UWAGA: jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz. Tym samym ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny Oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona.
6. Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z zastrzeżeniem zapisów zawartych w projekcie umowy.
7. Cena Oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
9. Sposobu obliczenia ceny oferty został wskazany w Kalkulacji cenowej - Załącznik nr 2 w poszczególnych kolumnach.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy oraz wartość umowy nie ulegnie zmianie.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena ofertowa brutto - Cena (100%).
Łączna cena ofertowa brutto - waga 100% (Kryterium nr 1).
Ocena punktowa w powyższym kryterium dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego poniżej.
Łączna cena ofertowa brutto (najniższa) L. pkt = ----------------------------------------- x 100 pkt x 100 % Łączna cena ofertowa brutto Oferty badanej
W celu dokonania oceny Ofert w kryterium łączna cena ofertowa brutto Zamawiający podzieli najniższą łączną cenę ofertową przez łączną cenę ofertową brutto Oferty badanej następnie pomnoży przez 100 pkt i przez wagę kryterium - 100 % (im niższa cena Oferty - tym wyższa liczba uzyskanych punktów).
Wykonawca wypełniając Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) zobowiązany jest do wpisania w miejscu wykropkowanym przy każdej pozycji dotyczącej Kryterium.
Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt., a następnie przypisane zostanie im kryterium wyboru ww. ,,wagi" (znaczenia).
1. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą Ofertę.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej Ofert zawiera taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego Ofert dodatkowych. Wykonawcy składając Oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych Ofertach.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
X. PODPISANIE UMOWY.
1.
Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą Ofertę, zostanie podpisana umowa na warunkach zawartych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych przed ogłoszeniem wyników postępowania. Negocjacje cenowe mogą być prowadzone wyłącznie z Wykonawcami, których Oferty nie podlegają odrzuceniu, a Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Wykonawcą, którego Oferta była następna w kolejności pod względem przyznanych punktów, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy.
XI. POZOSTAŁE INFORMACJE.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania zmiany w treści niniejszego Zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania Ofert;
2) wezwania Wykonawcy:
a) do złożenia wyjaśnień treści złożonej Oferty lub uzupełnienia dokumentów (Zamawiający odrzuci Ofertę Wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów albo nie złoży wyjaśnień, które są niezbędne w celu uznania Oferty za prawidłową);
b) do przekazania hasła dostępu do Oferty (jednokrotnie);
3) poprawy w Ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności Oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści Oferty;
4) odrzucenia złożonej Oferty w szczególności, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub jest niezgodna z warunkami zamówienia;
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
d) Wykonawca nie przekazał hasła dostępu do Oferty w terminie wskazanym w Rozdziale VI ust. 5 pkt 1 lit. f) z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1 lit g) Rozdziału VI;
e) Wykonawca nie dokonał zaszyfrowania Oferty (dotyczy Oferty wysłanej droga elektroniczną - e-mail);
f) Oferta wysłana sposobem określonym w Rozdziale VI ust. 5 pkt 1 nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/ podpisem osobistym;
g) Oferta złożona sposobem określonym w Rozdziale VI ust. 5 pkt 2 nie została podpisana lub została złożona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed otwarciem Ofert (np. nie została umieszczona w kopercie);
h) została złożona po terminie składania Ofert;
i)
została złożona przez Wykonawcę:
?
podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
?
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) lub
?
który nie złożył/ uzupełnił w przewidzianym terminie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów lub oświadczeń;
j) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania Ofert określonymi przez Zamawiającego;
k) zawiera niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
l) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności treści Oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści Oferty;
m) Wykonawca nie wyraził zgody (np. w postaci e-mail) na przedłużenie terminu związania Ofertą;
n) Wykonawca złoży więcej niż jedną Ofertę jak wskazano w Rozdziale VI ust. 2 niniejszego Zapytania ofertowego.
5) unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:
a) nie złożono co najmniej jednej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej Oferty lub Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej Oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia;
6) zamknięcia/anulowania postępowania bez dokonania wyboru Oferty, jeśli zaistnieją ważne uzasadnione okoliczności;
7) sprawdzania w toku badania i oceny Ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych, informacji itp.;
8) nie zwracania złożonych przez Wykonawców dokumentów w ramach niniejszego Zapytania ofertowego, jednakże na wniosek Wykonawcy dopuszcza się zwrot Oferty złożonej w sposób określony w Rozdziale VI ust. 5 pkt 2;
9) zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna, iż Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 50% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych Ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca Ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
10) zwrócenia do Wykonawcy z wnioskiem o przedłużenie terminu związania Ofertą. (Przedłużenie terminu związania Ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia np. w postaci email o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą).
2. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o udzielenie wyjaśnień treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie do 16.11.2023 r.
4. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2020 r., wprowadzonym Zarządzeniem nr 196/2020 Dyrektora MCUS.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:
1) w stosunku do którego nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, którego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, który nie zawarł układu z wierzycielami, którego działalność gospodarcza nie jest zawieszona albo nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury

Uwagi:
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (54-131), przy ul. Mącznej 3, tel. (71) 376-99-00, adres e-mail: mcus@mcus.p.
2. W Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu jest powołany Inspektor Ochrony Danych. Kontakt Inspektor Ochrony Danych, Miejskie Centrum Usług Socjalnych ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, e-mail: iod@mcus.pl.
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu jest Pan Konrad Karykowski.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer: MCUS.DZP.372-Z-56/2023 prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zamawiający informuje o ograniczeniach:
1) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
3) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Kontakt:
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
- w sprawach formalnych - Marlena Woźnicka - Starszy Administrator ds. zamówień publicznych, e-mail: marlena.woznicka@mcus.pl, tel. (71) 376-99-52;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.