Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Okresowy przegląd gwarancyjny urządzeń klimatyzacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Okresowy przegląd gwarancyjny urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 071 369 74 24
oferty_dolnoslaskie@arimr.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 071 369 74 24
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zapytania.
Przedmiotem zapytania jest okresowy przegląd gwarancyjny 33 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Okresowy przegląd obejmuje następujące czynności:
1) czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej,
2) odgrzybianie wymiennika jednostki wewnętrznej (wszystkich elementów),
3) odkażanie tacy ociekowej jednostki wewnętrznej,
4) czyszczenie wymiennika jednostki zewnętrznej (wszystkich elementów),
5) kontrola drożności odpływu lub pracy pompki skroplin,
6) pomiar temperatur,
7) pomiary elektryczne,
8) czyszczenie obudowy urządzeń,
9) pomiar ciśnienia wraz z uzupełnieniem czynnika chłodniczego
II. Wymagania Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1. przeprowadził z należytą starannością okresowy przegląd poszczególnych urządzeń klimatyzacyjnych, które zostały wymienione w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Dostarczył harmonogram przeglądów klimatyzacyjnych w poszczególnych Biurach Powiatowych ARiMR oraz Dolnośląskim Oddziale Regionalnym, który zostanie zweryfikowany i zatwierdzony przez Zamawiającego.
3. Wykonał na zlecenie Zamawiającego, za dodatkowym wcześniej uzgodnionym i potwierdzonym obustronnie wynagrodzeniem, czynności nie objęte przedmiotem zapytania np. naprawa/wymiana zepsutych-zużytych części itp.
4. W przypadku stwierdzenia podczas okresowego przeglądu konieczności zakupu części zamiennych i materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń, udzielił gwarancji na okres 12 miesięcy na zakupione materiały i wykonane czynności.
5. Wykorzystał podczas realizacji przedmiotu Zapytania środki chemiczne, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi i posiadają atesty, certyfikaty oraz niezbędne pozwolenia. Wymienione dokumenty stanowić będą załącznik do złożonej oferty.
6. Poinformował pracowników o możliwych niebezpieczeństwach wynikających z zastosowanych środków chemicznych podczas przeglądu klimatyzatorów i przekazał im instrukcje postępowania (m.in. opuszczenia pomieszczenia na czas wywietrzenia, nieuruchamiania urządzenia przez wskazany okres czasu).
7. Przeprowadził prace bez obecności pracowników w pomieszczeniu.
8. Pokrył wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót.
9. Usunął odpady powstałe w następstwie wykonywanych prac.
IV. Informacje dodatkowe.
1. Okresowy przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych będzie odbywać się w godz.ch pracy Zamawiającego, tj. od 7:30 do 15:00.
2. Pracownicy wykonujący prace muszą być wyposażeni w odpowiednie środki ochronne tj. strój ochronny, mieć założone rękawiczki, maseczkę na twarz oraz gogle, przed wejściem do obiektów Zamawiającego i rozpoczęciem pracy.
3. Po przeprowadzonym przeglądzie Wykonawca wypisze protokół z dokonanych czynności dla każdego urządzenia.

Dokument nr: BOR01.2305.1.2023.PPu

Składanie ofert:
VII. Termin i sposób składania ofert.
1. Termin przysyłania formularza ofertowego: 20.11.2023r. do godz. 11:00.
2. Sposób przesłania formularza ofertowego:
1) osobiście: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny, 52-438 Wrocław, Ul. Giełdowa 8 -sekretariat
2) pocztą tradycyjną
3) pocztą elektroniczną na adres: oferty_dolnoslaskie@arimr.gov.pl dw.patrycja.pustulka@arimr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji usługi: do 08.12.2023r.

Wymagania:
Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie konkurencyjnym, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania Wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. Warunki stawiane Wykonawcom.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. posiadają niezbędne kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny, ekonomiczny i techniczny, niezbędny do wykonania zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. akceptuj ą treść niniej szego Zapytania;
6. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
V. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo spotkania z wybranym Oferentem w celu wyjaśnienia lub uściślenia oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
VI. Termin płatności.
Zapłata należności następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w aktualnym na dzień zlecenia płatności, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. ,,białej liście podatników VAT", w terminie do 21 dni, licząc od dnia jej doręczenia do Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław.
VIII. Termin związania z ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Kontakt:
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z p. Patrycją Pustułką, tel. 071 369 74 24 lub e-mail: patrycja.pustulka@arimr.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.