Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
634z dziś
5394z ostatnich 7 dni
23754z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzacji w wybranym pomieszczeniu biurowym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzacji w wybranym pomieszczeniu biurowym

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
powiat: wołomiński
tel. 22 760-70-09, 509826300, tel. 22 760-70-13
zapytanie.ofertowe.wai@kobylka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kobyłka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 760-70-09, 5
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH
BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA KOBYŁKA PRZY UL.
WOŁOMIŃSKIEJ 1
2. Przedmiot zamówienia:
a). Zakup wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzacji w wybranym
pomieszczeniu biurowym Urzędu Stanu Cywilnego znajdującym się w budynku
Urzędu Miasta Kobyłka przy Ul. Wołomińskiej w systemie MULTI SPLIT (tj. 2
jednostki wewnętrzne do 1 zewnętrznej).
Szczegółowa specyfikacja pomieszczenia (Rysunek Nr 3):
Pomieszczenie jest usytuowane od strony północnej;
Liczba osób w pokoju: 5
Podstawowe urządzenia biurowe - 6 jednostek komputerowych stacjonarnych, 5
drukarek, 1 kserokopiarka, 1 niszczarka, 1 skaner.
b). Zakup wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzacji w wybranym
pomieszczeniu biurowym w systemie SPLIT. Instalacja doprowadzona - wymiana
urządzeń klimatyzujących (tj. 1 jednostka wewnętrzna do 1 zewnętrznej). W ramach
realizacji tego zlecenia Wykonawca jest zobowiązany dokonać uprzednio demontażu
istniejącej klimatyzacji oraz przetransportowania jej do pomieszczenia wskazanego
przez Zamawiającego.
Szczegółowa specyfikacja pomieszczenia (dot. Rysunku Nr 1):
Pomieszczenie na II piętrze budynku,
Pomieszczenie jest usytuowane od strony południowej;
Liczba osób w pokoju: 5
Podstawowe urządzenia biurowe -1 jednostek komputerowych stacjonarnych, 2
drukarki,.
c). Zakup wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzacji w wybranym
pomieszczeniu biurowym w systemie SPLIT (tj. 1 jednostka wewnętrzna do 1
zewnętrznej).
Szczegółowa specyfikacja pomieszczenia (dot. Rysunku Nr 2):
Pomieszczenie na parterze budynku,
Pomieszczenie jest usytuowane od strony północnej;
Liczba osób w pokoju: 1
Podstawowe urządzenia biurowe -1 jednostka komputerowa stacjonarna, 1
drukarka, 1 laptop, 1 niszczarka.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
a) demontaż istniejącej klimatyzacji w pok. 36;
b) dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów
wewnętrznych
orazzewnętrznych w systemie MULTI SPLIT oraz SPLIT (wraz z odprowadzeniem
skroplin do rynny deszczowej spustowej lub do odpływów kanalizacji sanitarnej
(np. rury pod umywalką w toaletach) oraz podłączenie do zasilania elektrycznego
bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej znajdującej się na parterze budynku oraz
na II piętrze);
c) montaż jednostek zewnętrznych na zewnętrznej ścianie budynku Urzędu - w
przypadku klimatyzacji montowanej na parterze oraz na balkonie - w przypadku
klimatyzacji montowanej na II piętrze, a także jednostek wewnętrznych na
ścianach pomieszczeń biurowych;
d) jeżeli montaż klimatyzatorów będzie wymagał dokonania przewiertów,
Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu prac montażowych
wykonał prace naprawcze (zakres prac nie obejmuje malowania);
e) Minimalny okres gwarancji urządzeń: 36 miesięcy.
3. Informacja dodatkowe:
a) każdy oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej miejsca
realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z dokonania wizji lokalnej, oferent
bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za nieprawidłowe (nieadekwatne ze
stanem faktycznym) oszacowanie wartości kosztów całkowitych realizacji
przedmiotu zapytania w złożonej ofercie;
b) Zamawiający informuje, że pomieszczenie usytuowane jest na parterze budynku;
c) Zamawiający wymaga, aby usytuowanie klimatyzacji zlokalizowane było w
sposób pozwalający na optymalne wykorzystanie funkcjonalności systemu.
d) prace związane z przygotowaniem oraz montażem klimatyzacji należy
prowadzić w sposób umożliwiający bezproblemowe funkcjonowanie Urzędu
Miasta Kobyłka. Prace należy wykonać przy zastosowaniu odpowiednich
zabezpieczeń osób znajdujących się w budynku oraz w jego otoczeniu;
e) Wykonawca zobowiązany jest skutecznie zawiadomić o zakończeniu robót
budowlanych objętych przedmiotem umowy;
f) Harmonogram prowadzenia prac należy uzgodnić z Zamawiającym;
g) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania
prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki
budowlanej;
h) Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z
realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie
obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami;
i) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć komplet atestów, certyfikatów i
deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia;
j) Za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole
odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz
Wykonawcę;
k) Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy;
l) Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia zamówienia uzupełniającego.
Łączna wartość zlecenia uzupełniającego nie może przekroczyć 40% wartości
przedmiotu zamówienia podstawowego. W takiej sytuacji Wykonawca przed
przystąpieniem do prac nieujętych w ofercie przedstawi Zamawiającemu
szczegółowe koszty do akceptacji. Na zlecenie uzupełniające Zamawiający
zawrze odrębną umowę.

Otwarcie ofert: 12. Termin otwarcia i zapoznania się z ofertami:
17.11.2022r. godz. 12.15.13.

Składanie ofert:
11. Termin i sposób składania ofert:
1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty poprzez przesłanie
następujących dokumentów;
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
- pełnomocnictwo - jeśli ofertę przesyła osoba upoważniona przez wykonawcę
- wykaz prac
2) Załączone dokumenty do regulaminu postępowania ofertowego należy przesłać
na adres e-mail: zapytanie.ofertowe.wai@kobylka.pl do dnia 17.11.2023 r. do
godz. 12.00. w polu TEMAT proszę wpisać: ,,KLIMATYZACJA UMK 2023". Oferty
należy przesłać jako załącznik do emaila w formacie PDF lub JPG.
Uwaga:
Oferty złożone po terminie lub złożone w inny sposób niż określony w pkt 12 nie
będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia
zawarcia umowy do dnia 15.12.2023r.

Wymagania:
Szczegółowy harmonogram prac montażowych przedmiotu zamówienia zostanie
ustalony z Wykonawcą w dniu podpisania Umowy.
5. Gwarancja:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy. Termin
gwarancji na wykonane prace stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i ustala się na
okres zgodny z zaproponowanymi przez Wykonawcę w treści złożonej oferty.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie
36 - 60 miesięcy.(minimum to 36 mc-y)
6. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający dopuszcza stosowanie podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający
wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile
są już znane.
b) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców
zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca ma
obowiązek zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,
a także przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał brak istnienia podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 7 niniejszego
zapytania ofertowego, wobec podwykonawców, którym zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia na etapie realizacji zamówienia. W tym celu
wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia dotyczące tego podwykonawcy.
d) W przypadku, w którym wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Zamawiający będzie wymagać, aby wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
e) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
f) Postanowienia określone w pkt 6 lit. c) i d) stosuje się również wobec dalszych
podwykonawców.
7. Wykluczenie z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalnośćgospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
b) w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 129, z późn, zm.)
2). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej, tj. wykażą że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli) co
najmniej dwie roboty polegające na pracach będących przedmiotem tego
postępowania.
3) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć
do oferty wykaz prac montażowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
4) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, na wniosek Zamawiającego
dostarczy dowody określające, czy prace montażowe zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
8. Podmioty zagraniczne:
Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty i oświadczenia takie, jak wymagane dla
Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Informacje uzupełniające:
1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
2) wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;
3) zamawiający wymaga aby Wykonawca podał łączną potrzebną wartość KW
niezbędnych do zabezpieczenia na potrzeby klimatyzacji
4) w treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia
w kwocie brutto:
a) łączna wartość przedmiotu zamówienia;
b) bezpłatny koszt dostawy.
5) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Kryterium oceniania ofert:
Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie się kierował:
1) najniższą ceną przedmiotu zamówienia - 80%;
2) okresem gwarancyjnym - 20%.
3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą
punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie
mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wedługwzoru:
Kryterium - Cena brutto oferty (C):
C = Cn / Cob * 80,00% * 100
gdzie: C - liczba punktów przyznanych w kryterium cena
Cn - najniższa oferowana cena brutto
Cob - cena brutto w ofercie badanej
Kryterium - okres gwarancji (Gr):
Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji niż 36 miesiące,
wówczas w ofercie wskaże liczbę miesięcy gwarancji.
Punkty zostaną przyznawane wykonawcy w następujący sposób:
36 miesięcy (minimum) - 0 pkt
48 miesięcy - 10 pkt
60 miesięcy - 20 pkt
Niewpisanie nic w miejsce formularza ofertowego dotyczące oferowanej ilości
miesięcy lub zaznaczenie więcej niż jednej opcji równoznaczne będzie z
oferowaniem 36 miesięcy gwarancji, a oferta ta otrzyma 0 pkt. w tym
kryterium.
Łączna liczba punktów zostanie wyliczona na podstawie wzoru:
P = C + Gr
gdzie: P - łączna liczba punktów badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena oferty
Gr - liczba punktów w kryterium okres gwarancji
14. Sposób przekazania wyniku:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie BIP
Kobyłka https://kobylka.bipgmina.pl/ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE BEZ OBOWIĄZKU STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
16. Sposób przesyłania odpowiedzi na pytania wykonawców:
Pytania dot. prowadzonego postępowania proszę kierować drogą elektroniczną na
adres e-mail michal.godlewski@kobylka.pl lub monika.swiderska@kobylka.pl.
Odpowiedzi na pytania wykonawców będą przesyłane drogą elektroniczną jako
odpowiedź korespondencji e-mailowej oraz umieszczone na stronie BIP Kobyłka
https://kobylka.bipgmina.pl/ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE BEZ OBOWIĄZKU STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Uwagi:
15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kobyłka,
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, tel. 22 760 70 45; e-mail: urzad@kobylka.pl;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kobyłka jest Pani
Anna Dąbrowska, e-mail: iod@kobylka.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
,,ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH
BIUROWYCH W BUDYNKU
URZĘDU MIASTA KOBYŁKA PRZY UL.
WOŁOMIŃSKIEJ 1", prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Kobyłka;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
??
?
?
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu
Miasta Kobyłka.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Michał
Godlewski,
tel.
22
760-70-09,
509826300
e-mail:
michal.godlewski@kobylka.pl , Monika Świderska, tel. 22 760-70-13, e-mail:
monika.swiderska@kobylka.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.