Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie i dostawa materiałów targowo - wystawienniczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa materiałów targowo - wystawienniczych

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 36-41-600
wup@wup.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 36-41-600
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
którego przedmiotem jest:
Wykonanie i dostawa materiałów targowo - wystawienniczych promujących program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie i dostawa materiałów targowo -wystawienniczych promujących program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027.
2. Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
1) Cześć 1 - Wykonanie i dostawa namiotu wystawienniczego stelaiowego oraz stołu reklamowego i krzeseł
2) Cześć 2 - Wykonanie i dostawa puf reklamowych, roll-upów, ścianek reklamowych, trybunkipneumatycznej oraz winderów.
4. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 2 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia - wówczas należy wypełnić odpowiednią dla danej części zamówienia część Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część zamówienia nie wypełnia wtedy części Formularza ofertowego dla danej części zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Rodzaj zamówienia: usługa oraz dostawa.
7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Rocznego Planu Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 na 2023 rok, Nr: WUP/4/A/RPD/2023, grupa wydatków: ,,Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ", zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 8090/23 z dnia 08.11.2023 r. Kr wniosku o dofinansowanie RPSW.l 1.03.00-26-0002/23.

Dokument nr: PB-I.669.11.2023

Składanie ofert:
VII. TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT.
1. Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym w języku polskim, na komputerze, ręcznie, pismem czytelnym. Wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.11.2023 r. do godz. 10:00.
3. Decyduje data oraz godz. wpływu oferty do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
4. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt 2 nie będą podlegały ocenie, ale zostaną otworzone i włączone do akt sprawy.
5. Oferty należy sliładać:
1) w postaci papierowej (podpisanej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Ul. Witosa 86 25-561 Kielce.
W przypadku, gdy oferta będzie złożona osobiście - Zamawiający informuje, iż Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach mieści się na parterze w pokoju numer 8 i jest czynna w dniach pracy Urzędu w godz.ch 7:30-15:30.

Miejsce i termin realizacji:
IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części 1 do dnia 12 grudnia 2023 r.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części 2 do dnia 12 grudnia 2023 r.

Wymagania:
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien posługiwać się znakiem sprawy określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym - PB-I.669.11.2023.
3. Zamawiający wymaga aby cała korespondencja dotycząca niniejszego zamówienia prowadzona była w języku polskim.
4. Zapytania dotyczące niniejszego zamówienia należy przesłać Zamawiającemu na adres e-mail wup@wup.kielce.pl
5. Zamawiający odpowie na zapytania dotyczące niniejszego zamówienia, jeżeli zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu 16.11.2023 r. do godziny 10:00 (liczy się data i godzina wpływu zapytania do WUP Kielce).
6. Treść zapytania wraz z odpowiedzią zostanie przekazana Wykonawcy oraz zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego: https://wupkielce.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/.
7. Jeżeli pytanie co do treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu wyznaczonego w pkt 5, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 21 grudnia 2020 r. oraz zgodnie z procedurą obowiązującą u Zamawiającego dotyczącą realizacji zamówień o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny (także po terminie wyznaczonym jako termin do złożenia ofert) i nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu.
3. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: upublicznienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
V. KRYTERIUM OCENY OFERT.
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w Części 1 lub Części 2 zamówienia jest Cena.
2. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu ofertowym (dla Części 1 zamówienia lub dla Części 2 zamówienia).
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w Części 1 lub Części 2 zamówienia z zastosowaniem następującego kryterium oceny ofert:
Cena - waga kryterium 100 %
Wykonawca musi wskazać cenę oferty na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2)
Liczba punktów wyliczana będzie wg wzoru: Wartość punktowa = 100 x (Cmin/Cb) gdzie:
Cmin - najniższa cena (brutto) zaoferowana w złożonych ofertach, Cb - cena (brutto) oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 100 pkt, gdzie 1 pkt = 1%.
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku.
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych.
6. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, z tym że Wykonawcy nie mogą zaproponować cen wyższych niż te, które przedstawili w pierwszej ofercie.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Wykonawca oblicza cenę oferty dla danej części i wpisuje do Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, w której uwzględnia wszystkie elementy przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
4. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT).
5. Do wyliczenia ceny oferty (brutto), Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert.
6. Cenę w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami (pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy) była złożona w nieprzezroczystej, odpowiednio zabezpieczonej kopercie/opakowaniu i opatrzona następującym opisem:
OFERTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM znak: PB-I.669.11.2023 Wykonanie i dostawa materiałów targowo - wystawienniczych promujących program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku złożenia oferty w nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu oraz braku opatrzona koperty/opakowania powyższym opisem.
2) w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) na poniżej opisanych zasadach:
a) na adres e-mail - plik z ofertą oraz załączniki należy przesłać na adres e-mail wup@wup.kielce.pl
- w tytule przesłanej wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy wskazać znak postępowania, tj. PB-I.669.11.2023 oraz nazwę Wykonawcy;
-Zamawiający zaleca, aby podpisana oferta wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty, jakie składa Wykonawca) była zabezpieczona - zaszyfrowana hasłem dostępowym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku zabezpieczenia hasłem dostępowym wymaganych dokumentów;
- Wykonawca przesyła ofertę wraz z załącznikami w taki sposób, aby dokumenty te dotarły do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.11.2023 r. do godziny 10:00;
- następnie Wykonawca przekazuje hasło dostępowe do zaszyfrowanej oferty po upływie terminu składania ofert, określonego powyżej, nie później niż do końca dnia 20.11.2023 r. na adres email m.gudwanska@wup.kielce.pl .
3) w postaci elektronicznej w formie skanu postaci papierowej podpisanej przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na analogicznych zasadach jak zostały wskazane w ppkt 2 litera a niniejszego punktu.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie przez jednego Wykonawcę większej liczby ofert spowoduje odrzucenie przedmiotowych ofert.
8. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
9. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
10. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo składane wraz z oferta przez Wykonawcę powinno zostać złożone:
1) w przypadku składania oferty w sposób określony w rozdziale VII pkt 5 ppkt 1:
a) w postaci papierowej opatrzonej podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy lub
b) w formie papierowej jako kopia poświadczona notarialnie;
2) w przypadku składania oferty w sposób określony w rozdziale VII pkt 5 ppkt 2:
4
a) w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) lub
b) w formie elektronicznej jako kopia poświadczona notarialnie.
3) w przypadku składnia oferty w sposób określony w rozdziale VII pkt 5 ppkt 3:
a) w postaci elektronicznej w formie skanu postaci papierowej podpisanej przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).
Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia Wykonawca podpisuje oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2 - Formularz ofertowy.
IX. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień w tym złożenia dowodów, dotyczących treści złożonej oferty. Przedstawione wyjaśnienia
1 dowody nie mogą prowadzić do zmiany treści złożonej oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub nie złożył dowodów (w wypadku gdy Zamawiający ich zażądał).
2. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli złożone wyjaśnienia lub przedłożone dowody nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
3. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą wymaganego pełnomocnictwa albo w przypadku złożenia przez Wykonawcę wadliwego pełnomocnictwa, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w rozdziale V niniejszego zapytania ofertowego, zostanie wezwany przez Zamawiającego do jego jednokrotnego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia pełnomocnictwa w wymaganym przez Zamawiającego terminie lub ponowne złożenie wadliwego pełnomocnictwa skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.
Wykonawca ma możliwość uzupełnienia pełnomocnictwa:
1) w postaci papierowej opatrzonej podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy; ,
2) w formie papierowej jako kopia poświadczona notarialnie;
3) w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy);
4) w formie elektronicznej jako kopia poświadczona notarialnie;
5) w postaci elektronicznej w formie skanu postaci papierowej podpisanej przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca nie prześle w wyznaczonym terminie hasła dostępowego do złożonej oferty w postaci elektronicznej - Wykonawca wezwany zostanie przez Zamawiającego do jego jednokrotnego uzupełnienia. Brak uzupełnienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
5. Zamawiający w pierwszej kolejności oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu, a następnie oceni czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryterium oceny ofert określonymi w rozdziale V niniejszego zapytania ofertowego nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
8. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
10. Niezgodność oferty z treścią niniejszego zapytania ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.
11. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia.
12. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
13. Jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia dla danej części, Zamawiający unieważni niniejsze zapytanie ofertowe w tej części, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający powiadomi o tym fakcie pisemnie lub pocztą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje na stronie internetowej BIP Zamawiającego: https://wupkielce.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.