Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
ul, Małopolska 11
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
Tel./fax. 25 758 2957
sp5@post.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax. 25 758 295
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim przy Ul. Małopolskiej 11 na rok 2024".
III, Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest; ,,Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim przy Ul. Małopolskiej 11 na rok 2024". Zamawiający oświadcza, że paliwo gazowe zostanie wykorzystane jedynie na potrzeby placówki oświatowej (zasilenie kuchni oraz pieca C.O.).
[V, W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego -- gaz ziemny wysokometanowy E do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim przy Ul. Małopolskiej 11 na rok 2024. Zamówienie obejmuje dostawę paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w obiekcie odbiorcy (dwa punkty odbioru, tj. kuchnia oraz kotłownia CO.) oraz przeniesienie własności dostarczonego paliwa na odbiorcę.. Rodzaj paliwa - gaz wysokometanowy E . Moc umowna 329 kWh/h. Planowane roczne zużycie paliwa dla wszystkich punktów poboru 276 000 kWh według następującego harmonogramu: Styczeń - 80 000 kWh Luty - 50 000 kWh Marzec - 20 000 kWh Kwiecień - 10 000 kWh Maj - 5 000 kWh Czerwiec - 5 000 kWh Upiec - 2 000 kWh Sierpień - 2 000 kWh Wrzesień - 5 000 kWh Październik 7 000 kWh Listopad - 10 000 kWh Grudzień - 80 000 kWh
Minimalne ciśnienie dostarczanego paliwa gazowego musi odpowiadać normom do zasilenia kotła CO oraz kuchni gazowej przy stołówce szkoleni, min. 1,6 kPa.
Podana cena w ofercie obejmuje paliwo gazowe dostarczane do obiektu oraz pozostałe opłaty jakie zamawiający będzie zobowiązany ponosić w tym: opłatę abonamentową, opłatę dystrybucyjną stałą oraz zmienną.

Dokument nr: SP5.261.04.2023, 4/2023

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otworzone dnia 20 listopada 2023 r. o godz. 13:00.

Składanie ofert:
VIII. Termin złożenia i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj, sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5, Ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, lub w formie elektronicznej (skan oferty w formacie pdf opatrzony podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji firmy),
do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia;
Zamówienie podlega wykonaniu od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wymagania:
II. Podstawa udzjelenia zamówienia:
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczająca. 130 000 złotych netto postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone w oparciu o regulamin zamówień publicznych,
Warunki płatności:
Na podstawie faktury zaliczkowej oraz faktury rozliczeniowej po wykonaniu usługi będącej przedmiotem umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
VI. Kryteria oceny ofert:
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta została złożona zgodnie z wymaganiami i w określonym przez Zamawiającego terminie;
2) wykonawca przedstawi) ofertę cenowa, zgodnie z formularzem ofertowym.
2, Kryteria wyboru ofert:
1) stanowi cena brutto - waga 60%;
2) gwarancja niezmienności ceny w okresie umowy - waga 40%
3. Oferta w kryterium cena brutto może uzyskać od 0-60 punktów, przy czym oferta z najwyższą ceną uzyska maksymalnie 60 punktów.
Kryterium niezmienność ceny 40 punktów jeżeli wykonawca gwarantuje stałą cenę lub 0 punktów jeżeli cena może ulec zmianie.
Pozostałe oferty zostaną porównane z ofertą najkorzystniejszą przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Pc = (Cn : Cob) x waga ceny
gdzie:
Pc - ficzba punktów przyznanych wykonawcy za cenę,
Cn - oznacza najniższą cenę ofert, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cob - oznacza cenę oferty badanej,
waga ceny - waga kryterium ceny (waga ceny=60 pkt).
4, Oferta w kryterium niezmienność ceny może uzyskać od 0 do 40 punktów,
W przypadku braku wskazania niezmienności ceny w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 , oferta otrzyma 0 punktów.
VII. Sposób obliczenia ceny
1. Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej (brutto= netto + vat.).
2. Wszelkie rozliczenia finansowe między ZaEnawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
3. Podana cena (brutto) oferty musi obejmować wszystkie koszty jakie zobowiązany będzie zapłacić zamawiający. Cena oferty stanowi sumę następujących składników : cena za roczną opłatę abonamentową, cena za paliwo gazowe - za 276 000 kWh, cena roczna za dystrybucję stałą oraz cenę za dystrybucję zmienną przyjmując 276 G00 kWh rocznie.
Sposób or/ygotowania oferty 1. Na ofertę składa się:
1) Oferta wykonania będąca załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 2} Projekt umowy przygotowany przez wykonawcę.
,3) Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania jako wspierający agresję na Ukrainę - oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i wożeniem oferty.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę uprawniona..
4. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie w taki sposób, aby widoczna była także treść wykreślona lub poprawiona oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
5. Ofertę można złożyć w kopercie fub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.
6. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert, tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złecjo opisu.1.
Koperta (opakowanie) ma być opisana:
Szkda Podstawowa nr 5 jm. Józefa Wybickiego ul. Małopolska 11 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
Oferta na napytanie ofertowe nr
Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofeitę:
Tel..................
Adres e-mail:

Kontakt:
IX. Inne informacje
1, Zamawiający przewiduje n/w formy porozumiewania się z Wykonawcami:
1) Pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki, lub
2) Pocztą elektroniczną na adres: sp5@post.pl
2, Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Iwona Urakczyńcow,

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.