Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana oświetlenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana oświetlenia

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
powiat: Warszawa
numer telefonu: 22 444 57 14
bgo@nik.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: numer telefonu: 22 4
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wymiana oświetlenia w pokojach w Delegaturze NIK w Szczecinie."
II.Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 130 000 zł.
III.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Wymiana oświetlenia w pokojach w Delegaturze NIK w
Szczecinie".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania.

Dokument nr: BGO-BGN.212.406.2023

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2023 r.
2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. 1 nie zostaną ocenione.
4. Ofertę należy złożyć na adres wskazany w pkt V.2 Zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin lub okres wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15.12.2023 r.

Wymagania:
UWAGA!!! Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odmówić
zawarcia umowy, bez wskazania przyczyny.
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu, w języku polskim na druku
stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
3. Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty, powinny być podpisane lub poświadczone przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty
pełnomocnictwem.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-mail): z dopiskiem w tytule wiadomości:
,,Wymiana oświetlenia w pokojach w Delegaturze NIK w Szczecinie"
6. Wykonawca może złożyć ofertę według własnego uznania:
1) jako fotokopię (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy;
lub
2) w formacie danych, w szczególności .pdf, podpisaną podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację
osoby składającej podpis.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Wykonawcy uprawnieni są do wspólnego ubiegania się o zamówienie. W takim przypadku dokumenty wskazane
w pkt 2 powyżej składa każdy z Wykonawców. Wykonawcy ponadto ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
10. Wykonawca może wycofać swoją ofertę do upływu terminu składania ofert.
11. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem składania ofert.
VII.
Sposób obliczenia ceny oferty.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia.
Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek od
towarów i usług.
IX.
Badanie ofert.
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
1)oczywiste omyłki pisarskie;
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
i poinformuje Wykonawcę;
3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem lub zawierającą rażąco niską
cenę.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
4. Zamawiający jest uprawniony do wezwania do wyjaśnienia złożonej oferty albo wezwania do jej uzupełnienia przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
X.
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedynego kryterium, tj. cena
ofertowa (waga kryterium - 100 %). Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową
spełniająca wszystkie wymagania.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. W celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia Zamawiający może przeprowadzić na
podstawie złożonych ofert negocjacje z Wykonawcami. W negocjacjach będą mogły wziąć udział osoby
umocowane do działania w imieniu Wykonawcy. Zamawiający po zakończeniu negocjacji zaprosi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Zdanie ostatnie ustępu 2 powyżej stosuje się.
4. Do ofert dodatkowych wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia Zapytania
dotyczące ofert.
XI.
Umowa w sprawie zamówienia
1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest
do przedstawienia kopii polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w zakresie
2prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, która nie może być niższa niż 50 000,00 złotych za
jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu, szczegółowo
podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.
XII.
Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu do upływu terminu
składania ofert.
2. Zamawiający zamieści ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców lub zmiany w treści Zapytania na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Uwagi:
XIII.
Informacja o przetwarzaniu danych osoby, której dane pozyskano bezpośrednio od niej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57,
tel. (22) 444 50 00.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO
w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze
zm.) w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy
o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą
danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz
Administratora danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została
wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów
wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty - do zawarcia i wykonania
umowy o zamówienie. Odmowa podania tych danych uniemożliwiłaby udział Pani/Pana w postępowaniu
i zawarcie takiej umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach
określonych w art. 21 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e)
RODO.
XIV.
Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane są wykazywane w związku ze
składaną ofertą lub działającym i realizującym zamówienie w jego imieniu, o przetwarzaniu ich danych
osobowych, w związku z art. 14 RODO:
1.
Z chwilą udostępnienia danych osobowych administratorem tych danych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056
Warszawa ul. Filtrowa 57, tel. (22) 444 50 00.
32.
3.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art.
44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), w celu
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zawarcia
i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi danych
jest następująca:
dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione NIK w celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń z tytułu realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy - np. imię i nazwisko.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą
danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz
Administratora danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana
- przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających
z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający
z przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz
do sprostowania tych danych.
9. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z wyjątkami określonymi w art. 18 ust. 2 RODO oraz mają prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
10. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, w przypadkach określonych w art. 20 RODO, mają prawo
do przenoszenia danych osobowych.
12. Osobom, których dane zostaną przekazane NIK, nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.

Kontakt:
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną.
2. Korespondencję w postępowaniu oraz oferty należy kierować na adres e-mail: bgo@nik.gov.pl
3. Do udzielania szczegółowych informacji upoważnieni są:
3.1 Dariusz Żak, tel. (22) 444 55 77, e-mail: dariusz.zak@nik.gov.pl
3.2 Arkadiusz Mrówczyński, tel. (22) 444 58 01, e-mail: arkadiusz.mrowczynski@nik.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.