Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbiórka części budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbiórka części budynku

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
Plac Wolności im. Jana Pawła II 5
63-300 Pleszew
powiat: pleszewski
tel: (062) 742 11 03, wew. 39, faks: (062) 742 15 40
dpspleszew@post.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pleszew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (062) 742 11 03
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
rozbiórka części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie znajdującego się przy Ul. Malińskiej 9 w Pleszewie.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie znajdującego się przy Ul. Malińskiej 9 w Pleszewie.
1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
2) kosztorys zerowy wraz z przedmiarem robót,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Ekspertyza techniczna,
5) rysunki,
stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania cenowego oraz
6) Decyzja nr 27/2021 oraz Decyzja nr 14/2023 Starosty Pleszewskiego - pozwolenia na rozbiórkę (do wglądu u Zamawiającego).
1.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

CPV: 45111100-9

Dokument nr: OG.174.19.2023

Otwarcie ofert: 6.3. Zamawiający zapozna się z ofertami dnia: 20.11.2023 r. o godz. 1000

Składanie ofert:
6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
6.1. Oferty na niniejsze zapytanie cenowe można składać w następujących formach:
6.1.1. osobiście (w dni robocze od godz. 700 do 1500) w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 157 - sekretariat.
6.1.2. przesłać do siedziby Zamawiającego na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Plac Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew pok. nr 157 - sekretariat,
6.2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 20.11.2023 r. o godz. 900

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia.
2.1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia przekazania terenu robót do dnia 22.12.2023 r.

Wymagania:
ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 złotych netto W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 złotych netto,
1.4. Wymaga się, aby wykonawca zapoznał się z dokumentacją, dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszystkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. Brak potwierdzonej przez Zamawiającego wizji lokalnej będzie powodem odrzucenia oferty wykonawcy.
1.5. Jeżeli w kosztorysie zerowym lub przedmiarze robót wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia należy przyjąć, że za każdą nazwą są umieszczone wyrazy "lub równoważne", tzn. zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów, urządzeń lub produktów niż podane w kosztorysie zerowym i przedmiarze robót, które pod względem estetycznym, wytrzymałościowym, parametrów technicznych itp. spełnią wymagania zaproponowane przez Zamawiającego.
1.6. Dla porównania parametrów równoważności należy przyjąć wielkości / informacje zawarte w kosztorysie zerowym i przedmiarze robót. Występujące w dokumentacji nazwy handlowe materiałów i urządzeń oraz ich dostawców należy traktować wyłącznie jako przykładowe służące tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia - nie oznacza to obowiązku ich stosowania.
1.7. W przypadku złożenia oferty równoważnej wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że zaoferowane materiały i urządzenia mają takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz walory estetyczne w odniesieniu do określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
1.8. Wykonawca składający ofertę równoważną, w przypadku wygrania postępowania i powierzenia mu realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięty efekt zrealizowania przedmiotu zamówienia.
1.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnień i akceptacji rozwiązań materiałowych każdorazowo przed ich zastosowaniem.
1.10. Osoba/osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia musi/muszą posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej.
3. Opis sposobu przygotowania ofert.
3.1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
3.2. Wszystkie strony oferty zawierające zapis wraz z załącznikami powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3.3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
3.4. Ofertę należy złożyć, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego z następującym opisem:
Nadawca: nazwa i adres wykonawcy, pieczęć Adresat: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Plac Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew pok. nr 157 - sekretariat z dopiskiem: ,,Oferta na rozbiórkę. Nie otwierać przed dniem 20.11.2023 r., godziną 1000"
4. Wykaz dokumentów, które musi zawierać oferta.
4.1. wypełniony Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego,
4.2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego,
4.3. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę/osoby określone w pkt. 4.2. tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz wpis do Izby Inżynierów - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
4.4. kosztorys ofertowy wykonawcy - szczegółowy wraz z zestawieniem materiałów (w związku z ryczałtowym rozliczaniem prac kosztorys wykonawcy ma jedynie charakter poglądowy),
4.5. dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, ale tylko wtedy, kiedy prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (pełnomocnictwo).
5. Opis sposobu przygotowania kosztorysu ofertowego.
5.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późniejszymi zmianami) za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
5.2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
5.3. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych np. dopełnienie i załatwienie wszelkich formalności oraz pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego w przypadku powstania takiej konieczności.
5.4. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest załączona dokumentacja. Załączony przedmiar robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny.
5.5. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego, przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić wykonawca na podstawie dokumentacji lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, zamawiający wymaga sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
5.6. W ofercie należy podać wartości netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto oferty, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1 do zapytania cenowego).
7. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania cenowego.
9. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących kryteriów:
9.1. Kryterium: cena (C) - 100% = 100 pkt
9.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z niniejszym Zapytaniem cenowym, niepodlegająca odrzuceniu i posiadająca najniższa cenę.
9.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert złożonych będą posiadały taką samą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Inne istotne postanowienia.
10.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.
10.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę
10.3. Oferta musi się składać z dokumentów określonych w punkcie 4 niniejszego zapytania cenowego.
10.4. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
10.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.6. Zaleca się powzięcie wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego w celu przygotowania oferty, w szczególności zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia.
10.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
10.8. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania cenowego oraz przygotowania i złożenia oferty w odpowiedzi na to zapytanie.
10.9. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy lub przeprowadzenia negocjacji.

Kontakt:
8. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami.
8.1. W zakresie spraw formalnych oraz w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Jacek Rejek - Kierownik Działu Organizacyjno - Gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, tel. 62 7421103 wew. 39, e-mail: przetargi@dpspleszew.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.